SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Konu Kilitlenmistir.Çocuk Hastalyklary Arsiv

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <123
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderiye link ver Gonderildi: 22-Nisan-2008 Saat 03:54
Kolik Bebe?i Sakinle?tirme Yollary

Ona sevgiyle yakla?yn
Kolik bebe?inizi a?lama ataklary tuttu?u zaman ebeveynler tela?lanyr ve davrany?lary zaman geçtikçe sertle?ebilir. Bundan dolayy bebe?inize her zaman sabyrly ve sevgiyle yakla?yn. Unutmayyn ki siz ne kadar sykynty çekiyorsanyz oda çekiyor ve bu durum geçici bir durum.

Bebe?inizi sakinle?tirmeye çaly?mak yapaca?ynyz en iyi ?ey. Bebe?inizi sakinle?tirme yöntemlerinden bazylar ise ?unlardyr;

• Ylk önce bebe?inizin açlyktan ya da ba?ka bir iste?inden dolayy a?lamady?yndan emin olmalysynyz.
• Bebe?inize sevgiyle sarylmalysynyz. Ona yalnyz olmady?yny hissettirin
• A?lama ataklary gelmeden bebe?inizi doyurun çünkü a?lama nöbeti geldi?inde yemeyi de istemeyeceklerdir.
• Bebe?inizi dik olarak kuca?ynyza alyn ve onun syrtyny syvazlayarak ya da ufak ufak vurarak sakinle?mesini sa?lamaya çaly?yn
• Sessiz ve daha az aydynlyk bir odada dy? uyaranlary azaltmak sakinle?mesine yardymcy olabilir.
• Kolik bebekler yüzüstü durmaktan ho?lanmazlar genelde ama bu ?ekilde gazlaryny daha rahat çykaryrlar.
• Bebe?inizin aya?yna ya da karnyna ylyk havlu koymak onu rahatlatabilir.
• Bazy bebekler araba yolculu?u ile bazylary da belirli ritimdeki seslerin dinletilmesi (saç kurutma makinesi veya elektrik süpürgesi sesi), hafif, klasik müzik ya da kaydedilmi? rahimdeki ultrason sesi dinletilmesi ile sakinle?ebilmektedir. Araba ile yolculukta motor sesinin anne karnyndaki sese benzemesi nedeniyle, bebek anne karnynda güvende hissetti?i için bebe?in rahatlamasyny sa?lamaktadyr.
• Bebe?inizi kuca?ynyza alyp ona ninni söylemeyi denemelisiniz.
• Karnyna zeytinya?y ile masaj yapabilirsiniz.
• Ilyk banyo yaptyrabilirsiniz
• Belki istemeyece?iniz bir yöntem ama emzik verebilirsiniz.
• Bebe?ini en çok sizin gö?sünüzde rahatlar. Onun rahatlamasy için emzirin. Bu ona güven duygusu verecektir.
• Bezi hariç üzerindeki her?eyi çykartyp gö?sünüze yakla?tyrarak tenini hissetmesini sa?layyn.
• Bu uygulamalardan fayda göremezseniz doktorunuzun verece?i gaz ilaçlaryny kullanabilirsiniz.
• Giysilerinizin syky olmamasyna dikkat edin.


Kolik sizi korkutmasyn
Kolik olan bebeklerin sa?lyk sorunu kesinlikle yoktur. Gayet sa?lykly bebeklerdir. Bundan dolayy kolik ady sizi korkutmasyn.

Kolik olan bebekte bazy belirtiler vardyr ki siz bile ‘evet benim bebe?im kolik ‘ diyebilirsiniz

• Bebe?iniz sanki bir yeri kyryk ve çok acy çekiyormu? gibi a?lar ve a?lama sesi çok yüksektir.
• Kolik a?lamaly hiçbir ?ey yokken aniden ba?ar ve aniden de kesilir
• Bebe?inizi b a?lama sonucu çok zor teskin edersiniz. Ço?u zaman bu imkansyz bir hal alyr.
• Çok emmek ister ama gaz probleminden dolayy da ememez.
• Çok gazy vardyr ve bu gazy hiç bitmeyecek sanyrsynyz. (unutmayyn ve korkmayyn bunlar geçici günler sadece sabyr)
• A?lamaktan karyn kaslary çok fazla kasyldy?y için gergin ve ?i? karyna sahiptir.
• Bacaklaryny karnyna do?ru çeker ve acy çekiyormu? nidasyyla yumruklaryny symsyky sykar.
• Bebe?inizin vücudu a?larken yay ?eklini alyr.
• Karnyndan sürekli sesler gelir ve gaz çykaryr
• Gözlerini yumar yada sonuna kadar açar.
• Bu a?lamalaryn 24 saat bile sürebilir

Bebe?inize doktor tarafyndan kolik te?hisi konmadan siz dolma bilgilerle karar vermeyin. Mutlaka bebe?inizi bir doktor muayenesinden geçirir.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:49
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderiye link ver Gonderildi: 22-Nisan-2008 Saat 03:59
Kolik sizi korkutmasyn
Kolik olan bebeklerin sa?lyk sorunu kesinlikle yoktur. Gayet sa?lykly bebeklerdir. Bundan dolayy kolik ady sizi korkutmasyn.

Kolik olan bebekte bazy belirtiler vardyr ki siz bile ‘evet benim bebe?im kolik ‘ diyebilirsiniz

• Bebe?iniz sanki bir yeri kyryk ve çok acy çekiyormu? gibi a?lar ve a?lama sesi çok yüksektir.
• Kolik a?lamaly hiçbir ?ey yokken aniden ba?ar ve aniden de kesilir
• Bebe?inizi b a?lama sonucu çok zor teskin edersiniz. Ço?u zaman bu imkansyz bir hal alyr.
• Çok emmek ister ama gaz probleminden dolayy da ememez.
• Çok gazy vardyr ve bu gazy hiç bitmeyecek sanyrsynyz. (unutmayyn ve korkmayyn bunlar geçici günler sadece sabyr)
• A?lamaktan karyn kaslary çok fazla kasyldy?y için gergin ve ?i? karyna sahiptir.
• Bacaklaryny karnyna do?ru çeker ve acy çekiyormu? nidasyyla yumruklaryny symsyky sykar.
• Bebe?inizin vücudu a?larken yay ?eklini alyr.
• Karnyndan sürekli sesler gelir ve gaz çykaryr
• Gözlerini yumar yada sonuna kadar açar.
• Bu a?lamalaryn 24 saat bile sürebilir


Bebe?inize doktor tarafyndan kolik te?hisi konmadan siz dolma bilgilerle karar vermeyin. Mutlaka bebe?inizi bir doktor muayenesinden geçirir.


Basa don
nescafem24 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 28-Eylül-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6826
Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2008 Saat 04:06
BEBEKLERDEKI CIDDI TEHDIT RSV

Türk Neonatoloji Derne?i, konusunda yapylan ara?tyrmalaryn uluslararasy düzeyde isimlerinin konu?macy olarak katyldy?y “Yüksek Riskli Yenido?anlar ve Respiratuar Sinsisyal Virüs Enfeksiyonlary” konulu ve Ystanbul’da düzenlenen toplanty ile mevsimsel bir tehlike olan bu RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs ile ilgili önlemleri ve tedavi yöntemlerini gündeme ta?ydy.

BEBEKLERYNYZY RSV’DEN KORUYUN
Dünya Perinatal Typ Derne?i Ba?kany, Ispanya Neonatal Cemiyeti Ba?kan Yardymcysy Prof. Dr. Xavier Carbonell - Estrany ve Prof. Dr. Murat Yurdakök’ün oturum ba?kanly?yny üstlendi?i toplantyda, konunun uzmany hekimler, özellikle risk grubuna giren bebeklerin
ebeveynlerini bu virüsü tanymalary ve önlem almalary konusunda uyardy.

RSV NEDYR ?
Respiratuar Sinsiyal Virüs (RSV), çocuklarda ve yeti?kinlerde solunum yolu enfeksiyonlaryna yol açan bir virüstür. Virüsün her yerde olabilme do?asy nedeniyle, 1 ya?yna kadar çocuklaryn yüzde 50’si ve 2 ya?yna kadar ise hemen hemen tümü bu virüsle tany?yr. RSV, bebeklerde ve çocuklarda, burun tykanykly?y, nezle, bo?az a?rysy ve ate? gibi so?uk algynly?y belirtileri ile ortaya çykan ve bazen de orta kulak iltihaby ile devam eden, üstü solum yollary enfeksiyonu olarak kendini gösterir.

RSV’ye yakalanan bebeklerin yüzde 20-40’y hyryltyly solunum güçlü?ü semptomlary ile bron?it veya zatürreeye varan alt solunum yollary hastalyklaryna (LRTI) yakalanyrlar. Mevsimsel bir virüs olan RSV, Ekim-Nisan aylary arasynda ortaya çykyp; özellikle prematüre bebeklerde, kronik akci?er hastaly?y, konjenital kalp hastaly?y ve ba?y?yklyk yetersizli?i olanlarda ciddi risklere neden olabilir.

Dünya Sa?lyk Örgütü (WHO) rakamlaryna göre dünyada her yyl yakla?yk 400 bin bebek bu virüs nedeniyle ölmekte ve yine toplam yenido?anlaryn üçte birinde bu virüs nedeniyle alt solunum yolu enfeksiyonlaryndan biri olu?maktadyr. Virüsün bula?ma yöntemi insanlarla temastyr. Kalabalyk insan gruplarynyn bulundu?u yerlerde virüsü kapmak, Ekim-Nisan aylary arasynda çok kolaydyr. Virüs özellikle hastane ortamlarynda daha da çabuk yayylyr.
Risk Altyndaki Çocuklar :
* Prematüre bebekler: Savunma sistemleri zamanynda do?an bebeklere göre daha zayyf olan prematüre bebekler.

* Kronik akci?er hastaly?y (Bronkopulmoner displazi) bulunan bebekler.

* Do?u?tan (konjenital) kalp hastaly?y bulunan çocuklar.
Alynabilecek Önlemler :
* Bebe?e dokunmadan ellerin yykanmasy ve hijyene dikkat etmek.

* Bebe?in sigara içilen ortamlarda bulunmasyna izin vermemek.

* Virüs, kullanylmy? mendillerde saatlerce hayatta kalabilece?inden kullanylmy? mendilleri ortadan kaldyrmak.

* Bebe?i kalabalyk yerlere götürmemek (toplu ta?yma araçlary, e?lence merkezleri, kre?, okul vb)

* Solunum yollary enfeksiyonu ?üphesi veya ate?i olan ki?ilerin/çocuklaryn bebe?e temasyny engellemek,

* Di?er küçük çocuklary bebekten uzak tutmak, evdeki di?er çocuk ve bebekler için ayry odalar hazyrlamak.

* Bebe?in oyuncaklaryny ve kullandy?y malzemeleri syk syk yykamak.

* Bebe?i öpmekten kaçynmak.

* Koruyucu a?y ile ilgili doktordan bilgi almak.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:53
sen bana ALLAHIN hediyesisin.ismin kadar özel ismin kadar yücesin kalbimde..ECRYNYM GÜZEL KIZIM
Basa don
nescafem24 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 28-Eylül-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6826
Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Mayis-2008 Saat 05:44
Sonbaharyn 5 Hastaly?y

Sonbahar mevsiminde özellikle de çocuklarda sykly?y artan hastalyklar arasynda gribal enfeksiyonlar, farenjit, sinüzit, bron?it ve zatürre geliyor. Acybadem Kocaeli Hastanesi’nden Çocuk Hastalyklary Uzmany Dr. Ali Kaya, bu hastalyklaryn mevsim geçi?lerinde ysy farklarynyn çok oldu?u sonbahar aylarynda artty?yny söyledi.
GRYBAL ENFEKSYYON SONBAHARDA BA?LIYOR
En syk rastlanan üst solunum yolu enfeksiyonudur. Mevsim geçi?lerinde, kapaly ortamlarda hyzla yayylyrlar. Çocuklarda ortaya çykan ?ikayetler 2-3 haftaya kadar uzayabilir.

Gribal enfeksiyonlar ?u belirtilerle ortaya çykyyor:

- Burun tykanykly?y
- Kuruma
- Önce ?effaf sonra ye?ilimsi hale gelen burun akyntysy
- Önceleri hafif ate?
- Halsizlik, kyrgynlyk
- Y?tahsyzlyk, yorgunluk
- Eklem, kas a?rylary
- Balgamly öksürük
EYLÜL-EKYM AYINDA GRYP A?ISI YAPILMALI
Viral bir hastalyk oldu?undan gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmanyn bir faydasy yok. Tedavi de ?ikayetlere göre yapylyyor. Ate? dü?ürücüler, a?ry kesiciler, vitamin takviyesi, buhar banyolary, dinlenme öneriliyor. Ate? çok yüksek seyrederse, koyu burun akyntylarynda ?ikayetler uzun sürerse antibiyotik kullanmak gerekebiliyor. Bunun dy?ynda temel tedavi, vücut direncini yüksek tutmaktan geçiyor Asyl tedavinin koruyucu tedavi oldu?unu belirten Dr. Ali Kaya, grip a?ysynyn grip sezonu açylmadan eylül-ekim aylarynda tez doz olarak alty aylyktan büyük her çocu?a yapylabilece?ini belirtiyor. E?er çocukta çok syk gribal enfeksiyon görülüyorsa, ?ikayetler uzun sürüyorsa, her seferinde antibiyotik kullanylmasy gerekiyorsa, farenjit, bron?it gibi komplikasyonlar geli?iyorsa veya anne babanyn eve gribal enfeksiyon getirme ihtimali yüksekse, (anne baba hem?ire, doktor, ö?retmen gibi) grip a?ysy mutlaka öneriliyor.
FARENJYT, BO?AZDA YANMA VE A?RIYLA BA?LIYOR
Bo?azyn arka duvarynda görülen mikrobik bir iltihapla olu?uyor. Belirtileri arasynda ?unlar var:

- Bo?az a?rysy
- Yanma hissi
- Yutkunmada zorluk
- Ate?
- Ses kysykly?y

Hastaly?yn tedavisinde, bo?az kültürü alynarak mikrobik olup olmady?y tesbit ediliyor. Test sonucuna göre, antibiyotik tedavisi ?ekillendiriliyor. Üstelik kültürde mikrobun cinsi ve hangi ilacyn kullanylaca?y da belli oluyor. Hatta tedavi sonrasy kontrol kültürü ile tedavinin ba?arysynyn ara?tyrylmasy gerekiyor. Korunma, bo?az enfeksiyonu geçirdi?ini bildi?iniz ki?ilerden çocuklary uzak tutmakla mümkün oluyor. Yakyn temasy engellemek, çocuklary kapaly, havasyz ortamlardan uzak tutmak da bir çözüm.
SYNÜZYT OLMAMAK YÇYN SAÇINIZI KURULUYIN
Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlary sonrasynda olu?uyor. Kafa kemiklerinin içindeki bo?luklaryn enfeksiyonu olarak biliniyor.

Belirtileri arasynda ?unlar var:

- Sürekli devam eden ba? a?rysy (alynda ve yanaklarda)
- Burun akyntysy

Hastaly?yn tedavisi hakkynda bilgi veren Dr. Ali Kaya, “Kemiklerin içindeki bo?luklaryn havalandyrylmasy için, tykanykly?y giderici ilaçlar, iltihaba kar?y antibiyotik daha ileri safhalarda ise cerrahi müdahale gerekiyor” dedi. Sinüzit çok kolay tekrarlady?y için, koruyucu tedavi büyük önem ta?yyor. Yüz kemiklerinin so?u?a kar?y korunmasy gerekiyor. Terleme sonrasy so?u?a maruz kalmak, spor aktivitelerinden sonra, saçlaryn iyice kurulanmadan dy?ary çykylmasy temel etken. Ky?yn so?uk havalarda koruyucu ba?lyk kullanylmasy önemli.
YKY AYLIKTAN BÜYÜK ÇOCUKLARA ZATÜRRE A?ISI
Zatürrenin en syk görülen nedenleri arasynda alt solunum yolu enfeksiyonlary geliyor. Akci?er içindeki küçük kesecikler iltihap ile doluyor. Zatürrenin en syk nedenleri, bakteriler ve virüslerden kaynaklanyyor. Belirtileri ?öyle:

- Ate?
- Titreme
- Öksürük
- Balgam çykarma
- Gö?üs a?rysy
- Halsizlik
- Kyryklyk
- Y?tahsyzlyk

Tedavisinde, bakteriyel ise antibiyotik kullanylyyor. Viral ise detekleyici tedavi yeterli. Antibiyotiklerin erken kesilmemesi gerekiyor. ?ikayetler geçse bile doktorun söyledi?i süreye uyulmasy önemli. A?ry kesiciler, ate? dü?ürücüler, balgam söktürücüler de tedavide kullanylyyor. Korunmada, genel koruyucu tedbirlerin yanynda, zatürre a?ysy özellikle öneriliyor. Zatürre a?ysy iki aylyktan büyük her çocu?a uygulanabiliyor.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:47
sen bana ALLAHIN hediyesisin.ismin kadar özel ismin kadar yücesin kalbimde..ECRYNYM GÜZEL KIZIM
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Mayis-2008 Saat 14:38
Sarylyk nedir ?
Sarylyk yenido?an bebe?in cildinin ve göz aklarynyn saryya boyanmasydyr. Eritrosit dedi?imiz kyrmyzy kan hücrelerinin yykymy sonucu ortaya çykan, bilirubin denen sary renkli bir madde kanda a?yry birikirse saryly?a neden olur.

Yenido?an bebeklerde neden görülür ?
Normalde kanda biriken bilirubin karaci?er tarafyndan tutulur ve safra ile barsaklara salgylanyr. Daha sonra dy?ky ile atylyr. Karaci?erin bilirubini yykym hyzyndan daha fazla bilirubin olu?acak olursa, sarylyk ortaya çykar. Bu durumun birkaç nedeni vardyr.

Yenido?an bebe?in karaci?eri henüz geli?mesini tamamlamamy?tyr. Bu yüzden vücutta biriken bilirubini yeteri kadar uzakla?tyramaz,

Yenido?an bebeklerde karaci?erin yykabilece?inden daha fazla bilirubin olu?ur,

Bebe?in barsaklaryna salgylanan bilirubinin büyük bir kysmy dy?ky ile dy?ary atylamadan tekrar geri emilir.

Bilirubin nedir ?
Kana rengini veren kyrmyzy kan hücreleri, hemoglobin denen bir madde içerirler. Ya?am süreleri kysa olan bu hücrelerin, ölmesi sonucu ortaya çykan hemoglobin sary renkli bilirubine dönü?ür. Normal yenido?anlar ihtiyacyndan fazla kyrmyzy kan hücrelerine sahip olduklaryndan ve karaci?erleri henüz yeteri kadar olgunla?mady?yndan olu?an bilirubini hemen kandan uzakla?tyramazlar. Daha büyük bebekler, çocuklar ve eri?kinler bilirubini çabucak kandan uzakla?tyryrlar.

Bebe?imin sarardy?yny nasyl anlayaca?ym ?
Anne ve babalar bebeklerinin cildinde ve göz aklaryndaki renk de?i?ikli?ine dikkat etmelidirler. En iyisi bebe?in do?al y?ykta de?erlendirilmesidir. Sarylyk önce yüzde ardyndan, gövdede fark edilir.  Sarylyk ilerledikçe ayaklara do?ru yayylyr. Parma?ynyzla bebe?in burun ucuna veya alnyna nazikçe basyp çekti?inizde normalde cilt beyaz görünür. ?ayet sary renk görülüyorsa bebe?inizin doktorunu arayarak  saryly?yny kontrol etmesini isteyin.

Saryly?yn tipleri

Fizyolojik sarylyk (normal sarylyk, kundak saryly?y)
Sa?lykly, zamanynda do?an yenido?anlaryn %50’ den daha fazlasynda sarylyk görülür. Yenido?an bebeklerin karaci?erlerinin henüz yeteri kadar olgunla?mamasyna ba?lydyr. Genellikle 2 ile 4. günde görülür. Bir iki hafta içinde kaybolur.

Prematüre bebeklerin (zamanyndan önce do?an bebekler) organlary geli?imlerini tamamlamamy?tyr. Karaci?erleri olu?an bilirubini çabucak temizleyemez. Ayryca bebek hasta ve beslenmemi?se barsaklaryndaki bilirubini dy?ky ile atmalary gecikir. Bu bebeklerin bilirubinleri daha fazla yükselir ve zamanynda do?an bebeklere göre daha uzun sürer.

Anne sütü saryly?y
Anne sütünde bulunan bazy maddeler saryly?a neden olabilmekte, bilirubin de?erleri 20 mg’yn üzerine çykabilmektedir. Anne sütüne ba?ly sarylyk 4-7. günlerde ba?lar. Bir haftadan fazla sürecek olursa doktora dany?arak bir iki gün anne sütüne ara vermek gerekebilir. Bu arada bebek mama ile beslenebilir. Anne sütü verilmedi?i sürede annenin gö?üslerinin pompa ile bo?altylarak sütün azalmasy veya kesilmesi önlenmelidir.

Kan grubu uyu?mazly?y
E?er bebek anne kan grubundan farkly kan grubuna sahipse, anne bebe?in eritrositlerini tahrip edici antikor üretebilir. Kan grubu uygunsuzlu?una ba?ly sarylyk genellikle hayatyn ilk günü ba?lar. Anne ile bebek arasyndaki Rh uygunsuzlu?u a?yr saryly?a neden olur. Ancak anneye do?umdan sonraki ilk 72 saat içinde RhoGam denen ilacyn enjeksiyonu ile annede antikor olu?masy önlenebilir. Böylece daha sonraki bebek korunmu? olur. Rh uygunsuzlu?u genellikle  ilk bebeklerde görülmez. Ancak Rh (-) kan grubuna sahip annelerin ilk gebelikleri dahi olsa Do?um Uzmany tarafyndan yakyndan izlenmesi uygun olur.

Bulgular ve tany
Bebe?in topu?undan alynan az miktarda kan ile bebe?in saryly?yna bakylabilir. Sa?lykly zamanynda do?an bebeklerde hayatyn ilk haftasynda bilirubin 12 mg’yn altyndadyr. 17 mg’yn üzerindeki de?erler daha fazla tetkik ve tedavi gerektirir.

Sarylyk bebe?ime zarar verebilir mi ?
Kandaki bilirubin çok yükselecek olursa bebe?e zarar verebilir, beyinde hasar yapabilir. Kandaki yüksek bilirubin de?erlerinin bebe?e zarar verebilmesi için bebe?in do?umdan sonraki ya?y gün olarak ve ba?ka sa?lyk sorununun olup olmady?y da önemlidir.

Sarylyk nasyl tedavi edilir ?
Hafif sarylyklarda tedavi gerekli de?ildir. E?er sarylyk yükselmeye devam eder, bebek kendisi bilirubini temizleyemez ise  fototerapi denen özel y?ynlar veya di?er tedavi yöntemleri ile tedavi gerekebilir. Fototerapide mavi ve beyaz y?yk yayan floresan lambalary kullanylyr.

Böylece bebe?in vücudunda biriken bilirubin kolayca atylacak ?ekle dönü?ür. Bebe?e çyplak olarak  fototerapi uygulanyr. Bebe?in gözünü y?ynlardan korumak için göz ba?y kullanylyr. Bu i?lemlerin uygulanabilmesi için bebe?in birkaç gün hastanede kalmasy gerekir.

Bebe?inize fototerapi uygulanmasy gerekti?inde, doktorunuzla tedavinin ne kadar sürece?ini ve nerede uygulanaca?yny konu?mak uygun olur. Bazy pediatristler y?yn tedavisini portatif fototerapi aygyty ile evde uygulamak isteyebilirler.

Sarylykly bebe?e uygulanan di?er tedavi yakla?ymlary;  bebe?in anne sütüyle veya anne sütü yetersiz ise mama ile syk syk beslenmesidir. Böylece mekonyum dedi?iniz bilirubinden zengin dy?ky bir an önce atylyr.

Çok yüksek bilirubin de?erlerinde uygulanan di?er bir tedavi yakla?ymy kan de?i?imidir. Bu uygulamada bebe?in kany uygun taze kan ile de?i?tirilerek bilirubin vücuttan uzakla?tyrylyr.

Doktorumu ne zaman arayaca?ym ?

Sarylyk bebe?in hayatynyn ilk 24 saati içinde ortaya çykmy?sa,
Bebe?in 37.8oC’den yüksek ate?i varsa,
Bebek hasta görünüyorsa (emmesi, a?lamasy zayyf, hareketleri az),
Bebe?in saryly?y 7 günden sonra koyula?yyorsa,
Bebe?in saryly?y iki haftadan fazla uzamy?sa,
Bebek yeteri kadar kilo almyyorsa,

Bebe?imin saryly?y ne kadar süre devam edecek ?
Saryly?yn süresi bebekten bebe?e de?i?ir. Sarylyk fark edildikten sonraki birkaç gün içinde yükselir daha sonra yava? yava? dü?er. Anne sütü alan bebeklerde mama ile beslenen bebeklere göre sarylyk biraz daha uzun süre gözlenebilir. Bu durumda bilirubin seviyeleri dü?üktür ve bebe?e zarar vermez.

Bebe?inizde sarylyk ?üphesi veya sarylyk varsa doktorunuza sormanyz gereken sorular ?

Bebe?imin saryly?y var my ?
Bebe?imin bilirubin seviyesi ne kadar ?
Nedeni hakkynda ne dü?ünüyorsunuz ?
Anne sütüne ara vermeli miyim ?
I?yn tedavisine ihtiyacy var my ?
Evde ne yapabiliriz ?


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:55
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Haziran-2008 Saat 11:48
BEBEKLERDE EN SIK GÖRÜLEN GÖZ RAHATSIZLIK

Görme kusurlary (miyop, hipermetrop, astigmat), ?a?ylyk, göz tembelli?i, do?u?tan katarakt, do?u?tan göz tansiyonu (glokom), do?u?tan gözya?y kanaly tykanykly?y, do?u?tan anomaliler, bazy göz tümörleri olarak syralanabilir.

BEBEK NE ZAMAN GÖZ DOKTORUNA GÖTÜRÜLMELYDYR?

Anne-baba, bebekte veya çocukta herhangi bir göz rahatsyzly?yndan ?üpheleniyorsa hemen bir göz doktoruna ba?vurmalydyr. Göz muayenesi için bebe?in belirli bir aya veya ya?a gelmesi beklenmemelidir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda göz muayenesi genellikle çok güç olmaktadyr, fakat imkansyz de?ildir. E?er bebek çok a?lar ve muayene olmaya kesinlikle kar?y koyarsa narkozla muayene edilmelidir. Böylece herhangi bir rahatsyzlyk varsa erkenden te?his edilip tedaviye ba?lanyr.

BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GÖRME BOZUKLUKLARI BELYRTYLERY:
Bebekte içe kayma varsa ço?unlukla, hipermetropi ve görme tembelli?i ile birliktedir. Bu durumda tedavi için bebe?in büyümesinin beklenmesi yapylabilecek büyük bir hatadyr. Çünkü ?a?ylyklarda, hiç beklenilmeden bir an önce gözdeki bozuklu?un ve derecesinin, varsa görme tembelli?inin tespit edilip hemen uygun gözlü?ün verilerek uygun tedaviye ba?lanylmasy son derece önemlidir. Ayryca, bebeklerde ve çocuklarda ?a?ylyk olmaksyzyn görmelerinde bir zayyflyk hissedilirse, örne?in çocuk televizyonu çok yakyndan izliyorsa, kitaba-deftere çok yakla?arak okuyup-yazyyorsa, gözlerini sürekli kyrpy?tyryyorsa, ba?yna belirli bir pozisyon vererek görmeye çaly?yyorsa, gözlerini kysarak bakyyorsa, bir gözünü kapatarak veya kysarak di?er gözüyle görmeye çaly?yyorsa hemen muayene edilmeli ve bir görme bozuklu?u te?his edilirse gözlük takylmaly veya gerekli tedaviye geçilmelidir.

BEBEKTE GÖZYA?I KANALI TIKANIKLI?I:
Yeni do?an bebe?in bir veya her iki gözünde sürekli sulanma ve çapaklanma görülürse, göz ya?y kanallarynyn do?u?tan tykaly olabilece?i dü?ünülerek bir göz doktoruna ba?vurulmalydyr. Te?his do?rulanyrsa doktor önce göz ya?y kesesine masaj yapylmasyny ve bazy göz damlalarynyn kullanylmasyny tavsiye edecek, sulanma ve çapaklanma düzelmedi?inde ise narkoz altynda göz ya?y kanalynyn açylmasyny önerecektir. Do?u?tan göz ya?y kanaly tykanykly?y, bebek 18 aylyk olmadan önce tedavi edilmelidir. Çünkü 18 aylyktan önce basit bir giri?imle düzeltilebilen bu problem için ileri ya?larda ameliyat gerekli olmaktadyr.

DO?U?TAN KATARAKT:
Yeni do?an bebe?in gözbebe?inde beyazlyk görüldü?ünde, hemen doktora ba?vurulmalydyr. Bu durum, ço?unlukla do?u?tan kataraktyn belirtisidir; tek gözde veya her iki gözde olabilir ve ameliyaty gerektiren bir durumdur. Yine gözbebe?inde beyazlyk veya parlama ile ortaya çykan ve bebeklerde görülen bir göziçi tümörü de mevcuttur. Bu durum da acil olarak doktora ba?vurmayy gerektiren önemli bir hastalyktyr.

DO?U?TAN GLOKOM (GÖZ TANSYYONU):
Yeni do?anlarda görülen önemli bir hastalyk da, do?u?tan glokomdur (göz tansiyonu yüksekli?i). Bu hastalyk ba?langyçta bir belirti vermedi?i halde ilerledikçe bebe?in gözünün irile?ti?i, büyüdü?ü dikkat çeker, ayryca y?y?a bakamama sulanma gibi belirtiler de tabloya eklenir. Tedavi edilmedi?i takdirde hastaly?yn ilerleyen dönemlerinde, gözün saydam tabakasynyn zamanla bulanykla?ty?y ve giderek beyazla?ty?y görülür. Bu durumda bebek, giderek görmesini kaybedecektir. Hastalyk ba?langyç döneminde te?his edildi?inde, yapylacak ameliyatla göz tansiyonu dü?ecek ve görme kayby önlenecektir. Fakat do?u?tan glokomlu bebeklerde, ameliyattan bir süre sonra göz tansiyonu tekrar yükselebilir ve tekrar ameliyat gerekebilir. Bebeklerde görülen glokom, eri?kinlerde görülen glokoma göre daha inatçy bir glokom türü olup bazen birkaç ameliyat bile gerekebilir.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:56
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Haziran-2008 Saat 12:06
PAMUKÇUK

Belirtiler :
Bebe?in a?zynda , a?zynyn içinde ve çevresinde süte benzer ince bir tabakadyr. Yanak iç taraflary bazen dilde , damakta ve di?etlerinde peynire benzeyen çykyntyly beyaz lekeler ?eklinde görülür.

En çok yenido?anda görülür fakat bazen daha büyük bebeklerde görülebilir. Özellikle antibiyotik verilen bebeklerde bu enfeksiyon olu?ur. 

Etken ve bula?ma :
Pamukçuk olarak bilinen mantar enfeksiyonu bebe?inizin a?zynda sorun olu?tursa da , aktivitesine daha önceden do?um kanalynda monila synyfy mantar enfeksiyonu olarak ba?lamy?tyr ve bebe?inizin bu enfeksiyonu aldy?y yer de orasydyr.

Enfeksiyonun etkeni Kandida albicans’tyr ve bu organizma normalde a?yz ve vajinada ya?ar. Di?er mikroorganizmalarla ayny anda kontrol edilir ve genelde problem çykarmaz. Fakat bu denge bozuldu?u zaman hastalyk , antibiyotik kullanymy ve hormonsal de?i?iklikler(gebelik gibi)- mantar için uygun olan ko?ullar olu?ur.

Te?his :
Pamukçuk a?yzda meydana gelen hafif bir mantar enfeksiyonudur.Yanaklaryn iç tarafyna , dilin üzerine ve a?zyn tavanyna sürülmü? beyazymsy lekelere benzer. E?er beyaz leke kazynylyrsa , altynda deri yanmy? gibi görünür ve kanayabilir. Pamukçuk sa?lykly yeni do?mu? bebeklerde meydana gelir.

Pamukçuk olan bebe?in a?zy yaradyr. Bebek emzirilirken rahatsyzdyr ve hatta emzirilmeyi reddedebilir. E?er bebe?inizde pamukçuk oldu?undan ku?kulanyyorsanyz doktora ba?vurun . Te?his koymak için ço?unlukla parmak suretiyle bile muayene yeterli olmaktadyr.

Tedavi :
Sa?lykly bir yeni do?mu? bebek genellikle hastaly?y kendi ba?yna yenebilmektedir. Fakat özellikle pamukçuk geni? bir alana yayylmy?sa bazy antimantar ilaçlar iyile?me sürecini hyzlandyrabilir.

Maya enfeksiyonun kendisi tehlikeli de?ildir ancak a?ry yapar. Enden olarak antimantar ilaçlarla tedavi edilmezse komplikasyon görülür.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:57
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Agustos-2008 Saat 12:00
Çocuklarda ?a?ylyk ve Göz Tembelli?i

Gözlerin görme eksenlerinin paralelli?in bozulmasyna ?a?ylyk denir. Her iki gözden birisi ya da ikisi birden bakylan objeye odaklanamaz. Strabismus denilen bu duruma göz kürelerinin hareketini sa?layan adalelerin kusuru neden olmaktadyr. Alty grup adale göz kürelerinin her türlü devinimi yapmasyny sa?lar. Bu adalelerden bazylarynyn görevini yapamamasy sonucunda göz sa?lam olan adale tarafyndan kendi yönüne do?ru çekilir. Bu nedenle kayan göz küresinin bakty?y taraf sorunlu olan de?il sa?lam adale grubudur.   

?a?ylyklaryn bir bölümü, özellikle bebeklerde daha fazla görülen çe?idi gerçek ?a?ylyk de?il, yalancy kaymadyr. Bu yalancy ?a?ylyklaryn nedenleri göz kapaklarynyn ve göz kürelerinin yapysy veya optik eksenlerden birinin düzensizli?i nedeniyle ortaya çykan yanyltycy bir görünümdür. Bu durumun tam olarak aydynlatylabilmesi için mutlaka bir göz muayenesi yapylmalydyr.

?a?ylyklaryn bazylary ise her zaman kolaylykla anla?ylmaz. Bunlar gizli ?a?ylyk olarak da adlandyrylabilir. Bilgisayar monitörüne, televizyona uzun süreli bakma sonucunda, okuma gibi u?ra?lar syrasynda göz yorgunlu?u, ba? a?rysy, çift görme, bulanyk görme ve okuma zorlu?u gibi ?ikayetler ile kendini gösterir.

?a?yly?yn meydana gelmesinde ailesel kalytym, geçirilmi? ate?li hastalyk, kafa travmasy, zeka gerili?i, göz kaslarynyn do?umsal anormallikleri, görmeyi bozan göz hastalyklary (katarakt, göz tümörleri gibi), gözlük gerektiren kyrma kusurlary etkili olabilir. Hamilelik döneminde ve do?um esnasynda ya?anylanlar, çocukluk döneminde geçirilen hastalyklar ve havale gibi durumlar da ?a?ylyk için risk faktörü olu?turabilirler.

Do?u?tan olan kaymalar genellikle gözlük gerektirmeyen, erken dönemde (6 ay - 2 ya?) ameliyat edilmesi gereken kaymalardyr. Kaymalaryn büyük ço?unlu?u ise 2-3 ya? civarynda ortaya çykar ve genellikle gözlükle tam olarak düzelebilir. Gözlük takyldy?y halde düzelmeyen kaymalara ise ameliyat gerekebilir.

Eri?kin ya?ynda ortaya çykan ?a?ylyklar, göz hareketlerini yöneten sinirlerde çe?itli sebeplerle (travma, diabet, kalp damar hastalyklary, hipertansiyon, çe?itli enfeksiyonlar, tümörler veya zehirlenmeler) meydana gelen felçlerden kaynaklanabilir. Öncelikle nedene yönelik tedavi yapylmalydyr. Genellikle çift görme ?ikayetinin de oldu?u bu kaymalarda belirli bir süreyi takiben cerrahi gerekebilir.
 

GÖZ TEMBELLY?Y

Çocukluk ça?y kaymalaryndaki en önemli problem, genellikle tek bir gözün kaymasy nedeniyle ortaya çykan göz tembelli?idir. Çe?itli kyrma kusurlary ve görmeyi bozan göz hastalyklary da göz tembelli?ine sebep olabilir. Göz tembelli?i en basit tanymyyla bir gözün az görmesidir. Görüntünün net olu?mamasy sonucu beyindeki görme merkezi fonksiyonunu tam olarak yerine getiremez. Tedaviye ne kadar erken ba?lanyrsa ba?ary ?ansy o kadar yükselir. Çünkü 7 - 8 YA?LARINDAN SONRA GÖZ TEMBELLY?YNYN


TEDAVYSY ÇO?U ZAMAN OLANAKSIZDIR.

Erken te?his edilen göz tembelli?inin tedavisi oldukça basittir. Tedavide iyi gören göz belirli zamanlarda kapatylarak tembel gözün çaly?tyrylmasy en syk kullanylan yöntemdir. Göz tembelli?inin tedavisinde cerrahinin yeri yoktur.

?a?ylyk sadece estetik bir kusur de?ildir. Tedavide amaç estetik düzeltmeden ziyade, iki gözle fonksiyonel görmeyi sa?lamaktyr. Tedaviye erken ba?lanmasy göz tembelli?inin önlenmesi ve 3 boyutlu görmenin sa?lanmasynda önemlidir.

Bu nedenle ?a?ylyk ?üphesi olan her çocu?un belirli bir ya?a gelmesi beklenmeden göz hekimine götürülmesi gerekir.

Tedavide gözlük camlary, prizmalar, göz damlalary, göz egzersizleri, kontakt lensler, göz kapamalary ve ?a?ylyk ameliyatlary uygulanyr.

?a?ylyk ameliyatlary ço?unlukla genel anestezi altynda gerçekle?tirilir. Ameliyatlaryn temel prensibi göz küresine yapy?yk kaslaryn kuvvetinin azaltylmasy yada arttyrylmasy veya yerlerinin de?i?tirilmesi esasyna dayanyr.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 15:03
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Agustos-2008 Saat 12:02
Do?u?tan E?ri Boyun

Çocuklarda do?u?tan e?ri boyun (tortikollis) görülebilmektedir. Bu durumun erken farkedilerek gecikmeksizin tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavide geç kalynmasy halinde gerçek bir düzelme sa?lanamamaktadyr.

Boyun e?rili?i syklykla ba?yn sa? tarafa do?ru e?ilmesi ?eklinde görülmektedir.

Bir çok sebebi vardyr : boynumuzun yan tarafyndaki adelenin damary do?um esnasynda syky?yr ve adele birsüre kansyz-oksijensiz kalynca yapysy de?i?ir, kasyly kalyr, uzunlu?u azalyr ve boynu o tarafa do?ru e?er.

Kemiklerdeki e?rilikler, eksiklikler , bazen de görme bozukluklary boyun e?rili?inin di?er sebebleridir.

Do?duktan sonra aile farkedemezse, e?rilik gittikçe artar. Bir ya?yndan sonra ameliyat gerektirecek dereceye ve sertli?e ula?yr.

Bu devrede de tedavi edilmezse, çocu?un yüzü e?rili?in oldu?u tarafta küçük kalyr. Bu devreden sonra yapylan ameliyattan sonra boyun e?rili?i düzelse bile, yüzdeki asimetri ( bir tarafyn küçük, bir tarafyn büyük olu?u ), baki kalyr.


Çocuk üç aylyk oluncaya kadar anne kendisine ö?retilen boyun egzersizlerini yapar, çocu?u e?rili?in oldu?u tarafa yüksek yastykla , ters tarafa yastyksyz yatyryrsa büyük bir ihtimalle boyunda düzelme olur. Aksi takdirde, 3.aydan sonra boynu düzgün tutan sargylar ve cihazlar kullanylyr.

1 ya?yndan sonra hala düzelmemi? boyunlarda, e?rili?e sebeb olan adele kesilerek veya bir kysmy çykarylarak, e?rilik düzeltilir.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:58
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Agustos-2008 Saat 12:04
Orta Kulakta Syvy ve Kulak Tüpü

Orta kulakta syvy toplanmasy, çocuklarda syk rastlanan bir durumdur ve genellikle östaki tüpünün yetersiz çaly?masyna ve orta kulak iltihaplaryna (otitis media) ba?lydyr. Alty ay ile 6 ya? arasyndaki çocuklaryn ço?u, bir veya birkaç kere orta kulak iltihaby geçirir. Daha büyük çocuklarda orta kulak iltihaby geçirme olasyly?y daha dü?üktür. E?er orta kulak iltihaby tedavi edilmezse, çocu?unuzda kalycy i?itme kayby geli?ebilir.

Otitis media ve Orta kulakta syvy toplanmasy nedir?
Otitis media orta kulak bo?lu?unun iltihabydyr. Orta kulak, kulak zarynyn hemen arkasynda bulunan havayla dolu bir bo?luktur. Kulak zary titre?ti?inde, orta kulaktaki küçük kemikçikler de titre?irler ve sesin iç kula?a, buradan da sinirler yoluyla beyine iletilmesi sa?lanyr. Burnun gerisindeki geniz bölgesi ile orta kulak arasynda bulunan ve "östaki tüpü" ady verilen küçük bir tüp, dy? ortam ile orta kula?yn basyncynyn ayny olmasyny sa?lar. Esneme veya yutkunma syrasynda bazen kula?ynyzdan gelen sesler, östaki tüpünün o anda orta kula?a hava ta?ymasyna ba?lydyr.

Bakteri ve virüs cinsi mikroplar, östaki tüpü yoluyla orta kula?a ula?abilirler. Bunun sonucunda orta kulakta iltihap syvysy toplanyr. Orta kulak iltihaby tedavi edilmedi?inde veya tekrarlayan iltihaplanmalar oldu?unda orta kulaktaki syvy birikimi sürekli hale gelebilir.

Çocuklarda östaki tüpü fonksiyonu, eri?kinlerde oldu?undan daha yava? ve daha yetersizdir. Östaki tüplerinin bu yetersiz fonksiyonu, çocuklarda tüplerin burun gerisindeki açyklyklaryna yakyn olan geniz etinin  iltihaplanmalarynda daha da bozulur. Allerji ve sinüzitler de bazen östaki tüpü fonksiyonunun bozulmasyna neden olurlar. Bu faktörler, östaki tüplerinin orta kula?a  yeterince hava götürememesine neden olur. Bu durumun sürekli olmasy halinde orta kulaktaki hava hücreler tarafyndan kullanylyr ve havanyn yerini bir tür syvy alyr. Orta kulak syvysy tek ba?yna kula?a zarar vermez; ancak syvy varly?ynda i?itmede azalma olur ve orta kulakta mikroplaryn üremesi, dolayysyyla da yeni orta kulak iltihaplarynyn geli?mesi kolayla?yr.

Otitis media'nyn belirtileri nelerdir?
Çok küçük çocuklar nerelerinin a?rydy?yny, dolayysyyla kulak a?rysyny da tam ifade edemeyebilirler. Orta kulak iltihaplarynyn ço?u, çocu?un son 10 gün içinde geçirdi?i bir so?uk algynly?yny  takiben geli?ir.

Çocu?unuzda a?a?ydaki belirtilerden biri veya birkaçy varsa orta kulak iltihabyndan ?üphelenmeniz gerekir:

    * sürekli kulaklaryny çeki?tirmesi ve ka?ymasy
    * huzursuzluk
    * i?tah azalmasy ve uyku düzeninde de?i?iklik
    * kulak akyntysy
    * i?itme güçlü?ü
    * ate?

Çocu?unzda orta kulak iltihabyndan ?üpheleniyorsanyz doktorunuza ba?vurunuz. Doktorunuz çocu?unuzun kula?yna otoskop ady verilen y?ykly bir aletle bakacak ve gerekiyorsa timpanometri ady verilen bir i?itme testi isteyecektir. E?er çocu?unuzun kula?ynda iltihaplanma tespit edilirse tedaviye hemen ba?lanacaktyr. E?er iltihaplanma görülmüyorsa ve çocu?unuzda i?itme kayby varsa, bu durumda doktorunuz i?itme kaybynyn di?er nedenlerini ara?tyrmaya ba?layacaktyr.

Otitis media'nyn tedavisi - Ameliyat ne zaman gerekir?
Son yyllarda birçok çocu?a kulak tüpü takyldy?yny duymu?sunuzdur; ancak cerrahi tedavi, otitis media'da ilk tercih edilen tedavi yöntemi de?ildir. Bakterilerin neden oldu?u orta kulak iltihaplarynda antibiyotik tedavisi ço?u zaman ba?arylydyr. "Dekonjestan" ady verilen ve so?uk algynlyklarynda kullanylan ilaçlar da, orta kulak syvysynyn toplandy?y durumlarda östaki tüpünü açmak ve syvynyn buradan bo?almasyny sa?lamak amacyyla syk olarak kullanylyrlar. Ylaç tedavisiyle orta kulak iltihaby ve orta kulak syvysy düzelebilir; ancak, östaki tüpünün yetersiz fonksiyonu nedeniyle yeni bir so?uk algynly?ynda orta kulakta tekrar iltihaplanma veya syvy toplanmasy görülebilir.

E?er çocu?unuzun orta kulak iltihaby antibiyotik ve dekonjestanlarla tedaviye cevap vermezse, ya da kulaktaki syvy birikimi sürekli hale gelirse doktorunuz orta kulaktaki syvyyy uzakla?tyrmak için cerrahi tedavi önerebilir.

   
    Ameliyatta kulak zaryna küçük bir tüp yerle?tirilir ve orada byrakylarak orta kula?a tüp yoluyla hava gitmesi sa?lanyr. Kulak tüpleri, yerle?tirildikten sonra genellikle tekrar orta kulak iltihaby geli?mesini önlerler.


Kulak tüpü ameliyaty syrasynda neler olur?
E?er ameliyatyn ne oldu?unu anlayabilecek ya?ta ise, çocu?unuza onu nelerin bekledi?ini anlatarak kendini ameliyata hazyrlamasyna yardymcy olabilirsiniz.

Kulak tüpü ameliyatynda :

    * çocu?unuz, genel anestezi verilerek uyutulacaktyr. Bu, ameliyatyn bir ameliyathanede yapylaca?y ve çocu?unuzun ameliyat syrasynda bir anestezi uzmany tarafyndan izlenece?i anlamyny ta?yr.
    * çocu?unuz yakla?yk 15 dakika süreyle uyuyacaktyr
    * cerrah, kulak zaryna kulak yolundan müdahale edecektir. Kulak tüpü takylmasy için deride bir kesi yapylmasyna gerek yoktur.
    * cerrah, kulak zarynda yakla?yk 2 mm çapynda küçük bir delik açacak ve orta kulaktaki syvyyy buradan bo?altacaktyr.
    * cerrah, kulak zarynda açylan deli?e 1-2 mm çaply küçük bir plastik veya metal tüp yerle?tirecektir.

Çocu?unuz uyanma odasynda ayylacaktyr. Solunum güçlü?ü veya kanama belirtisi olmasy halinde tekrar ameliyathaneye alynmasy gerekebilir. Genellikle hastanede toplam kaly? süresi, ayny anda geniz eti veya bademcik ameliyaty yapylmamy?sa birkaç saatten uzun de?ildir.

Kulak tüpü ameliyatyndan sonra çocu?uma özel bir bakym gerekecek mi?
Kulak tüpleri, orta kula?a hava gitmesini sa?layarak genellikle tekrarlayan orta kulak iltihaplaryny önlerler. Bununla birlikte, kulak tüpü takyldyktan sonra kulak yolundan orta kula?a su girmesi ihtimali ortaya çykar. Bu durumda, sudaki bakteri ve virüs cinsi mikroplaryn orta kulakta iltihaba neden olmasy mümkündür. Bu nedenle, kulak tüpü takyldyktan sonra suyla ili?kili her türlü faaliyette (yüzme, banyo, du?, vs.) çocu?unuzun kulak yolunu tykamanyz gerekir. Doktorunuz kulak tykacyny nasyl hazyrlayaca?ynyzy veya ne tür bir tykaç temin etmeniz gerekti?ini size açyklayacaktyr.

Kulak tüpü, kulak zarynda genellikle 6-12 ay süreyle kalyr; daha sonra kendili?inden kulak yoluna dü?er ve kulak zarynda tüpün takyldy?y delik kendili?inden kapanyr. Tüp, kulak kanalyndan dy?ary çykmaz; bu nedenle tüpün kulak zaryndan dü?üp dü?medi?ini görmeniz mümkün de?ildir. Tüpün kontrolunu belli aralyklarla doktorunuz yapacaktyr.

E?er tüp kendili?inden dü?mezse, doktorunuz 12 ay ile 3 yyl arasyndaki bir sürede tüpün alynmasy gerekti?ini bildirecektir. Kulak tüpleri, orta kulak iltihaplarynyn önlenmesinde oldukça etkili olmakla birlikte, tek bir uygulama kesin tedavi için yeterli olmayabilir. Tüpler ancak yerinde kaldyklary süre içinde yarar sa?larlar; tüp dü?tükten sonra iltihabyn tekrarlamasy halinde tüpün yeniden takylmasy gerekebilir.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 15:00
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Agustos-2008 Saat 12:26
Çocuklarda Kalpte Üfürüm

Doktorum bebe?imin kalbinde üfürüm oldu?unu, ama önemli olmady?yny söylüyor. Yine de ürkütücü."

Kalp sözcü?ü ne zaman bir te?hisin içinde geçerse ürkütücüdür. Ne de olsa kalp ya?amy devam ettiren bir organdyr, herhangi bir bozukluk ihtimali korkutucudur, özellikle de daha ya?ama yeni ba?layan bir bebe?in anne-babasy için. Ancak bir kalp üfürümü söz konusu oldu?unda, vakalaryn çok büyük bir kysmynda gerçekten de üzülecek bir ?ey yoktur.

Doktor bebe?inizin kalbinde üfürüm oldu?unu söyledi?i zaman, bu, muayene syrasynda kanyn kalp içinde akarken olu?turdu?u türbülanstan kaynaklanan anormal sesler duydu?u anlamyna gelir. Doktor ne tür bir anormalli?in üfürüme yol açty?yny, seslerin yüksekli?ine (zorlukla duyulabildi?i gibi normal kalp seslerini örtebilecek ?iddette de olabilir), duyulduklary noktaya, tipine (müzikal ya da titre?imli, titre?en yayyn çykardy?yna benzer bir ses, ya da yuvarlanma sesi gibi) dayanarak ço?u kez söyleyebilir.

Genellikle muhtemelen sizin bebe?inizde oldu?u gibi üfürüm geli?mekte olan kalbin düzensiz ?eklinden kaynaklanmaktadyr. Bu tür bir üfürüm "masum" ya da "fonksiyonel" olarak adlandyrylyr ve ço?u kez doktorunuzun stetoskop ile yapty?y basit bir incelemeyle te?his edilebilir. Yleri testlere, tedaviye ya da aktivite kysytlamasyna gerek yoktur. Üfürümün duyuldu?u bebe?inizin sa?lyk kayytlarynda yer alacaktyr, böylece daha sonraki tarihlerde bebe?inizi muayene eden doktorlar böyle bir üfürümün hep oldu?unu bilecektir. Syklykla kalp geli?imini bütünüyle tamamlady?ynda üfürüm de kaybolur.

Ancak takip altyna alynmasy gereken kalp üfürümleri de vardyr. Bazylary kendili?inden iyile?ir, ancak bazylary da tybbi ya da cerrahi tedavi gerektirebilir ve daha da kötüle?ebilir. E?er bebe?inizdeki üfürüm bir problem ise, doktorunuz bunu size söyleyecek ve tedavi önerecektir. Birçok durumda üfürümleri olan çocuklar normal aktivitelerini sürdürebilirler - ve sürdürmelidirler- . Bunun istisnasy iyi geli?meyen, ya da egzersiz syrasynda nefesi daralan veya moraran çocuklardyr.

Kim ne derse desin endi?eniz devam ediyorsa, bebe?in doktoruna üfürümün tipinin tam olarak ne oldu?unu ve ?imdi ya da ileride problemlere yol açyp açmayaca?yny sorabilirsiniz. E?er aldy?ynyz cevaplar tatminkâr de?ilse konsültasyon için bebe?inizin bir çocuk kardiyologuna sevk edilmesini isteyebilirsiniz.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 15:02
Basa don
mor_kedi Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 07-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3415
Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Eylül-2008 Saat 03:27
ORTA KULAK YLTYHABI (Ottitis Media - OTYT)
Otit kulak zarynyn arka kysmynyn iltihaplanmasydyr. Ço?u zaman üst solunum yollary enfeksiyonlary ile berabergörülür.Bebeklerde oldukça syk görülen bir hastalyktyr. 
Östaki borulary kysa ve dar oldu?undan bebeklerin kulak enfeksiyonlaryna yakalanma olasylyklary çoktur. 
Bebeklerin bazylary sadece bir veya iki defa bu hastaly?y geçirip bir daha yakalanmazken, bazylary hiç kulakiltihaby olmazlar Bazylary ise okul öncesi yyllaryna kadar syk aralyklarla kulak iltihaby olurlar.

Belirtiler:

Bebekler neresinin a?rydy?yny söyleyemedi?i için bunu anlamak daha güçtür. Daha büyük çocuklar kulaklarynyn
a?rydy?yny söyleyebilirler.

Akut orta kulak iltihabynda genellikle ?u belirtiler görülür:

 • Özellikle geceleri artan kulak a?rysy (Bebekler bazen kulaklaryny elleriyle ovar, çeker veya tutarlar; fakat genellikle a?lamak dy?ynda a?rylaryny belirten ba?ka bir hareket yapmazlar, hatta bazen bunu bile yapmazlar. Bebek e?er süt emerken veya biberonla beslenirken kulak a?rysy nedeniyle a?lyyorsa bunun nedeni kulak a?rysynyn çene kemi?ine vurmasydyr). 
 • Hafif ate? 
 • Rahatsyzlyk ve huzursuzluk hali
 • Genellikle i?itme kayby (geçicidir ancak tedavi edilmeden aylarca kendi halinde byrakylyrsa kalycy olabilir). 
 • Nadiren Mide bulantysy
 • Bazen Y?tah kayby
 • Nadiren kulak zarynyn muayenesinde önce pembe bir renk göze çarpar ve sonralary kyrmyzylyk ve ?i?kinlik görülür ( gerçi bebe?in kula?y a?lama nedeniyle de kyzarabilir) Tedavi edilmezse basynç kulak zaryny patlatarak kulak kanalyna iltihap dolmasyna ve daha çok acy vermesine neden olur. Kulak zary zaman içinde kendili?inden iyile?ebilir, fakat tedavi, daha ilerde olabilecek hasary önler. 
 • Bazen kulak içinde su bulunmasy dy?ynda hemen hemen hiçbir belirtiye rastlanmaz.
 • Bazen emme veya yutma syrasynda hava kabarcy?y patlamasyna benzer ses duyulmasy.

Benzer belirtiler yabancy cismin kula?a kaçmasy durumunda ve solunum yolu enfeksiyonlary syrasynda a?ry?eklinde ortaya çykabilir.

Nedenleri :

Bazy alerjinler orta kulak iltihaby yapabilece?i gibi , asyl neden bakteri veya virüslerdir. Bebekler ve küçükçocuklar dar ve kysa östaki borularyna sahip olduklary , kulak iltihaplaryna neden olabilecek üst solunum yoluenfeksiyonlaryna syklykla yakalandyklaryndan, geli?memi? ba?y?yklyk sistemleri oldu?undan veya genellikle syrt üstüyatarken beslendikleri için orta kulak iltihaby olabilirler. 

Çocuklarda ve bebeklerde büyüklere nazaran, östaki borusu kysa oldu?u için mikroplar kolaylykla bu yoldanorta kula?a geçebilirler. Bu borularyn kysa olmasy en ufak bir so?uk algynly?ynda ?i?meden dolayy kolaycatykanmasyna da neden olur. Tykanyk borudan geçemeyen syvy orta kulakta birikir ve biriken syvyda bakterilerkolayca üreyebilirler. (genellikle streptokok ve hemoplilus influenza adly bakteriler)

Bula?ma : 

 • Do?rudan bula?maz. Genellikle so?uk algynly?y ve gribi takip eder. 
 • Kulak enfeksiyonu aileden kalytym ile geçen bir hastalyk olabilir.

Tedavi:

Kesinlikle kendi kendinize tedavi etmeye çaly?ylamamaly.
Bakteri enfeksiyonu için doktorun uygun gördü?ü antibiyotikler kullanylyr. E?er reçete ile verilmi?se kulakdamlasy kullanylyr. 
A?ryyy ve ate?i kesmek için doktora gidene kadar ylyk su torbasy ile ylyk kompres yapylabilir.
Bunun dy?ynda kronik enfeksiyonlarda doktorunuzun kula?a genel anestezi altynda müdahale etmesigerekebilir. (tüp ile içindeki syvyyy bo?altma gibi)
Kula?yn rahatsyzly?ynyn kronikle?memesinden emin olana kadar syk syk muayene edilmesinde fayda vardyr. 
Dikkat: Bazen kulak zary kendili?inden delinir ve akar yine doktora göstermek gerekir , çünkü hastalyk bitmi?
demek de?ildir.

Korunma:

Etkili bir korunma metodu bilinmemektedir. Ancak a?a?ydakiler hastaly?a yakalanmy? bebekte riskleri en azaindirmede yardymcy olacaktyr.

 1. Dengeli beslenmenin, yeterli dinlenme ve düzenli tybbi bakymyn sa?lanmasy
 2. En az 3 ay anne sütü ile beslenme
 3. Bebe?inizin so?uk algynly?y oldu?u zaman mümkün oldu?u kadar ba?yny yüksekte tutacak bir beslenme ve uyuma biçimi
 4. Bebe?iniz so?uk algynly?y veya alerji oldu?unda uça?a bindirmeden önce burun damlasy kullanmaly ve bir çok kulak sorununun olu?tu?u uça?yn havalandy?y ve yere indi?i zamanlarda bebe?inizi emzirmeli yada biberonla beslemelisiniz.
 5. Bebekler sigara dumanyndan aryndyrylmy? ortamda bulundurulmalydyr

(bebek.com'dan alyntydyr)

ho? geldiniz :)
prensesim ÖYKÜ ELYF (4 mayys 2008)
prensim ÖMER ALP (22 nisan 2010)
Basa don
belma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 03-Haziran-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12468
Gonderiye link ver Gonderildi: 04-Ekim-2008 Saat 09:40
Yenido?an saryly?y

Yenido?anda cilt ve gözaklarynyn (sklera) sary bir renk almasydyr. Kan bilirubin düzeylerinin yükselmesi ile olu?ur. Ya?lanmy? ve bozulmu? kyrmyzy kan hücreleri tarafyndan üretilen sary pigmente bilirubin denir. Biluribin normalde karaci?er tarafyndan barsak sistemine verilerek atylyr. Ancak karaci?er bilirubini yeterli oranda barsa?a veremezse kanda birikir ve sarylyk olu?ur.
YENYDO?AN SARILI?ININ SEBEPLERY

1. Fizyolojik (normal) sarylyk:

Fizyolojik sarylyk vaktinde do?an bebeklerin yakla?yk % 50 sinde, erken do?an bebeklerde ise daha yüksek oranlarda görülür. Ylk 24 saatten sonra, genellikle do?umdan sonraki2.veya 3. günde ortaya çykar. Karaci?erin henüz olgunla?mamasy ve yeterince bilirubin atamamasyna ba?ly olarak sarylyk olu?ur. Genellikle ilk bir-iki hafta içinde kendili?inden kaybolur ve bilirubin düzeyleri zararsyzdyr.

2.Yetersiz anne sütü alymyna ba?ly sarylyk:

Yetersiz anne sütü alymyna ba?ly olarak yenido?anlaryn yakla?yk % 5-10 unda geli?ir. Belirtileri fizyolojik saryly?ynkine benzer ancak biraz daha ?iddetlidir.

3.Anne sütüne ba?ly sarylyk:

Anne sütü alan bebeklerin yakla?yk % 1-2 sinde görülür. Bazy annelerin sütlerinde ürettikleri özel bir inhibitör madde sebep olmaktadyr. Bu madde ( enzim ) bebe?in barsaklaryndan normalden çok daha fazla bilirubini geri emmesine sebep olur. Bu tip sarylyk do?umdan sonraki 4-7. günde ba?lar ; 3.-10.haftaya kadar sürebilir. Genellikle zararsyzdyr.
4.Kan grubu uyu?mazly?y: ( Rh veya ABO uyu?mazly?y)

Rh negatif (-) bir kadynyn bebe?i Rh pozitifse (+) gebelik esnasynda bebe?e ait eritrositlerin plasentayy a?arak anne kanynda ba?y?yklyk cevabyna yol açmasy ile olu?ur. Bu ba?y?yklyk cevaby ancak Rh pozitif bir bebe?in do?umundan veya yapylan dü?ükten sonra ortaya çykar. Ba?y?yklyk cevabynyn ?iddeti bundan sonra yapylacak her do?umla birlikte giderek artar.

ABO uyu?mazly?ynda ise hemen her zaman anenin kan grubu O, bebe?in kan grubu ise A veya B dir. ( Anti A duyarlyly?y daha syk, Anti B duyarlyly?y daha a?yr seyirlidir.)

Kan grubu uyu?mazly?ynda annenin kanynda olu?an antikorlar bebe?in kanyny yabancy madde olarak algylar ve eritrositlerini parçalar. Eritrositlerin parçalanmasy ile bol miktarda bilirubin olu?ur ve bu da saryly?a sebep olur. Sarylyk fizyolojik sarylyktan farkly olarak ilk 24 saatte ba?lar. Çok a?yr tablolara sebep olabilir. Ancak ilk yapylan do?um veya dü?ükten sonraki 72 saat içinde RhoGam enjeksiyonunun yapylmasy daha sonra do?urulacak bebeklerin ya?amyny tehlikeye atacak antikorlaryn olu?masyny engelleyebilmektedir.

TEDAVY

1.Fizyolojik sarylykta tedavi:

E?er bebe?inizi biberonla besliyorsanyz her 2-3 saatte bir beslemeyi deneyin.

2.Yetersiz anne sütüne ba?ly sarylykta tedavi:

Asyl tedavi anne sütü miktaryny arttyrmak olmalydyr. Bebek daha syk emzirilmelidir.( Her saat gibi ) Böylece mide barsak sisteminin hareketlili?i arttyrylyr ve bilirubinin gaita yolu ile vücuttan daha çabuk atylmasy sa?lanyr.

Uyuyan bebe?in de 4 saatlik aralarla uyandyrylyp beslenmesi faydaly olacaktyr. Syk syk kilo alymy kontrol edilmelidir. Anne sütünün yetmedi?i durumlarda bir miktar formül mama verilebilir ancak ?ekerli suyun faydasy yoktur.
3.Anne sütüne ba?ly sarylykta tedavi:

2-3 gün için anne sütünü keserek formül mama ile beslemek yararly olabilir. Ancak bu süre içerisinde anne sütünün azalmasyny engellemek için annenin gö?sü sa?ylmalydyr. Hiçbirzaman için saryly?y engellemek için anne sütü tam olarak kesilmez. 2-3 gün sonra tekrar anne sütüne ba?lanyr. ?ekerli suyun formül mamadan daha fazla bilirubin uzakla?tyrycy etkisi oldu?u kanytlanmamy?tyr.

4.A?yr sarylyklarda tedavi: ( Kan uyu?mazlyklarynda tedavi)

Kandaki bilirubin seviyesinin 20 mg/dl nin üzerine çykmasy sa?yrlyk beyin felci ( cerebral palsy) veya beyin harabiyetine neden olabilir. Bu kadar yüksek seviyeler genellikle kan grubu uyu?mazlyklarynda görülür.

Bu komplikasyonlar fototerapi uygulanarak önlenebilir. Mavi y?yk deride biriken bilirubini parçalar ve bilirubin düzeylerini dü?ürür.

Bazy nadir durumlarda ise kan de?i?imine gitmek gerekebilir. Bebe?in kany taze kan ile de?i?tirilir. Ancak fizyolojik sarylyklar bu kadar a?yr duruma dönü?mezler.
Duzenleyen mystical - 24-Subat-2009 Saat 17:14
Basa don
datceken Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 30-Aralik-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 17618
Gonderiye link ver Gonderildi: 05-Kasim-2008 Saat 14:31
Bebeklerde Reflü

Bebeklerin ço?u mama yedikten veya süt içtikten sonra yediklerini çykaryrlar. Bazy bebeklerde bu a?yrydyr ve çok syk meydana gelir ve bu durumlarda bebe?in reflüsü oldu?u söylenir. Bu durum midedeki yiyeceklerin yemek borusuna veya a?yz içine geri atylmasyyla meydana gelir. Ynsanlaryn ço?unda mideden yemek borusuna reflü vardyr, ama bunlar genelde hissedilmez ve farkyna varmayyz.

Bebeklerde yediklerini çok syk çykardy?ynda ebeveynler tela?lanarak doktora ba?vurma ihtiyacy duyarlar. Genelde bebekte barsaklarda bir tykanyklyk veya bir ülser oldu?undan, süte alerjisi oldu?undan ?üphelenilir. Fakat bebeklerin ve çocuklaryn ço?unda herhangi bir anatomik sorun yoktur ve çocu?un gastrointestinal sisteminin tam geli?memi? olmasyna ba?ly olarak geli?ir.

Reflüsü olan bebeklerin ço?u normal ve sa?lykly çocuklardyr. Fakat nörolojik veya geli?imsel anomalisi olan çocuklarda reflü daha büyük bir sorun olmaktadyr. Bu çocuklarda reflü çocu?un yeterli besin alamamasyna ba?ly geli?imini de engeller veya aspirasyon ve akci?er enfeksiyonuna yol açabilir.

Bebekler ve çocuklar dertlerini tam olarak anlatamadyklaryndan reflü belirtilerini tespit etmek zor olabilir. En syk belirtiler;

- syk veya tekrarlayan kusmalar

- gö?üste yanma, gaz veya karyn a?rysy,

görülebilir. Fakat bunun yanynda daha nadir olarak a?a?ydaki belirtiler de tespit edilebilir;

- tekrarlayan kolik tarzda karyn a?rylary,

- syk gaz çykarma,

- beslenme sorunlary,

- geli?imde yava?lama,

- apne,

- syk pnömoni (akci?er enfeksiyonu) ataklary görülebilir.

Nasyl tedavi ederiz?

?unu unutmayyn ki bebeklerin ço?unda reflü kendili?inden düzelmektedir. Verilen tedavilerin ço?u reflüyü düzeltmez, sadece belirtileri geçirmeye yönelik tedavilerdir. Yeterli zaman verildi?inde reflü de kendili?inden düzelecektir. Bebekler yakla?yk 6. ayda desteksiz oturmaya ba?lady?ynda reflüsünü daha iyi oldu?u görülecektir. Çocuk yakla?yk 12. ayda yürümeye ba?lady?ynda bebeklerin ço?unda tamamen kaybolacaktyr.

Pozisyon

Reflüyü azaltmak için do?ru pozisyon önemlidir. Bebekler yemek yedikten sonra karynlary üzerine ba? yukaryda olacak ?ekilde yatyrarak tutmak reflüyü azaltacaktyr. Fakat bebeklerin hepsi bu pozisyonda durmak istemezler ve a?larlar, bu durumda bebe?i syrt üstü ba?y biraz yukaryda olacak ?ekilde yatyrmalydyr. Çocu?u bu ?ekilde tutacak yastyklar ve yataklar mevcuttur. Bu yastyk ve yataklar yardymyyla çocuk istenilen pozisyonda tutulabilir. Bebe?in a?lamasy reflüyü artyrabilir, çocuklar a?larken karyn kaslaryny kasarlar ve bol miktarda hava yutarlar. Bu durum reflüyü daha da artyryr.

Diyet tedavisi

Anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü belirtileri daha az görülmektedir.

Bebeklerde mama de?i?ikli?i yapyldy?ynda genelde daha az reflüsü oldu?u görülür, fakat bu durum genelde geçicidir. Genelde bebekler de?i?ikli?e ra?men anne sütü bile olsa kusmaya devam ederler. Bazy ebeveynler tahyl ürünleriyle mamayy katyla?tyrarak vermeyi tercih ederler. Bu durumda mama a?yrla?arak çykarylmasy daha zor olur. Fakat bu daha çok anne sütü ile beslenen bebeklerde zordur. Biberon ile beslemede de mama katyla?ty?y için zorluklar ya?anabilir. Bebek biberondan mamayy çekemedi?inde daha fazla hava yutarak reflüyü artyrabilir.

Katy yiyeceklerle ve ka?ykla beslenmeye geçildi?inde reflü daha az olacaktyr. Katy yiyeceklerin çykarylmasy daha zordur. Katy yiyeceklere erken ba?landy?ynda bebeklerin ileride daha alerjik bünyeli olaca?yna inanylyr, fakat bunu ispatlayacak bir delil yoktur.

Ebeveynlere daha syk aralyklarla ve daha az mama veya süt ile beslemeleri önerilir. Fakat bebekler genelde az mamayy kabul etmeyerek a?larlar. Bu durum reflüyü daha da kötüle?tirebilir.

Çocuklaryn yalancy emzik kullanmalary da reflü tedavisinde faydaly olabilir. Emzik çocukta tükrük salgysyny artyryr ve barsak hareketlerini artyrarak reflü olasyly?yny azaltyr.

Çocu?unu anne sütüyle besleyen annenin çok fazla kafeinli içecekler tüketmesi veya çocu?un sigara dumanyna maruz kalmasy da çocukta reflü ?ikayetlerinin artmasyna yol açacaktyr.

Ylaç Tedavisi

Ylaç tedavisi gereken çocuklarda antiasid tedavisi, H2 reseptör blokörleri, proton pompa inhibitörleri ve kullanylabilmektedir. Bu amaçla en çok kullanylan medikal ilaçlar;

alginatly antiasidler (Gaviscon® infant toz),

H2 reseptör blokörleri (Zantac® süsp.),

ve bazen ek olarak prokinetik ajanlar (Motilium® süsp.)'dyr.

Çocuklarda H2 reseptör blokörleri ve proton pompa inhibitörleri kullanylabilmektedir.

Cerrahi

Çocuklaryn büyük ço?unlu?unda reflü tedavisi için cerrahiye gerek kalmaz. Tedaviye gerek görülen çok az çocukta da en fazla uygulanan tedavi Nissen funduplikasyonudur. Bu ameliyatta midenin üst kysmy yemek borusunu çevresine sarylyyor. Böylece mide kasyldy?ynda sarylan kysym da kasylarak yemek borusunu kapatyyor.


Duzenleyen mystical - 24-Subat-2009 Saat 17:19
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderiye link ver Gonderildi: 04-Subat-2009 Saat 16:55

Ky? Aylarynda Bebe?inizi Korumanyn Yollary

Havalaryn so?umasyyla beraber, bütün anneler bebeklerinin hastalanmasyndan endi?elenmeye ba?lar. Oysa ki, bebe?inizin ba?y?yklyk sistemini destekleyerek ve gerekli önlemleri alarak, bebe?inizi so?uk algynly?yna ve ky?yn di?er olumsuz etkilerine kar?y koruyabilirsiniz.

Ço?unlukla ky? aylarynda görülen so?uk algynly?y, çe?itli virüslerin yol açty?y, üst solunum yollaryna etki eden ve bebeklerde halsizlik, i?tahsyzlyk, burun tykanykly?y belirtileri gösteren, hafif seyirli bir hastalyktyr. Ky? mevsiminde, kötü havalandyrylan kalabalyk ortamlarda daha çok zaman geçiren bebekler, burundaki mukozanyn so?umasy ve virüslerin hyzla ço?almasyyla, kolayca so?uk algynly?yna yakalanabilirler. So?uk algynly?y virüsleri bula?ycydyr ve hasta biriyle ayny havanyn solunmasy, temas edilmesi ya da hastanyn kullandy?y e?yaya temas edilmesi yollaryyla bula?abilir.

So?uk Havalarda Bebe?imi Nasyl Korurum?

 • Bebe?inizi emzirmek, alabilece?iniz en etkili önlemdir. Anne sütü bile?iminde, bebe?inizin ba?y?yklyk sistemini destekleyen ve hastalyklarla mücadele eden antikorlar bulunur. Anne sütü ile beslenen bebekler solunum yolu ve sindirim sistemi rahatsyzlyklaryna daha seyrek yakalanyr ve hastaly?y daha hafif atlatyrlar. Anne sütünün yetersiz kaldy?y veya olmady?y durumlarda, bebe?inizi anne sütündeki prebiyotik lif kary?ymy esas alynarak hazyrlanan özel bebek mamalary ve devam sütleriyle besleyerek, bebe?inizin ba?y?yklyk sistemini destekleyebilirsiniz.
 • So?uk havalarda bebe?inizin giyimine dikkat etmeli, özellikle en çok ysy kaybetti?i ba?yny korumaly ve bebe?inize kat kat pamuklu, yumu?ak ve vücudu saran kyyafetler giydirmelisiniz. Bebe?inizi a?yry giydirmek onun terlemesine ve daha kolay ü?ütmesine neden olacaktyr. Ayryca çok syky sarylan, kundaklanan ve terleyen bebeklerde, a?yry su kaybyna ba?ly olarak rahatsyzlyklar meydana gelebilece?ini unutmayyn.
 • Bebe?inizin cildi sizinkine oranla çok daha hassastyr ve so?uk hava ile kolayca kuruyarak, pullanma, çatlama ve döküntü gibi rahatsyzlyklarla kar?yla?abilir. So?uk havalarda, bebe?inizin cildine kurumayy önleyecek nemlendiriciler ve bebek ya?lary sürmeyi deneyebilirsiniz.
 • Hasta olan ki?ilerin bebe?inizle temas etmesine olanak vermeyin, siz hastaysanyz bebe?inize bakarken maske kullanabilirsiniz.
 • Bebe?inizin bulundu?u evin hiç bir odasynda sigara içilmemeli ve ev belirli aralyklarla havalandyrylmalydyr. Bebe?inizi cereyanda byrakmamaya ve 23-24 derecelik ideal oda sycakly?ynda tutmaya dikkat edin. Ev bu derecenin altyna dü?tüyse, bebe?inize bir kat daha giydirin.
 • Havalaryn a?yry so?uk oldu?u günlerde bebe?inizi dy?ary çykarmayyn ve güne?li havalarda dahi, bebe?inizi ky? ?artlaryna uygun giydirdi?inizden emin olun. Onu sykmayan, solunumunu kapatmayan, ka?kol ve bere kullanyn.

So?uk Algynly?yna Yakalanmy? Bebe?imi Nasyl Rahatlatabilirim?

Bebe?inizin so?uk algynly?yna yakalandy?yny, soluk renkli, i?tahsyz halinden ve burun tykanykly?yndan anlayabilirsiniz. Ayryca bebe?inizin gözleri ?i?, kuru ya da yslak gözükebilir ve ate?i çykabilir. Bebe?iniz hafif so?uk algynly?y belirtileri gösteriyorsa, onu evde size verece?imiz önerilerle rahatlatabilirsiniz. Bebe?inizin ate?i dü?müyor ve nefes almakta sorun ya?yyorsa, vakit kaybetmeden bir doktora ba?vurmanyz gerekmektedir.

 • Bebe?inize anne sütü ba?ta olmak üzere bol bol syvy verin. Dördüncü aydan itibaren bebe?inize özel organik elma sularyndan ve bitki çaylaryndan da verebilirsiniz.
 • Burnu tykaly olan bebe?iniz, meme emmekte zorlanabilir. Emzirirken bebe?inizi dik pozisyonda tutmanyz, solunumuna yardymcy olacaktyr.
 • Bebe?inizin burnu akyyorsa, uyku syrasynda akyntynyn dy?ary çykmasy için, altyna havlu koyarak bebe?inizin ba?yny hafifçe yükseltebilirsiniz. Ayryca buhar makinesi veya ysytycynyn üzerine koyaca?ynyz su dolu bir kap, odanyn havasyny nemlendirerek, bebe?inizin soluk aly?yny kolayla?tyryr ve uyku syrasynda rahatlamasyny sa?lar.
 • Doktora dany?madan kesinlikle ilaç kullanmayyn.
 • Bebe?iniz tüm önlemlere ra?men ate?leniyorsa, nefes aly?y zor ve çok hyzlyysa, gö?sünden hyryltyly sesler ve tok öksürükler duyuluyorsa, syvy almayy redediyorsa, vakit kaybetmeden doktorunuza ba?vurun.
Basa don
belma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 03-Haziran-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12468
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Nisan-2009 Saat 14:11
DI? KULAK YLTYHABI

Dy? kulak yolunu dö?eyen deride ortaya çykar. Çocu?unuz klorlanmy? suda çok yüzerse , kula?yna yabancy bir cisim sokarsa iltihab olabilir. Kulaktan akynty gelebilir. ka?ynty olabilir. Banyo syrasynda kula?yna su kaçmamasyna özen gösterin. Doktorunuz iltihaby geçirmek için antibiyotik ya da iltihab önleyici kulak damlasy verebilir.
ORTA KULAK YLTYHABI

Kulak zarynyn arkasyndaki kulak bo?lu?unun iltihab kapmasydyr. Kulakta çocu?un uyumasyny bile engelleyen a?yry a?ry, kula?yny ovup a?lamasy , ate? yükselmesi, i?itme güçlü?ü gibi belirtileri vardyr. Kula?yna termoforu ylyk suyla doldurarak dayayyn ve ye ylyk bir havlu kullanyn. Akynty gelirse , akyntyly kula?yn üzerine yatyrynki akynty kolay bo?alsyn. So?uk havalarda çocu?unuzun kulaklaryny sycak tutarsanyz,mentollü damla ya da pomatlar kullanyrsanyz burun tykanykly?y giderilir ve kula?a geçmez.
Basa don
belma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 03-Haziran-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12468
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Nisan-2009 Saat 14:12
BULA?ICI HASTALIKLAR


KIZAMIKÇIK:Bu hastalyk hafif geçirilen bir hastalyktyr. Bu yüzden çocu?unuzun genel durumu iyi olup yatmak istemeyebilir. Belirtiler virüsün alynmasyndan iki üç hafta sonra ortaya çykar.Çocu?unuzun bol syvy almasyny sa?layyn. Ylk günlerde hafif bo?az a?rysy ,kulak arkasynda ,boyunda ve bezelerde ?i?lik görüleilir. Yüzden ba?layarak vücuda yayylan pembe renkli döküntüler olu?ur. Genelde 10 gün sürer. Kyzamykçyk geçiren çocuklary gebelerden uzak tutmalysynyz. Yoksa bebeklerinde anormallikler görülebilir.Gebelikleri syrasynda kyzamykçyk geçiren annelerin çocuklarynda %20-50 ihtimalle do?umsal bozukluklar görülebilir. Körlük, sa?yrlyk ve kalp rahatsyzlyklary en syk rastlananlardyr. Özellikle kyzamykçyk gebeli?in erken dönemlerinde geçirildi?inde bebekte do?umsal bozukluk riski daha yüksektir. Gebeli?in 20. haftasyndan sonra geçirilen kyzamykçyklarda risk syfyra yakyndyr. Gebeli?in ilk 6 ayy içinde kyzamykçyk dü?ünülen kadynlarda çe?itli yöntemlerle antikor aranmaly ve 3 hafta sonra da testler tekrarlanmalydyr. Antikor var, fakat miktary artmyyorsa gebelik devam ettirilebilir.Erken dönemde antikor olmasa bile3 hafta sonra geli?ir ve artarsa gebelik sonlandyrylmalydyr.
• Çocuk hastalyk süresince veya döküntü geli?mi?se, döküntü kaybolduktan sonra bir hafta süreyle evde tutulmalydyr.
• ?ikayetlere yönelik tedavi uygulanyr. A?ry kesici ve ate? dü?ürücü ilaçlar kullanylabilir.
Zayyflatylmy? canly virüs a?ysy 15 aylyk çocuklara tek doz uygulanyr. Çocuklu?unda kyzamykçyk geçirmemi? kyz çocuklary ergenlik ça?yna kadar mutlaka a?ylanmalydyr. A?y canly oldu?u için gebelikte kullanylamaz. Çocuk do?urma ça?yndaki eri?kinler a?ylandyktan sonra 2 ay süreyle gebe kalmamalydyr.
• Gebeyseniz ve kyzamykçyk enfeksiyonuna maruz kalma riski varsa.
• Çocu?unuz kyzamykçyk geçiriyor ve sürekli uyku e?ilimindeyse, huzursuz ve gerginse, sayyklyyorsa veya ?iddetli kasylmalary varsa. Çok nadir olsa da çocu?unuzda beyin iltihaby geli?mi? olabilir.
• Çocu?unuz kyzamykçyk geçiriyor ve ayny zamanda çocu?unuzda kusmayla beraber karyn a?rysy varsa. Bu durumda pankreas veya karaci?er iltihaby geli?mi? olabilir.


KIZAMIK:
Döküntü , ate? ve öksürü?e neden olan bula?ycy bir hastalyktyr. Çocuk virisü aldyktan iki hafta sonra belirtiler ortaya çykar. Kyzamyk olan çocuk keyifsizdir.belirtileri ?unlardyr: Burun akyntysy,kuru öksürük , gözlerde kyzaryklyk,sulanma,gittikçe yükselen ate?. Genelde 10 gün sürer. Çocu?unuza bol bol syvy verin. Gözleri için suya batyrylmy? pamukla masaj yapyn.


KABAKULAK:
.
Tükürük bezlerinin iltihaplanmasy ile kendini gösteren akut bir enfeksiyon hastaly?ydyr. Alt çene kemi?inin hemen üzerinde tek veya çift tarafly ?i?kinlikle kendini belli eder. En syk 3-10 ya?lar arasynda görülür ve bir kez yakalanyldy?ynda hayat boyu ba?y?yklyk kazanylyr. Kabakulak a?ysy 15. ayda kyzamyk ve kyzamykçyk a?ylaryyla birlikte yapylyr.Çok bula?ycy bir enfeksiyon de?ildir. Her ne kadar çocukluk ça?ynda geçirilen bir hastalyk olsa da daha önceden ba?y?yklyk kazanmamy? ergenler ve yeti?kinler bu enfeksiyona yakalanabilir. Yeti?kinlerde genellikle tehlike yaratmaz. Testislerde ?i?me meydana gelirse mutlaka doktora gidilmelidir çünkü az da olsa kysyrlyk riski vardyr.BELYRTYLERY:Alt çene kemi?inin hemen üzerindeki tükürük bezlerinde tek veya çift tarafly ?i?me,ate? ve halsizlik,ba? a?rysy, bo?az a?rysy,bulanty,bazen dil alty tükürük bezlerinde a?ryly ?i?me,özellikle ergenler ve yeti?kinlerde testislerin, yumurtalyklaryn veya pankreasyn iltihaplanmasy. Bu bölgelerdeki iltihaplanma kendini karyn a?rysy ?eklinde belli eder.
Ystirahat gerektirir. ?ikayetlere yönelik tedavi uygulanyr: A?ry kesici ve ate? dü?ürücü ilaçlar verilebilir.A?ryyy azaltmak amacyyla ?i?kinli?in üzerine sycak veya so?uk uygulamalar yapylabilir.Hasta yumu?ak gydalarla beslenmeli ve bol syvy almalydyr.Bütün belirti ve bulgular geçene kadar çocuk okula gönderilmemelidir.
15 aylyk çocuklara zayyflatylmy? canly virüs a?ysy yapylyr. A?y tek doz olarak deri altyna veya kas içine uygulanyr.

• Çocukta kabakulak olma ihtimali varsa te?hisi do?rulamak amacyyla.
• Çocukta kabakulak ve ayny zamanda da ?iddetli ba? ve ense a?rysy, y?y?a tahammülsüzlük varsa. Bu ?ikayetler menenjit belirtisi olabilir.
• Çocukta kabakulak ve ayny zamanda da ?iddetli karyn a?rysy ve kusma varsa.
• Kabakulak olan ergen veya yeti?kin erkek hastada testis ?i?mesi varsa.

BO?MACA:Çocuk hastalyklary içinde en tehlikeli olanydyr. ?iddetli öksürükle kendini gösterir.Bula?ycydyr.Bo?maca olan çocu?unuzu a?ylanmamy? çocuklardan uzak tutmalysynyz. Belirtilerin ba?ynda öksürük ve so?uk algynly?y belirtileri gelir. Göz ya?armasy,burun akyntysy,i?tahsyzlyk, halsizlik,gece gelen öksürük gibi belirtileri vardyr. Öksürdükten sonra kusabilir. Çocuk öksürürken moraryrsa hemen doktor ça?yryn. Çocu?unuzun yanyndan ayrylmayyn.Öksürük nöbetleri tehlikeli olabilir. Yakla?yk üç hafta süren bu hastalyk bebekler için daha tehlikelidir. Bebe?iniz öksürük nöbeti geçirirken yata?yna yüzüstü yatyryn. Yata?yn ayak ucunu yükseltin.Korunmanyn temelini a?ylama olu?turur.Çocu?unuz bo?maca a?ysy olmamy?sa ve yakyn zamanda hastaly?a maruz kalmy?sa,çocu?unuzun bo?maca oldu?undan ?üpheleniyorsanyz, özellikle çocu?unuzda bir haftadan uzun süren so?uk algynly?y ve öksürük varsa,çocu?unuzun dudaklarynda morarma varsa ve nefes almakta zorlanyyorsa, bo?maca tedavisine ra?men çocu?unuzun öksürü?ü geçmiyor ve ate?i varsa. Çocu?unuzda zatürree veya bron?it gibi bir ba?ka enfeksiyon geli?mi? olabilir.


SUÇYÇE?Y:Ka?yntyly deri döküntüleriyle ortaya çykan çok bula?ycy bir hastalyktyr. Su çiçe?i virüsü yeti?kinlerde zona hastaly?y yapar. Bu yüzden ya?lylardan uzak tutmalysynyz. Çocu?unuza bol bol syvy verin. Mikrop kapmamasy için çocu?unuzun ka?ynmamasyny sa?layyn. Çocu?un tyrnaklaryny kesip temiz tutun. Böylece ka?ysa bile mikrop kapma olasyly?y az olur. Ka?yntylaryny azaltmak için ylyk suda bir avuç yemek sodasyny kary?tyryp eriterek çocu?a banyo yaptyryn.

KIZIL :
Kyzyl, streptokoklaryn toksini ile meydana gelen döküntülü bir enfeksiyon hastaly?ydyr. Hasta ki?iyle yakyn temas veya bakteri içeren hava damlacyklarynyn solunmasyyla bula?yr. Bakterinin kuluçka dönemi 3-7 gündür.Daha çok 2-10 ya?lar arasyndaki çocuklarda görülür. Ancak çocuklarda görülen di?er döküntülü hastalyklar (örn; kyzamyk, kyzamykçyk) gibi do?al seyrine byrakylmamalydyr. Tedavi edilmezse eklem iltihabyna, saryly?a, böbrek ve kalp hastalyklaryna neden olabilir.

BELYRTYLERY :Genellikle ense veya gö?üste ba?layan açyk kyrmyzy renkte yaygyn döküntü,yüzde, gövdede, avuç içlerinde ve ayak tabanlarynda deri soyulmasy,ba?a?rysy, bo?az a?rysy,yüksek ate?,bademciklerde kyzaryklyk ve büyüme,boyundaki lenf bezlerinde büyüme,dil üzerinde küçük, kyrmyzy noktalar (çilek dili görünümü).
Hastanyn soyulma dönemi sonuna kadar izole edilmesi ve yatak istirahati yapmasy gerekir. Bu dönemde hastaya bol syvy verilmelidir.
Basa don
belma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 03-Haziran-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12468
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Nisan-2009 Saat 14:13
HAVALE
Ate?in hyzla yükselmesi bilinç kaybyna sebep olabilir. bu durumlarda çocu?unuzu yere yatyryn ve yanynda kalyn. hemen doktor ça?yryn. ailenizde ate?li havaleye yönelik bir e?ilim varsa çocu?unuz hastalandy?ynda ate?lenmemesi için elinizden geleni yapyn.
Bebeklerin hastalyklaryny anlamak çok kolay de?il. Derdini anlatamadyklary için sadece a?larlar. Genelde huzursuz ve çok a?layan bir bebekte de a?lama da ipucu olarak de?erlendirilmeyebilir. E?er bebe?in yeme, içme ve uyuma aly?kanlyklarynda dikkat çekici bir de?i?me varsa, o çocu?un hasta oldu?u dü?ünülür. Her hastalyk ate? yükselmesine neden olmazsa da, bebeklerde ve küçük çocuklarda infeksiyon hastalyklary daha syk rastlandy?y için, hastalyklaryn büyük bir kysmynda ate? yükselmesi olacaktyr. Bu nedenle bebe?in ate?ini ölçmek sa?ly?y hakkynda bilgi verecektir. Cildin terli ve bebe?in hareketli olmasy nedeniyle, koltuk alty yerine makattan ate? ölçmek daha do?rudur.E?er bebe?in makattan ölçülen ate?i 38 dereceden fazla ise, o bebekte yüksek ate? oldu?unu kanytlar. Ancak ço?u zaman ate?in yüksekli?inden çok bebe?in genel durumu daha da önemlidir. Ate?i normale yakyn ama halsiz, devamly uyuyan, mama yemek ya eda emmek istemeyen bir bebek, 39 derece ate?i olmasyna ra?men, canly hareketli, beslenmesini sürdüren bir bebe?e oranla daha hastadyr. E?er iki aylyktan küçük bir bebe?in ate?i 38 dereceyi a?arsa doktora götürmek gerekir. Yki aylyktan büyük bebek için doktora götürme synyry 39 derece ate?tir. Ancak daha dü?ük rakamlarda da olsa ate? üç günden daha fazla sürüyorsa, doktora götürmek gerekecektir.Ate? yükselmesi vücudun savunma mekanizmalaryndan biridir. Vücutta virüs ya da bakteri cinsi bir hasatlyk etkeni oldu?unu ve vücudun buna kar?y tepki gösterdi?ini kanytlar. Ate? yükselmesi halinde hastalyk etkenleri faaliyetlerini sürdüremez ya da ölürler. Bu nedenle ate? yükselmesi hastanyn yararyna bir durumdur. Ancak, yüksek ate?in devam etmesi, vücudun hastaly?y yenemedi?ini gösterir. Hastaly?yn devam etmesi organlarda kalycy bir bozukluk yaratabilece?i için, müdahale edilmelidir. Doktor yapaca?y muayeneden sonra hastaly?y te?his edecek ve gerekli önlemleri alacaktyr. Gerekli tedaviye ba?lamadan ate?i dü?ürmek yararly bir davrany? de?ildir. Ate?in savunma sistemi için yararly oldu?unu belirttim ancak bunun tek istisnasy, yüksek ate?le gelen havale nöbetidir.Beyin hücrelerinin normal dy?y bir aktivite göstermesi sonucu ortaya çykan, vücuttaki istemsiz kasylmalara, typ dilinde konvülsiyon, halk arasynda da havale ady verilmektedir. Tipik bir havale nöbetinde, bebek ?uurunu kaybeder, kol ve bacaklary kasylyr. Birkaç saniye sonra da bütün belirtiler kaybolur. Havale nöbetleri genellikle 6 aylyk ile 5 ya? arasyndaki çocuklarda olur. ço?u zaman yüksek ate? ile beraberdir. Ancak ate?in yüksekli?i ile havale geçirme arasynda her zaman bir ilinti yoktur. Yani bazylarynda çok yüksek ate?te havale olmazken, bazy bebeklerde daha dü?ük ate?lerde bile havaleye rastlanabilir. Çocuklaryn %4-5´inde hayatlarynda en az bir kez havaleye rastlanyrken, bunlaryn yarysynda bir kereden sonra havale görülmez. Eskiden, havale geçiren çocuklaryn mutlaka beyin hasary kalaca?y dü?ünülürken, bunun do?ru olmady?y artyk anla?yldy. Önemli olan havalenin kendisi de?il, havaleye neden olan hastalyktyr. Bu iyi tedavi edilmedi?i takdirde hasar kalabilir.
Havale nöbeti anne ve babalar için korkutucu olabilir. Ancak bilmeniz gereken en önemli ?ey, havalenin birkaç dakika sonra kendili?inden geçece?idir. E?er bebe?in ate?i yüksekse, dü?ürmek için, giysilerini çykartmak, ba?yna ve gö?süne yslak bez koymak, tüm vücudu serin su ile yslatylmy? bezlerle silmek yararlydyr. Havale geçiren bebekte, kolonya gibi alkollü maddeler kesinlikle kullanylmaz. Ayryca ate? dü?ürmek için su dolu küvete sokmak da tehlikeli olabilir.
Kusmaya ba?larsa, yüzükoyun ya da yan yatyrarak kusmu?un nefes borusunu tykamasyny önleyin. Nefes almasy güçle?irse, alt çenesini hareket ettirmeye çaly?arak nefes almasyna yardymcy olun. Ço?u insan, havale geçiren ki?inin dilini ysyraca?yny ya da yutaca?yny ve nefes yolunun kapanaca?yny dü?ünür. Dil ysyrma olursa da çok önemli de?ildir. Bunu önlemek için a?zyna elinizi ya da ba?ka cisimleri sokmak tehlikeli olabilir. E?er nefesi durursa, yapay solunuma ba?lamayyn, kysa bir süre sonra kendili?inden soluk alyp vermeye ba?layacaktyr. Havale nöbeti geçtikten sonra bebe?in devamly doktoru varsa, ona haber verin. Bebe?i muayene etmek isteyecektir. E?er bu doktora ula?amyyorsanyz, bir hastanenin acil kysmyna götürün.
Basa don
sedef_85 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 25-Mart-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 16941
Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Nisan-2009 Saat 04:53

Kabyzlyk bebeklerde ve küçük çocuklarda syk kar?yla?ylan bir rahatsyzlyktyr. Her bebe?in ba?yrsaklarynyn çaly?ma düzeni ve dy?kylama sykly?y farklydyr. Bazy bebekler her gün kaka yapmayabilir. Bebe?in dy?kysy yumu?aksa, bebek zorlanmadan kaka yapyyorsa ve ayny zamanda kilo aly?y düzenli, genel durumu da iyi ise endi?elenmeye gerek yoktur.

 

E?er bebek normal sykly?ynyn dy?ynda birkaç gün kaka yapamadyysa, sert ve yo?un, zaman zaman çakyl ta?y gibi dy?kylyyorsa, bunu yaparken acy çekiyorsa veya kakasynda kanly izler varsa kabyz olmu? demektir. Kabyzlyk üç günden fazla sürmü?se ve dy?kyda kan görülmü?se bebek mutlaka doktora götürülmelidir.

Yeni do?an bebeklerde kabyzlyk çok daha az görülür. Bebe?in kaka yaparken yüzünün kyzarmasy normaldir, kabyz oldu?u anlamyna gelmez. Genelde anne sütü alan bebekler daha syk kaka yaptyklaryndan kabyzlyk görülmez. Ynek sütü alan bebekler ya da formül mama ile beslenen bebeklerde kabyzlyk görülme olasyly?y daha fazladyr.

Bebek anne sütü alyyorsa ve buna ra?men bebekte kabyzlyk ya?anyyorsa, anne diyetinde kabyzly?y önleyici besinlere öncelik verilmelidir. Bebekler ve küçük çocuklar formül mama alyyorlarsa kabyzly?y önleyici mamalar tercih edilmelidir. E?er küçük bir bebekte yine de kabyzlyk meydana gelirse, büyük olasylykla yetersiz beslemeden ileri gelmi? olabilir. Bu nedenle, bebe?e yeterli miktarlarda anne sütü ya da mama verilmesi özellikle önemlidir.

Kabyzlyk, kalynba?yrsa?yn sonundaki kaslar sertle?ti?i ve kakanyn normal geçi?ini önledi?i zaman meydana gelir. Kaka ba?yrsakta ne kadar uzun süre kalyrsa, o kadar sykyla?yp kurur ve vücuttan atylmasy zorla?yr. Sertle?mi? kaka kalyn barsa?yn son kysmyndan geçerken yyrtylmalara ve çatlaklara neden olur. Bu da bebeklerde ve çocuklarda kasylmalara neden olur. Çocuklar, bu acyyy ya?amamak için kakayy tutmak isteyebilir ve dy?kylama hissini bastyrabilir. Bu da kakanyn içerde daha çok kurumasyna, büyük çap ve hacme ula?masyna neden olur. Böylece kabyzlyk döngüsü ba?lamy? olur.

Kabyzly?yn birçok nedeni vardyr. Genelde beslenme aly?kanlyklaryndan ve düzensizliklerinden dolayy olur. Bazy enfeksiyon hastalyklary, metabolik hastalyklar ve bazy ilaçlar da kabyzly?a neden olabilir. Ek besinlere geçi? ve di? çykarma da kabyzly?a neden olabilecek etkenlerdir. Kabyzlykta en önemli durum yemek düzenidir. Çocu?un lifli gydalar almasy, bol syvy tüketmesi, düzenli dy?kylama amaçly tuvalete gitmesini sa?lamak alynacak önlemlerdir. Yanly? beslenmenin yanynda, bebekteki ve çocuklardaki hareketsizlik de kabyzly?a neden olabilir.

Bebeklerde ek gydalara ba?landy?ynda; muz, patates ve pirinç lapasy kabyzly?a neden olabilir. Bu gydalar daha aralykly zamanlarda verilmelidir. Bebe?in beslenmesine daha fazla meyve ve sebze püresi eklenmelidir. Bebe?e, bir ya?yna kadar inek sütü verilmemelidir. Sulandyrylmy? meyve suyu ve ö?ünler arasynda kaynamy? ylyk su kabyzly?y yumu?atabilir. Hazyr mama kullanylyyorsa ölçüsünü doktor kontolünde tekrar gözden geçirilmeli ve içeri?inde prebiyotik lifler içeren mamalar tercih edilmelidir.

Ek besine geçmi? olan bebeklerde ve çocuklarda beslenme ?ekli; sebze, meyve, baklagiller, kepekli ekmek, yulaf gibi artyk byrakan lifli yiyeceklerden zengin olmalydyr. Çocuklaryn beslenme diyetinde özellikle; kuru erik, kayysy, kuru üzüm, bezelye, fasulye, brokoli, kabak, kepekli ve tahylly ekmekler olmalydyr.

Sürekli kabyzly?y olan çocuklar genelde, çabuk doyan i?tahsyz çocuklardyr. Ayny zamanda bu çocuklar, ana ö?ünlerde yemek yemektense, aralarda abur cubur aty?tyrmayy severler. Böyle durumlarda bir beslenme uzmany ile görü?mek faydaly olmaktadyr. Kabyzly?y tekrarlayan çocuklarda karyn a?rylary, kramplar, bulanty, kusma görülebilmektedir.

Kabyzlyk sözkonusu oldu?unda, doktora dany?ylmadan, bebe?e asla müshil, fitil ya da lavman uygulanmamalydyr. Kabyzlyk tedavisinde temel amaç; kalyn ba?yrsa?y ilk a?amada bo?altmak, sonrasynda düzenli ba?yrsak aly?kanly?yny devam ettirebilmek ve kaka yapmayla alakaly olan a?rynyn ve korkunun ortadan kaldyrylmasydyr. A?rynyn ortadan kalkmasyny sa?layacak durum ise, kakanyn yumu?ak kalmasy ve kalyn olmamasydyr. Bunun için düzenli ve kontollü bir diyetin yanynda tuvalette yeterli süre kalma aly?kanly?ynyn edinilmesidir. Tuvalet terbiyesini kazanmy? çocuklar, kahvaltydan ve ak?am yeme?inden sonra 5-10 dakika süreyle tuvalette oturtulmalydyr.

Tedavi süresi çocuktan çocu?a de?i?iklik göstermektedir. Küçük çocuklaryn büyük çocuklara göre daha uzun süreler tedavi edilmesi gerekilir. Ayryca, kakanyn uzun süre barsakta kalmasy, kalyn ba?yrsa?yn geni?lemesine neden oldu?undan ameliyat da yapylabilmektedir.

Hayatyn tadyny çykar.... Baktyn onu beceremiyosun Tadyny kaçyrany Hayatyndan çykar..! :)

12.11.2008/11.07 En kyymetlim
Basa don
keumcum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Temmuz-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4827
Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Nisan-2009 Saat 01:04

Karyn a?rysy çocuklarda en syk görülen, anne babayy endi?elendiren yakynmalardan biridir. Ani ba?langyçly ( akut ) veya uzun süreli ( kronik ) olabilir. Genellikle masum nedenlere ba?lyysa da, bazen de zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gereken ciddi hastalyklarla ortaya çykabilir.

Karyn A?rysyna Neden Olan Hastalyklar Nelerdir?

Akut Gastroenterit : Çocukta en syk karyn a?rysy nedenlerinden biri rotavirüs gibi virüslerin veya bazy bakterilerin yol açty?y mide barsak enfeksiyonlarydyr. Karyn a?rysyyla birlikte ishal, kusma, ate? görülür.

Apandisit : Çocukta önce göbek çevresinde ba?layan karyn a?rysy, saatler geçtikçe karnyn sa? alt tarafyna yerle?ir. Çocuk bir ?ey yiyemez, kusmaya ba?lar. Yürüyemez, iki büklüm yatyp kalyr.

Kabyzlyk: Çocuklarda syk görülen bir karyn a?rysy nedenidir.
Gaz sancysy : Çocuk karynda yer de?i?tiren keskin bir a?ry tarifler. Beraberinde kusma, ishal yoktur.

Gyda zehirlenmesi : Balyk, tavuk, mayonez gibi ?üpheli bir gydanyn alymyndan birkaç saat sonra karynda kramp tarzy a?rylar, kusma, ardyndan da ishal ba?lar.

Barsak tykanykly?y : Karyn a?rysyna yol açan acil durumlardan biridir. ?iddetli karyn a?rysy, sary- ye?il, safraly kusmalar olur. Çocuk gaz, gaita çykaramaz.

Fonksiyonel karyn a?rysy : Beraberinde ishal, kusma, kabyzlyk, kilo kayby yoktur. Göbek çevresinde hafif bir a?ry tarifler. Tam nedeni bilinmemektedir. Çocu?a endi?e veren, ilgi görmek istedi?i durumlarda ortaya çykabilir.

Ydrar Yolu Enfeksiyonu : Karnyn alt tarafynda a?ry, idrar yaparken acyma, syk idrara çykma, ate? gibi bulgular görülür.

Ülser : Mide bölgesinde yanycy bir a?ry olur. Yemek öncesi, sabah ve gece a?ry daha ?iddetlidir. Kanly gaita görülebilir. Ailede ülser öyküsünün olu?u tanyya yardymcydyr.

Hepatit : Karaci?er iltihabyna genellikle virüsler neden olur. Çocukta halsizlik, bulanty, kusma, karnyn sa? üst bölgesinde a?ry, sarylyk görülür.

Jinekolojik nedenler : Genç kyzlarda adet sancysy da syk görülen bir karyn a?rysy nedenidir.

Karyn A?rysy Olan Çocu?a Yakla?ym Nasyl Olmaly?

Kendini iyi hissetti?i pozisyonda yatyp dinlenmesine izin verin.
Yedirmeye çaly?mayyn. E?er alabiliyorsa, az az syvy almasyny sa?layyn.
Doktorunuza dany?madan herhangi bir ilaç vermeyin.
Doktora gitmeden karyn a?rysyyla birlikte olan bulgulary ( ishal, kabyzlyk, ate? gibi), a?rynyn yerini, azaltan veya arttyran faktörleri not ederseniz tany konmasyna yardymcy olaca?ynyzy unutmayyn.
Fonksiyonel karyn a?rysynda da çocu?un rol yapmady?yny, gerçekten a?ry hissetti?ini bilin ve onu suçlamayyn.
Karyn A?rysynda Ne Zaman Doktora Ba?vurmak Gerekir?
E?er karyn a?rysy 12-24 saatte geçmiyorsa veya syk syk tekrarlyyorsa 
Karyn a?rysy, göbek çevresi dy?ynda ba?ka bir bölgedeyse ( Özellikle karnyn sa? alt tarafynda olan karyn a?rylarynda apandisit olasyly?yny göz ardy etmemek gerekir !) 
Çocu?un genel durumu kötü görünüyorsa ( Anne baba kendi hislerine güvenip hareket etmeliler, kimse çocu?unuzu sizin kadar iyi tanyyamaz ) 
Uzamy? kusma varsa ( 12-24 saati geçen kusmalar ) 
Sary- ye?il, safraly kusmalar varsa 
Kanly kusma varsa 
Kanly ishal varsa 
Ydrar yapmada a?ry, syk idrara çykma varsa çocuk doktoruna ba?vurmalysynyz.

Doktor Ne Yapar?
Doktor çocu?u ayryntyly bir muayeneden geçirir. Bazen muayene bulgulary ve sizin verdi?iniz bilgiler tanyya ula?mada yeterli olur. Bazen de karyn filmi, ultrason, gaita incelemesi, idrar testi, bazy kan testlerinin görülmesi gerekebilir. E?er, ilk muayenede karyn bulgulary belirgin de?ilse, doktor çocu?u takibe alyp birkaç saat içinde muayenesini tekrarlamak isteyebilir. Bazen de cerrahi bir nedenden ?üphelenirse, çocu?u bir cerrahyn da görmesi gerekebilir.

nosi ?uka varonçi megiûxa üaybana :))))
Basa don
keumcum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Temmuz-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4827
Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Nisan-2009 Saat 01:11

Özellikle küçük ya?ta çocu?u olan aileler için orta kulak iltihaby ( tybbi adyyla otit ) ne yazyk ki, çok tanydyktyr. Küçük çocuklary en syk doktora getiren enfeksiyon sebeplerinden biri orta kulak iltihabydyr. Ani a?lamalar, ?iddetli kulak a?rysyyla aileyi de çocu?u da üzen bir tablodur.

Neden Çocuklarda Orta Kulak Yltihaby Syk Görülür?

Çocuklarda, özellikle 6 ay- 2 ya? arasy, ba?ka bir risk faktörü olmasa da anotomik olarak östaki tüpleri (genizden orta kula?a uzanan tüp), eri?kindekine göre daha kysa ve yatay oldu?u için, burun veya bo?azdaki mikroplar kolayca orta kula?a kadar ilerleyebilmektedir. Ayryca ba?y?yklyk sistemi henüz yeni geli?mekte oldu?undan syk syk üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirler, bu da orta kulak enfeksiyonuna zemin hazyrlar.

Di?er Risk Faktörleri Nelerdir?

Sigara dumanyna maruz kalmak
Yatar pozisyonda biberonla beslenmek
Yuva, kre? gibi kalabalyk ortamlarda bulunmak
Allerjik bünye- özellikle inek sütü, ev tozu allerjileri

Kula?a Su Kaçmasy Orta Kulak Enfeksiyonuna Yol Açar my?

Hayyr. Mikrop kula?a dy?arydan de?il içeriden (bo?azdan) gelip enfeksiyona yol açar. Annelerin, banyoda kula?yna su kaçyryp kula?ynyn iltihaplanmasyna yol açtym diye üzülmesine gerek yoktur!

Nasyl Anla?ylyr?

Derdini anlatabilen ya?ta bir çocuksa, zaten kulak a?rysyny tarif edecektir. Özellikle gece, yatynca artan veya aniden uykudan uyandyran bir a?ry görülebilir.
Daha küçük çocuklarda ise, huzursuzluk, a?lama, uyuyamama kulak a?rysyna i?aret edebilir. Kulakla oynama, kula?y çeki?tirme bebeklerde her zaman kulak iltihaby demek de?ildir. Ço?u bebek bunu syrf meraktan veya di? çykaryrken yapar. Gerçekten iltihap oldu?unda ise, ço?u zaman kula?y ellemeyecek veya elletmek istemeyecektir.
Ate? görülebilir.
Kusma, ishal görülebilir.
Bazen kulaktan kanly veya iltihaply akynty görülebilir.
Bu yakynmalarla doktora gitti?inizde, doktorunuz kulak muayenesi ile kesin tanyya ula?acaktyr.

Otit Nasyl Tedavi Edilir?

Tedavide temel amaç, a?ry kesiciyle çocu?u rahatlatmak ve antibiyotikle enfeksiyonu ortadan kaldyrmaktyr. Tedavide doktorun önerdi?i süre ve doza uymak önemlidir.

Korunmak Yçin Neler Yapylabilir?

Öncelikle dengeli beslenme, uygun a?ylama ile çocu?unuzun ba?y?yklyk sistemini güçlü tutmalysynyz.
Anne sütü alan bebeklerin, di?er pek çok enfeksiyon gibi orta kulak iltihabyna kar?y da korunakly oldu?unu unutmamaly, ilk 6 ay bebe?inizi sadece anne sütüyle beslemelisiniz.
Bebe?e yatar pozisyonda biberon vermemelisiniz.
Özellikle yuva gibi kalabalyk ortamlarda bulunan çocu?a el yykama aly?kanly?y kazandyrmalysynyz.
Bebek ve çocuklary sigara dumanyndan uzak tutmalysynyz.

nosi ?uka varonçi megiûxa üaybana :))))
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <123
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +