SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Konu Kilitlenmistir.Çocuk Hastalyklary Arsiv

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <123>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Agustos-2007 Saat 13:51
OTYZM

Otizm, sosyal ve ileti?im becerilerinin olu?masyny etkileyen bir geli?im bozuklu?udur. Otizm genellikle ya?amyn ilk 2 yylynda ortaya çykar. Otistik çocuklar genelde ö?renme zorlu?u çekerler. Otistik çocuklaryn büyük bir kysmynda farkly seviyelerde zeka gerili?i görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar da vardyr. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, Otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayy algylamakta ortak bir zorluk çekerler

Bir annenin do?um sonrasy çocu?unun (tüm özür gruplary dahil olmak üzere) özürlü olma orany %2dir; Otistik olmasy orany ise %0.5′tir (eskiden bu oran 4/10.000 olarak de?erlendirilirdi). Bir otistik çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çykmasy riski %3 dür. Otizm erkek çocuklarda kyz çocuklaryndan 4 kat daha fazla görünmektedir Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunlaryn seviyesi farklylyk gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür. Ayryca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu olarak bilinen otizm formlary da bulunmaktadyr.

Otizmin Belirtileri Nelerdir?
Otistiklerde, etkilenme dereceleri de?i?se de, a?a?ydaki ortak belirtiler görülür;

Sosyal ili?kilerde güçlük Konu?ma güçlü?ü
Sessiz ileti?imde zorlanma
Oyun oynama ve hayal gücünü kullanmada zorlanma
De?i?ikliklere kar?y tepki ve direnç gösterme

Otizmin tipik özellikleri

Otistik Bir Çocuk,
-Ba?kalaryna kar?y ilgisizdir.
-Göz temasyndan kaçynyr.
-Ba?kalary ile kendiliYinden ileti?im kurmaz. Ysteklerini bir yeti?kinin ellerini kullanarak belirtir.
-Di?er çocuklarla oynamaz.
-Sürekli bir konu üzerinde konu?ur. Sebepsiz ?ekilde a?lar, güler ve sebepsiz davrany?larda bulunur.
-Anlamsyz sözleri üst üste tekrarlar.
-Nesneleri tutup sürekli döndürmekten ho?lanyr. De?i?ikliklerden ho?lanmaz.
-Yaratycylyk gerektiren oyunlary oynayamaz.
-Bazylary yaratycylyk gerektirmeyen bazy i?leri oldukça hyzly ve iyi yapar.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:13
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Agustos-2007 Saat 11:41
FALLOT TETROLOJYSY

Bu hastalykta birkaç problem bir arada bulunur..

   1. Akci?er atardamarynda darlyk (PS)
   2. Karyncyklar arasynda açyklyk (VSD)
   3. Ana atardamaryn uygun yerde olmayyp, sa? karyncy?a do?ru yer de?i?tirmesi.

Bu hastaly?yn en önemli bulgusu morarma olup, hastalaryn bir kysmynda do?du?unda farkedilir, bir kysmynda ise do?du?unda yoktur, aylar içinde ortaya çykar. Ayryca 1 ya?yna do?ru parmak uçlarynda kalynla?ma da bulgulara eklenebilir.

Tany nasyl konulabilir ?

Ylk dikkati çeken, bebekte aylar içinde dudaklarynda morarma olu?masydyr. Morarma çocu?un a?lamasy syrasynda daha belirginle?ir. 3-9 ay arasynda nefessiz kalma ata?y ba?layabilir. Özellikle uykudan uyandyktan sonra veya a?lamayy izleyerek bebe?in renginde belirgin koyula?ma, hafif dalgynla?ma veya a?yr durumlarda tam bayylmaya kadar giden derecelerde ?uur de?i?iklikleri ortaya çykar. E?er böyle bir durum ba?lamy?sa, hemen çocuk kalp hastalyklary uzmanynyn bilgilendirilmesi gerekir. Bu ataklary engellemek için koruyucu ilaç ba?lamak, ilaç yeterli olmazsa ameliyat gerekli olabilir. Tany genellikle muayene syrasynda morarmanyn farkedilmesi ve üfürüm duyulmasy ile konur. Kesin tany çocuk kardiyoloji uzmanynca yapylan muayene ve ekokardiyografi ile konur. Ameliyat zamanyna kadar mutlaka 2-3 ay arayla izleyerek, kansyzlyk yönünden ve bayylmalar için kontrolü ?arttyr. Gerekti?inde mecbur kalyndy?ynda ameliyat zamany erkene çekilmelidir.

Tedavide ne yapylabilir ?

Bu hastalykta kendili?inden düzelme veya açykly?yn kapanmasy söz konusu olmady?yndan, cerrahi olarak düzeltme ameliyatyna kesin gerek vardyr. Ameliyat öncesi hastalara genellikle kalp kateterizasyonu uygulamak gerekir. Ameliyat zamany için ülkemizde genellikle 1 ya?yndan sonrasy tercih edilmektedir. Bazy bebeklerde  akci?er atardamary iyi geli?memi?se, düzeltici ameliyattan önce yardymcy bir ?ant ameliyaty ile bu damarlaryn geli?mesi sa?lanmalydyr.

Yleriye dönük yapylmasy gerekenler :

Düzeltme ameliyaty ba?aryly olan hastalarda  sünnet, di? çekimi, di? dolgusu gibi bazy giri?imler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasynyn iltihaby) kar?y koruyucu tedaviye ihtiyaç gösterirler.  Ritm bozuklu?u açysyndan izlenmeleri  gerekir, hastalar belli aralyklarla doktor kontrolünde olmalydyrlar.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:36
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Agustos-2007 Saat 11:43
Guatr

guatr
Tiroid bezinin büyümesi sonucu ortaya çykan ve boynun ortasynda, yutkundukça a?a?y yukary hareket eden ?i?likle kendini belli eden bu hastaly?a gu?a veya cedre de denir. Typ dilindeki ady strumadyr. guatr, özellikle geceleri nefes darly?y yapar. Bazen de rahatsyz edici öksürüklere neden olur. Yki çe?it guatr vardyr. Basit guatr : Bu çe?it guatrda tiroid bezi balon gibi ?i?er. Nedeni alynan iyotun yetersiz olmasydyr. Da?lyk bölgelerde oturanlarda, ergenlik ya?larynda ve hamilelerde çok görülür.

yumrulu guatr
Bu çe?it guatrda, tiroid bezinin iki yanynda kabaryklyk veya üzüm salkymyny andyran ?i?likler görülür. Her iki çe?it guatrda da endi?elenecek bir durum yoktur. Ancak tedaviye erken ba?lamak gerekir. Yemeklerde iyotlu tuz kullanmak, mümkün oldu?u kadar çok balyk, pyrasa, kuru erik, yumurta, taze fasulye, pazy, so?an, sarmysak, dut veya dut kurusu, havuç yemek; inek sütü, erik ho?afy, ve havuç suyu içmek çok faydalydyr. Ayryca kabyz olmamaya gayret etmek gerekir. Lahana, mysyr ve turp da yenmemelidir.

titremek
Typ dilinde tremor denilen titremek, irade dy?ynda meydana gelen bir hastalyk belirtisidir. El ve ayak titremesi; daha ziyade, nevroz, isteri veya nevrasteninin belirtisidir. Hafif titremeler, genellikle, guatr, alkolizm, kur?un veya cyva zehirlenmesi ya da ihtiyarly?yn i?aretidir. ?iddetli titremeler parkinson hastaly?y ve uyku hastaly?ynda görülür.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:15
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Agustos-2007 Saat 11:45
Üst Solunum Yollary Enfeksiyonu

Belirtiler burun akyntysy (önce sulu sonra kyvamly ve sarymsy renktedir), hap?yrma, burun tykanykly?y bazen de kuru öksürük, ate?, a?yry halsizlik, i?tah kaybydyr. Yylyn herhangi bir mevsiminde olabilir ancak yaygyn olarak mevsim dönümlerinde ortaya çykar. Nedeni 100 farkly virüs olabilir. Genellikle el temasy ile geçer. Hastalyk bula?tyktan ortalama 1-4 gün arasynda belirtiler ortaya çykar. Genellikle hastalyk üç ila on gün sürer.
 
Bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak bebe?inizi rahatlatmanyn yollary tabii ki vardyr. Öncelikle bebe?inizi en çok rahatsyz edecek olan burun tykanykly?yny gidermeniz gerekir. Bunun için bir burun aspiratörü çok faydaly olacaktyr. E?er burun içini yumu?atmak gerekirse bir serum fizyolojik ile yumu?atyp burnu öyle temizleyin. Bu i?lemi syk syk bebe?inizin burnu tykandykça tekrarlayyn. Ortamyn havasyny nemlendirin.
 
Korunma en iyi ?ekilde bebe?e ve bebe?in e?yalaryna dokunanlaryn ellerini yykamaya özen göstermesiyle olur. Ayryca bebe?inizin iyi besleniyor olmasy da vücudunun direncini artyryr. Ayryca anne sütü alan bebekler anneden geçen antikorlarla bu hastalyklara kar?y daha dirençli olacaktyr.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:15
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Eylül-2007 Saat 23:38
Sonbahar geldi, ky? kapymyzda. Özellikle nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalyklarynyn en yo?un görüldü?ü dönem. Üstelik okullarda yüzlerce ö?renci biraraya gelince, birbirlerinden mikrop almalary da kolayla?yyor.
 
Okullar açyldy. Çocuklaryn bir kysmy bu yyl ilk kez okulla tany?tylar, bir kysmy ise daha kydemli. Okullar ba?layynca anne babalary bir tela? alyr. "Ya çocu?um hastalanyrsa..." Gerçekten de, okul yyllary çocuklaryn en syk sa?lyk sorunlaryyla kar?y kar?yya kaldyklary dönemdir. Gerek, bir arada olmanyn do?urdu?u sonuçla çocuklaryn birbirlerinden mikrop almalary, gerekse okul ça?yna rastlayan yyllarda kar?yla?ylan kronik ya da akut hastalyklar, çocuklary sa?lyk açysyndan savunmasyz hale getirirler.

Çocukluk ça?ynda rastlanan hastalyklaryn mevsimsel özellikler gösterdi?ini söyleyen Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Uzmany Ebru Gözer, “Özellikle sonbahar ve ky? aylarynda en syk üst solunum yolu enfeksiyonlaryna rastlyyoruz. Çocuklar bize yüksek ate?, öksürük, bo?az a?rysy, burun akyntysy, burun tykanykly?y gibi üst solunum yoluna ait belirtilerle geliyorlar. Bu yakynmalara karyn a?rysy, bulanty, kusma ve ishal gibi gastroenterit belirtileri de e?lik edebiliyor, ki bu durumda ‘viral sendrom’ olarak tanymlyyoruz. Bunun dy?ynda akut hastalyklar içinde enfeksiyonlara ya da allerjik deri hastalyklaryna ba?ly deri döküntüleri ve idrar yolu enfeksiyonu sykça görülen hastalyklar olarak sayylabilir" diyor.

Ky? aylary ve kalabalyk synyflar, üst solunum yolu hastalyklaryna neden olan mikroplaryn bula?masy için son derece uygun ortamlar. Dr. Gözer, kimi zaman bu tabloya pnömoninin de e?lik edebildi?ini, e?er çocu?un altta yatan astym gibi bir hastaly?y varsa, o hastaly?yn alevlenmelerinin de görüldü?ünü söylüyor. Kronik hastalyklaryn da ky? aylarynda alevlendi?ine i?aret eden Dr. Gözer, "Çocu?un e?er hipertansiyonu, kalp problemi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlary varsa, ky? aylarynda daha a?yr ?ekilde görülebilir." diyor.

Uzmanlar, üst solunum yolu hastalyklarynda syklykla görülen öksürü?ün bir alarm olarak algylanmasyny istiyor. Sürekli öksürü?ü olan, önce nezle grip gibi ba?layyp hastaly?y bir haftanyn üzerinde devam eden çocuklaryn, özellikle gece gelen öksürüklerine dikkatle yakla?ylmasy gerekti?ini söyleyen Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Uzmany Dr. Ela Tahmaz, "Bu öksürük zatürrenin ya da sinüzitin habercisi olabilir. Ate?li ya da ate?siz, öksürük bir haftayy geçerse mutlaka bir hekime ba?vurulmasy gerekir. Zatürre hemen tedavi edilirse sorun yaratmayabilir ama aksi taktirde yüksek ate? ve solunum yetmezli?ine kadar ilerleyen bir tablo yaratabilir. Çocu?un, yo?un bakymda izlenmesi ve hatta solunum cihazyna ba?lanmasy gerekebilir" diye konu?uyor.


Duzenleyen butterfly - 09-Ekim-2007 Saat 15:38
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Eylül-2007 Saat 23:40
ROMATYZMAL ATE?

Okul ça?ynda geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlaryna kar?y anne babalary duyarly olmaya ça?yran Çocuk Kardiyolojisi’nden Dr. Resmiye Be?ikçi, özellikle ky? mevsiminde okul gibi toplu bulunulan ortamlarda A grubu beta hemolitik streptokok ady verilen bir mikrobun üst solunum yolu enfeksiyonu salgynlaryna sebep oldu?unu, bunun da hassasiyeti olan çocuklarda akut romatizmal ate?e dönü?ebilece?ini söylüyor.

Bu hastaly?yn en syk 5-15 ya? arasy okul ça?yndaki çocuklarda genellikle el ve ayaklardaki büyük eklemlerde ?i?lik, kyzaryklyk, a?ry ?eklinde ortaya çykty?yny belirten Dr. Be?ikçi, "Bazen de eklemlerden kaynaklanan bir ?ikayet olmaz ancak çocuk genel olarak soluk ve halsizdir ya da anormal kol bacak hareketleri yapabilir, ka?yk tutmasy ve yazy yazmasy bozulabilir. Dünyada geli?mekte olan ülkelerin önemli bir sa?lyk sorunu olmaya devam eden romatizmal ate?, ülkemizde de üzerinde durulmasy gereken bir konudur. Çünkü kalpte kalycy kapak bozukluklaryna neden olan bu hastalyk, ileriki ya?larda kapak de?i?tirme ameliyatlaryna kadar gidebilen ve hayaty olumsuz yönde etkileyen bir sürecin ba?langycy demektir" diyor.

Dr. Be?ikçi, üst solunum yolu enfeksiyonlarynyn genelde ailelerin kendi ba?laryna tedavi etmeye çaly?tyklary bir hastalyk grubu oldu?unu belirterek, "Çok yüksek ate?le seyreden, bu beta grubu mikroplaryn yapty?y üst solunum yolu enfeksiyonlarynda çocu?un mutlaka bir hekime gösterilmesi ve romatizmayy önlemek için erken dönemde do?ru ilaçla yeterli süre tedavisinin yapylmasy gerekir" diye konu?uyor.
Çocuklarda sonradan geli?en kalp hastalyklaryndan birinin de kalbin kasylma gücünü yitirdi?i bir hastalyk olan miyokardit oldu?unu söyleyen Dr. Resmiye Be?ikçi, bunun da genellikle okul ça?ynda görülen suçiçe?i, kabakulak ya da basit bir viral enfeksiyon sonrasynda geli?ebilece?ini ifade ediyor. Çok syk görülmemekle birlikte, rastlandy?ynda tedavisi son derece zor olan miyokardit’te, kalbe tekrar kasylma gücünü kazandyrmak için ilaç tedavisi yapyldy?yny belirten Dr. Be?ikçi, her hastada kalbin fonksiyonlaryny eski haline döndürmenin mümkün olmady?yny, hastaly?yn ileri derece kalp yetersizli?i ile ölüme neden olabilece?ini söylüyor.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:16
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Ekim-2007 Saat 15:15
Bebeklerde Nezle

Burundan devamly bir akyntynyn gelmesidir ki, bu genellikle so?uk algynly?y ?eklinde adlandyrylyr ve çocuklarda en syk görülen durumlardan biridir.

Hastalyk syklykla berrak bir burun akyntysy ile birliktedir ve ba?ka bir komplike olmazsa 3-5 gün içinde kendili?inden geçer.

Bu tip viral enfeksiyonlar burun ve bo?az mukozasynyn yerel direncini azaltabilir ve bakteriyal durumlara geçi? yapabilir. (örn: otitit, sinüzit, pnömani). Nezle çok kuru havalar veya allerjenler nedeniyle de olu?abilir.

Bebeklere Yakla?ym:

- Burun içi bir aspirasyon pompasy ile temizlenmelidir. (90-100 ml’lik nasal pompalar en uygun olanlardyr.
- So?uk buhar pompalary veya radyatörler üzerine içinde su olan kaplar koyarak ortamyn nemini arttyrynyz.
- 250 ml su içine 1 tatly ka?y?y tuz koyarak yapaca?ynyz tuzlu su solüsyonundan bir kaç damla çocu?un burnuna akytynyz.
- Akynty koyula?yr ve rengi de?i?irse ve beraberinde ate? varsa ba?ka bir enfeksiyon geli?iyor olabilir.

Alty aydan küçük çocuklarda nezle ilaçlary kullanylmamalydyr.

Büyük Çocuklara Yakla?ym:

- Bebekte yapylanlaryn aynysy yapylyr.
- Burun damlalary kullanylabilmekle birlikte çok uzun sure kullanylmamalydyr. Tekrarlayan kullanymlar çocukta zararly sonuçlar verebilmektedir.
- A?yzdan alynan nezle, grip gibi ilaçlar nezle belirtisini azaltmakla birlikte, çocukta dalgynlyk ve huzursuzluk gibi yan etkilere yol açabilir.

Nadiren bazy çocuklarda hiperaktivite yaptyklary da görülebilmektedir


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:17
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Ekim-2007 Saat 15:28
 

Ülkemizde özellikle çocukluk ça?ynda parazit enfeksiyonlary syklykla görülmektedir. Parazitler içersinde en syk olarak görülen barsak parazitlerinden bir kaçyny sizlere anlatmak istedim.

Daha önceleri istatistiksel bilgiler çocuklarda barsak parazit görülme sykly?yny % 75 olarak veriyordu. Bugün oranlaryn bu denli yüksek oldu?unu sanmyyorum ama çok da dü?ük olmady?yny biliyorum. Bir çok çocu?un ailesi durumun farkynda olmady?yndan gerçek oranlar yine de yüksek olabilir.

Bu yazymda ülkemizde syk görülen parazit enfeksiyonlaryny ele alaca?ym.

Parazit Nedir :
Parazit enfeksiyonlary protozoon, helmint ve artropod gibi organizmalaryn neden oldu?u enfeksiyonlardyr. Halk arasynda böcek, solucan gibi isimler verilen organizmalardyr.

Protozoonlar tek hücreli organizmalardyr ve konaklarynda bölünerek ço?alyrlar. Bula?ma genellikle parazitlerin kendilerinin veya yumurtalarynyn bula?my? oldu?u su ve besinlerin a?yz yoluyla alynmasy ile gerçekle?ir. Yçme suyunun temiz olmady?y ve genel hijyen ve sanitasyonun yetersiz oldu?u bölgelerde daha syk görülür.

Helmintler çok hücredirler ve konakta bölünmezler.

Bir parazit kona?a girdi?i zaman ya ölür veya kona?a zarar vermeden veya zarar vererek ya?amaya devam edebilir. Parazitler enfeksiyon olu?turmak ve konakla birlikte ya?amak için adeta istilacy bir tutum içindedirler. Vücudun savunma sistemine kar?y kendilerini koruyucu mekanizmalar geli?tirirler. Fiziksel varlyklarynyn devamy ve kendi besin ihtiyaçlary için adeta kona?yn vücudu ile bir yary?a girerler. Bir çok parazit enfeksiyonunda anemi (kansyzlyk) görülmesinin sebebi de budur. Parazit bedeninde bulundu?u canlynyn kany ve aldy?y besinlerle ya?amyny sürdürür.

Parazit enfeksiyonlarynyn ço?u bir belirti vermeksizin veya hafif belirtilerle seyredebilirken çok ciddi hastalyklara da sebep olabilirler.

Yuvarlak Solucanlar ( Askariyazis)
En syk görülen parazitlerden biridir. Her iklimde ve her ülkede görülür. Çocuklarda eri?kinlere göre daha syk rastlanmakta ve özellikle okul öncesi çocuklarda, ylyman iklimlerde daha yaygyn olarak görülmektedir. Bunlar toprak solucanlaryna benzerler fakat renkleri kirli beyaz – sarymsy olmalary ile onlardan ayrylyrlar.

Yuvarlak solucanlar larva içeren döllenmi? olgun yumurtalary ile bula?yr. Enfekte ki?inin dy?kysy ile dy?ary atylan yumurtalar, herhangi bir nedenle a?yz yoluyla alynmasyndan sonra larva midede yumurtadan çykar, inceba?yrsak duvaryndan kana geçerek akci?ere ula?yr. Akci?er dokusunda olgunla?an larva bron?lara ve soluk borusundan gyrtlak bölgesine ula?yr ve buradan tekrar yutulur. Ynceba?yrsa?a gelen larvalardan olgun eri?kin solucanlar olu?ur

Erkek solucanlar 15-25 cm uzunlu?unda ve 3 mm enindeyken di?ileri 25-35 cm ve 4 mm’dir. Di?i solucanlaryn ya?am süresi 1-2 yyldyr ve bir di?i solucan günde 200,000 civarynda yumurta üretir. Yumurtalary uygun olamayan ko?ullara bile dayanyklydyr.

Yuvarlak solucanlar dy?ky ile bula?an bir enfeksiyondur. Ynsan dy?kysynyn gübre olarak kullanylmasy, tuvalet sonrasy temizli?e özen gösterilmemesi, tuvaletlerin açykta olmasy gibi hijyen kurallaryna uyulmamasy veya yetersizli?i durumunda bula?ma olasyly?y çok yüksektir.

Yuvarlak solucanyn bula?ty?y ki?ilerin çok azynda hastalyk geli?ir. Bunun nedeni mide asidinde ölerek, etkisiz hale gelebilirler. Hastalyk belirtileri genellikle larvalaryn akci?ere göçü syrasynda veya eri?kin formlarynyn ba?yrsakta bulundu?u zamanlarda ortaya çykar.

Akci?er safhasynda; mevsimsel bula?ma olan bölgelerde mevsimsel zatürre ?eklinde görülebilir. Öksürük,  kanly balgam,  kanda ezinofil (bir tür lokosit) hücrelerin arty?y en belirgin bulgulardyr.

Eri?kin dönemlerinde ise ba?yrsakta veya safra yollarynda yerle?erek kona?yn beslenmesini  bozarak hastalanmasyna sebep olabilirler. Karyn a?rysy, gerginli?i gibi ?ikayetler görülür. Yuvarlak solucan bulunan çocuklarda dy?kyda azot ve ya? atylymy azalyr, çok yo?un enfekte çocuklarda solucanlar bir kitle olu?turarak ba?yrsak tykanmasyna sebep olabilir.

Ani ve ?iddetli karyn a?rysy, safraly kusma gibi bulgular ortaya çykar. Vücutta çok fazla solucanyn varly?y safra yollaryny tykayarak karynda sancylanma, bulanty, kusma ve ate?e neden olur. Sarylyk nadir görülür.

Tany solucanyn veya yumurtasynyn dy?kyda veya kusmukta görülmesi ile konur.

Tedavisi genellikle 8-10 gündür.

KIL KURDU (oksyuriasis)

Kyl kurdu enfeksiyonlary dünyanyn her yerinde yaygyndyr. Do?al kona?y insandyr. Her ya?ta görülmekle birlikte 5-14 ya? arasynda en syktyr. Kalabalyk ya?am ko?ullarynda, kurumlarda ya?ayanlarda yaygyndyr. Oldukça zararsyzdyr.

Yplik ?eklinde hareketli bir ba?yrsak parazitidir. Erkekleri 2-6 mm, di?ileri 8-12 mm uzunlu?undadyr.

Enfekte ki?ilerde di?i eri?kin kyl kurtlary gece uykudan 2-3 saat sonra anüsten dy?ary çykarak makat civaryna binlerce yumurta byrakyr ve kysa süre içinde ölürler. Yumurta 6 saat içinde bula?ycy özelli?ini kazanyr. Yç çama?yrlaryna bula?an, yata?a dökülen ve ya da olu?turdu?u ka?ynty hissi ile o bölge parmakla ka?yndy?ynda, tuvalet sonrasy makat temizli?i esnasynda ki?inin eline, tyrnaklarynyn arasyna geçerler. Bu nedenle tekrar tekrar bula?ma ve çocuktan çocu?a bula?ma riski fazladyr. Oda sycakly?ynda 2-3 hafta canly kalabilir.  Çama?yrlarda, yatak ve çar?aflarda da yumurta bulundu?unda bula?ma ortamy olu?turur. Kyl kurdu bula?my? çar?aflaryn silkelenmesi ile havaya saçylan yumurtalaryn a?yz bölgesine ula?arak bula?masy da mümkündür.

Kyl Kurdu a?yz yoluyla bula?yr. Yutulan yumurtalar midede larva ?ekline ula?yr ve kör ba?yrsa?a göç ederek eri?kin forma gelir. Makat bölgesinde yumurtalaryn larva ?ekline gelmesi ve anal yoldan tekrar ba?yrsa?a girmesiyle de tekrarlayabilir.   

Kyl kurdu genellikle belirtisizdir. En syk görülen belirti geceleri görülen makat bölgesindeki ka?yntylarydyr.  Vücudun bazy bölgelerinde cerahatli enfeksiyonlar geli?ebilir. Uykusuzluk, gece korkulary, di? gycyrdatma, gece i?emeleri olabilir. Kyl kurdunun çok fazla yo?un olmasy halinde çocu?un psikolojik durumunu veya parazite kar?y olu?an alerjik bir reaksiyonda olu?abilir. A?yr enfeksiyonlar ba?yrsakta tahribat yaratarak sindirim sisteminde bozukluklara neden olabilir.

Kesin tany yumurtalary veya parazitin kendisinin görülmesi ile konur. Yumurtalar sabahlary çocu?un makat bölgesine seloteyp yapy?tyrylarak kolaylykla saptanyr.  Tekrarlayan vakalarda çocu?un yany syra tüm aile bireyleri de incelenmelidir. Tekrarlamalary önlemek oldukça güçtür. El yykama aly?kanly?yn yerle?tirilmesi, tyrnaklaryn kysa kesilmesi ve fyrçalanmasy bula?mayy ve tekrarlama riskini azaltyr.

Tedavinin temeli tüm aile bireylerini ayni anda tedavi etmek, genel hijyen kurallaryna azami dikkat etmek gerekir. Tuvalet temizli?ine, ellerin yykanarak tyrnak aralarynyn tyrnak ya da eski bir di? fyrçasy ile fyrçalanarak iyice temizlenmesi gerekir. Kyl kurdu bulunan çocuklaryn sabah uyandy?ynda makaty sabunlu su ile yykanmaly. Yç çama?yrlary de?i?tirilmeli, yeni külot giydirilerek, kirliler sycak suda yykanyp, kaynatylarak kyzgyn ütü ile ütülenmelidir. Bir haftalyk tedavi syrasynda bu uygulama yeniden bula?ma riskini azaltacaktyr.

Çengelli Kurtlar (ankilostomiyazis):

Ilyman ve sycak bölgelerde yo?un görülmektedir. Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yaygyndyr.

Çengelli kurt larvalary bulunan çamurlu toprakta çyplak ayak dola?anlarda deriye bula?arak enfeksiyona neden olur. Bulundu?u sularyn içilmesi ile de bula?yr. Larvalar kana kary?arak akci?ere ta?ynyr. Akci?erde olgunla?an larvalar bron? ve gyrtla?a geçerek tekrar yutulur. Ve ince ba?yrsa?yn üst kysmyna yerle?irler, 2-4 haftalyk bir geli?me evresinden sonra inceba?yrsa?a yapy?arak kan emmeye ba?larlar. 6-9 haftada cinsel olgunlu?a ula?yrlar ve dy?ky yolu ile yumurtalar atylmaya ba?lar.  Eri?kin çengelli kurdun ya?ama süresi 1-3 yyldyr. Günde 9000-30000 yumurta yapar.
Bula?ycyly?y yüksek oldu?u bölgelerde özellikle çocuklar risk altyndadyr.   Ba?ta çengelli kurtlaryn sayysy ve çocu?un beslenme biçimi olmak üzere bir çok faktör hastaly?yn a?yrlyk derecesini etkiler.

Enfeksiyon genellikle belirtisizdir. Ancak konaktaki göç dönemlerinde hastalyk belirtileri ortaya çykar.

Larva deri yoluyla bula?my?sa, ilk bula?ty?y yerde deride içi su dolu kabarcyk olu?ur ve ka?yntyya sebep olur. Genel bir ödemde olu?turabilir.

Larvanyn kan-akci?er göçünde zatüre belirtileri görülebilir. Balgamda larva bulunabilir.

Az sayyda çengelli kurtla olu?an hastalykta belirtiler çok belirgin de?ildir. Karyn a?rysy, i?tahsyzlyk, hazymsyzlyk, dolgunluk ve ishal gibi ?ikayetler olabilir. Ba?yrsakta çok miktarda kurt olmasy halinde önemli miktarda kan kayby olu?ur.

Enfeksiyonun a?yrly?yna, süresine ve çocu?un demir beslenmesi durumuna gçre de?i?ik derecede kansyzlyk, kanda albümin dü?üklü?ü ve ödem geli?ir. Çocuklarda 1 ml dy?kyda yumurta sayysy 2000 ya da daha fazla ise belirgin kansyzlyk geli?ir. Tany dy?kyda kan ve yumurtalaryn görülmesi ile konur. Çengelli kurt hastaly?ynda demir eksikli?i anemisi tanyya yardymcy önemli bir bulgudur.

Kamçy Kurdu
Kamçy kurdu en syk ylyman iklim bölgelerinde görülür. Görülme sykly?y yüksektir. Çocuklarda daha syk görülür.

Kamçy kurdu 3-5 cm uzunlu?unda, kyrbaç ?eklindedir. Enfeksiyon olgun yumurtalaryn ellere, yiyeceklere veya içeceklere bula?masy ile olur. Yumurtalary sineklerle de ta?ynabilir.

Enfekte ki?ilerin dy?kysy ile dy?ary atylan yumurtalar uygun ko?ullarda toprakta 2-4 haftada olgunla?yr. A?yz yoluyla alynan yumurtalardan larvalar çykarak inceba?yrsak duvaryna yapy?yr ve eri?kin ?eklini alyr ve kan emmeye ba?lar.

Enfekte ki?ilerin büyük bölümü belirtisizdir. Çok sayyda kamçy kurdu varly?ynda özellikle karnyn sa? alt bölgesinde odaklanan karyn a?rysy, apandisit, karyn gerginli?i gibi belirtiler olu?abilir.  Kansyzlyk, kanly ishal, yalancy dy?kylama hissi, seyrek olarak makat fyty?yna neden olabilir. Dy?kyda yumurtalarynyn görülmesi ile tany konur.

 

Not: Yukaryda yazylanlar parazitlerin bazylarydyr. Bunlardan ba?ka çe?itli parazitler de bulunmaktadyr. Son derece zararly canlylar olan parazitlerden korunmanyn temeli yenilen içilen maddelerin temiz ve sa?lykly olmasy, çi? olarak tüketilen yiyeceklere çok dikkat etmek ve genel hijyen – sanitasyon kurallaryna uymak gerekir. Aile içersinde enfekte bireyin bulunmasy durumunda tüm aile ve ev bireyleri özenle tedavi edilmeli, tedavi kurallaryna harfiyen uyulmalydyr.

Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Kasim-2007 Saat 05:59
BEBEKLERYNYZY RSV’DEN KORUYUN
Dünya Perinatal Typ Derne?i Ba?kany, Ispanya Neonatal Cemiyeti Ba?kan Yardymcysy Prof. Dr. Xavier Carbonell - Estrany ve Prof. Dr. Murat Yurdakök’ün oturum ba?kanly?yny üstlendi?i toplantyda, konunun uzmany hekimler, özellikle risk grubuna giren bebeklerin ebeveynlerini bu virüsü tanymalary ve önlem almalary konusunda uyardy.

RSV NEDYR ?
Respiratuar Sinsiyal Virüs (RSV), çocuklarda ve yeti?kinlerde solunum yolu enfeksiyonlaryna yol açan bir virüstür. Virüsün her yerde olabilme do?asy nedeniyle, 1 ya?yna kadar çocuklaryn yüzde 50’si ve 2 ya?yna kadar ise hemen hemen tümü bu virüsle tany?yr. RSV, bebeklerde ve çocuklarda, burun tykanykly?y, nezle, bo?az a?rysy ve ate? gibi so?uk algynly?y belirtileri ile ortaya çykan ve bazen de orta kulak iltihaby ile devam eden, üstü solum yollary enfeksiyonu olarak kendini gösterir.

RSV’ye yakalanan bebeklerin yüzde 20-40’y hyryltyly solunum güçlü?ü semptomlary ile bron?it veya zatürreeye varan alt solunum yollary hastalyklaryna (LRTI) yakalanyrlar. Mevsimsel bir virüs olan RSV, Ekim-Nisan aylary arasynda ortaya çykyp; özellikle prematüre bebeklerde, kronik akci?er hastaly?y, konjenital kalp hastaly?y ve ba?y?yklyk yetersizli?i olanlarda ciddi risklere neden olabilir.

Dünya Sa?lyk Örgütü (WHO) rakamlaryna göre dünyada her yyl yakla?yk 400 bin bebek bu virüs nedeniyle ölmekte ve yine toplam yenido?anlaryn üçte birinde bu virüs nedeniyle alt solunum yolu enfeksiyonlaryndan biri olu?maktadyr. Virüsün bula?ma yöntemi insanlarla temastyr. Kalabalyk insan gruplarynyn bulundu?u yerlerde virüsü kapmak, Ekim-Nisan aylary arasynda çok kolaydyr. Virüs özellikle hastane ortamlarynda daha da çabuk yayylyr.

Risk Altyndaki Çocuklar :
* Prematüre bebekler: Savunma sistemleri zamanynda do?an bebeklere göre daha zayyf olan prematüre bebekler.
* Kronik akci?er hastaly?y (Bronkopulmoner displazi) bulunan bebekler.
* Do?u?tan (konjenital) kalp hastaly?y bulunan çocuklar.
Alynabilecek Önlemler :
* Bebe?e dokunmadan ellerin yykanmasy ve hijyene dikkat etmek.
* Bebe?in sigara içilen ortamlarda bulunmasyna izin vermemek.
* Virüs, kullanylmy? mendillerde saatlerce hayatta kalabilece?inden kullanylmy? mendilleri ortadan kaldyrmak.
* Bebe?i kalabalyk yerlere götürmemek (toplu ta?yma araçlary, e?lence merkezleri, kre?, okul vb)
* Solunum yollary enfeksiyonu ?üphesi veya ate?i olan ki?ilerin/çocuklaryn bebe?e temasyny engellemek,
* Di?er küçük çocuklary bebekten uzak tutmak, evdeki di?er çocuk ve bebekler için ayry odalar hazyrlamak.
* Bebe?in oyuncaklaryny ve kullandy?y malzemeleri syk syk yykamak.
* Bebe?i öpmekten kaçynmak.
* Koruyucu a?y ile ilgili doktordan bilgi almak.
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Kasim-2007 Saat 11:54
Kasyk Fyty?y Ve Kord Hidroseline Dikkat
Belki fyty?y biliyorsunuz ama hidrosel ve kord hidroseli tanymlaryny yeni duydunuz. Oysa bu üç farkly tanym ayny nedenden kaynaklanan farkly hastalyklaryn ismi. Üstelik bebe?inizin sa?lykly geli?imini engelleyen ve ço?u zaman ameliyata kadar varan önemli hastalyklar.

Anne karnyndaki erkek bebe?in testisleri, 28 inci haftadan itibaren torbaya iniyor.normal seyrinde,testis indikten sonra indi?i kanalyn kapanmasy gerekiyor. Ancak bazy bebeklerde i?levini tamamlamy? olan bu kanal kapamyyor.i?te kasyk fyty?y ve hidroselin (su fyty?y) olu?umunun asyl nedeni bu.

Kasyk Fyty?y Ve Hidroselin Arasyndaki Fark

Testis torbaya indikten sonra,kapanmasy gerekti?i halde kapanmayarak, devam eden açykly?yn çapy önemli.çünkü bu çap, hidrosel yada kasyk fyty?ynyn olu?umunu belirliyor. Nasyl my? E?er açyklyk herhangi bir organ veya organ kysmynyn giri?ine izin verecek ölçüde geni? ise kasyk fyty?y olu?uyor. E?er sadece syvy geçi?ine izin verecek kadar dar ise hidrosel olarak ortaya çykyyor. Y?te hidroseli olan bebeklerin testislerinin büyük ve ?i? görülmesinin nedeni,kapanmayan bu kanaldan geçen syvyyla dolu olmasy.bu syvy genellikle testisi de çevreleyecek ?ekilde torbaya dolduruyor. Ancak çok syk görülmese de uzmanlaryn kord hidroseli (kordon kisti) olarak adlandyrdyklary bir durum daha var.bu durum da syvy torbaya kadar ilerlemeden,testisin daha yukarysyn da bir kist ?eklinde sonlanyyor.

Aslynda Sanylanyn Aksine Hidrosel Oldukça Syk Rastlanan Bir Durumdur

Uzmanlar klinik olarak yeni do?an erkek bebeklerin yakla?yk % 60 ‘ynda torba da az veya çok syvy saptandy?yny belirtiyorlar. Ancak anne babalar genellikle bunun büyük bir ?i?lik ve torbalar da gözle görülür bir büyüklük oldu?u zaman farkedebiliyor. Kyz bebeklerde hidrosel çok ender görülüyor.

Hidrosel Nasyl Farkedilebilir?

Anne babalary ?üphelendiren ilk bulgu; bebe?in torbasyndaki ?i?lik olur. Ancak yürüme dönemindeki çocuklar da sabah yataktan kalkynca daha az, ak?am saatlerinde daha fazla ?i?lik gözlemek mümkün. Hidrosel,testisi de içinde alan syvy dolu kesenin görülmesi ve bir uzman tarafyndan muayenesi ile kolaylykla tespit edilebiliyor. Ancak çok gergin bir kese oldu?unda testisin torbada farkedilmesi güç olabilir, bunun için basit bir yöntemle; bir el feneri ile torbaya y?yk tutuldu?unda,bu ?i?li?in her tarafy aydynlanyyorsa rahatlykla hidrosel tanysy konuyor.

Kord Hidroseli Nedir?
Kord hidroselinin te?hisi daha güç di?er adyyla (kordon kisti) kasyk kanalyna yerle?ti?inde kasyk fyty?yndan özellikle bo?ulmu? kasyk fyty?yna çok benzer ve ayyrt edilmesi gerekiyor. Kasyk kanalynda uzun süre var olan ?i?lik ve kusma,huzursuzluk ve kaka yapamama ?ikayetleri bulunmady?y bulgular da kord hidroseli dü?ünülebilir. Özellikle muayene de testis çekildi?in de bu kitlenin de birlik de ayny yöne hareket etmesi,te?his de yardymcy olur.anne babalaryn önemle dikkat etmesi ve özen göstermesi gereken nokta,tany için mutlaka bir çocuk cerrahyna ba? vurmasy gerekir.

HYDROSELYN TEDAVYSY

Yeni do?an erkek bebek de görülen hidrosel yüksek bir olasylykla kendili?inden kayboluyor. Bu dönem ilk alty aydyr,ancak kendili?inden kaybolma ihtimalinin 1,5 ya?a kadar sürdü?ü dü?ünülüyor. Y?te bu yüzden bebek 18 aylyk olana kadar takip edilir,?ayet hidrosel geçmediyse,cerrahi müdahale planlanyr.

ÇOCUK HYDROSELYN DE LAPAROSKOPYK AMELYYATIN YERY

Son yyllar da güncel olan laparoskopik cerrahi uygulamasy çocuklardaki kasyk fyty?y ve hidrosel tedavilerinde de deneniyor.ancak bu yöntemin rahatlyk ve kolaylyk üstünlü?ü kar?ysyn da a?a?ydaki sebeplerden ötürü,uygulanmasy tarty?ylmaktadyr:
1-laparoskopik ameliyatlar da kullanylan açyklyklar potansiyel fytyk olarak de?erlendirilip,kapatma gere?i hala tarty?ma konusu
2-di?er taraf dan günümüzde laparoskopik cerrahi yi en iyi eller de bile ameliyat sonrasy % 20 civarynda tekrarlama riski vardyr.
3-ayryca döl yolu ve testis damarlary gibi yapylaryn zedelenme olasyly?y açyk ameliyattan daha fazladyr.
Çocuklardaki kasyk fytyklaryn da ba?aryly sonuçlary,çok az komplikasyonu ve zor saptanabilir küçük bir izi kalmasy ile açyk ameliyat standart yöntemidir.laparoskopi cerrahi daha pahaly bir tedavi yöntemi olmasy yanynda, ameliyat süresi,tedavi ba?arysy byrakty?y iz olarak günümüz de standart tedaviye (açyk ameliyata) bir üstünlük sa?layabilmi? de?il.
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Kasim-2007 Saat 11:57
Saman Nezlesi (Alerjik Rinit)

19. Yüzyylda hastalyk ilk olarak tanymlandy?ynda yanly? bir isimlendirme ile “saman nezlesi” denmi?tir. Saman nezlesi tanymy yanly? isimlendirmedir. Çünkü sadece saman bu olaya neden olmaz. Daha sonra hastaly?yn polenlerle ilgili oldu?u belirlenmi? ancak “saman nezlesi” terimi kullanylmaya devam edilmi?tir. Polenler dy?ynda besin maddeleri (?eftali, çilek, çerez, yumurta, çikolata, balyk gibi), ev tozu, hayvan tüyleri veya mesleki ortamda kar?yla?ylan maddeler de alerji yapabilir. (Rinit, burun iltihabydyr.) Alerjik rinit ya da saman nezlesi burun içi örtüsünün hap?yrma ve akyntyyla birlikte ?i?mesi durumudur. Her yyl çok sayyda insan alerjik rinite yakalanmaktadyr. Bazylary çok hafif atlatyrken bazylary için çok a?yr geçmekte, hayatlaryny etkilemekte ve ya?am kalitelerini bozmaktadyr.

Alerjenle kar?yla?ma süresi ve ili?kili bulgulara göre mevsimsel ve yyl boyu olarak iki ayry formu vardyr. Mevsimsel alerjik rinit ylyman iklimlerde yylyn belli zamanlarynda alerjenik polenler ve mantar sporlary havaya da?yldy?ynda ortaya çykar örne?in a?aç polenleri ilkbahar ba?ynda, çayyr polenleri, ilkbahar sonu yaz ba?ynda, ot polenleri yaz sonu sonbaharda don geli?ene kadar belirtilere neden olur.

Hastalyk herhangi bir ya?ta ba?layabilir ancak genellikle genç ya?ta (1-20 ya?) ba?lar. Amerika da %9-21 oranynda, yapylan bir çaly?mada Türkiye’de %11,7 oranynda görülür. Ço?unlukla ailede ayny hastalyk mevcuttur. Anne ya da babadan herhangi birinde alerji varsa %29, her ikisinde de alerji varsa %47, oranynda çocukta alerji görülecektir. Alerjik rinit a?yr bir hastalyk olmamasyna ra?men ki?iyi son derece rahatsyz edebilir; uykuyu, yemek yeme ve ya?am ?eklini olumsuz etkiler; okul ve i?gücü kaybyna yol açar. Kent ya?amy allerjik hastalyklaryn görülme oranyny arttyrmy?tyr. Bunda çevre kirlili?inin rol oynady?y dü?ünülmektedir. Ayryca alerjisi olmayan ki?ilere oranla astym geli?me riski 4 kez daha fazladyr.
Alerjiye yol açan di?er bir madde ise “mold” denen küflerdir. Moldlar ekme?i küflendirir, meyvalaryn bozulmasyna yol açar. Ayny zamanda kuru yapraklarda, çayyrlarda, samanda, tohumlarda, di?er bitkilerde ve toprakta bulunur. So?u?a dirençli olduklaryndan alerji sezonu uzundur ve karyn topra?y kapatty?y dönemler dy?ynda spor’lary havada bulunur. Moldlar ev içindeki bitkiler ve topraklarda ya?ar. Bodrum katlary ve çama?yr odalary gibi nemli yerlerin yany syra, peynirde ve mayalanmy? içkilerde de bulunur. Moldlardan korunmak için ev bitkilerinin sayysy azaltylmalydyr.

Alerjik riniti olan hastalarda burun tykanykly?y, hap?yrma nöbetleri, sulu berrak burun akyntysy, burun ve gözlerde ka?ynty (ayny zamanda konjuktivit-göz zary iltihaby), damakta ve gyrtlakta ka?ynty, öksürük, horlama, genizden konu?ma, kulakta dolgunluk hissi, koku alamama ve ba? a?rysy görülebilir. Alerjik riniti olan ki?ilerde sinüs enfeksiyonlary, kulakta syvy birikimi ile ortaya çykan i?itme azalmalary ve burun polipleri görülebilir. Alerjiye yol açan polenlerin kayna?y çe?itli otlar ve a?açlardyr. Polenler havadan burun, göz ve bo?azymyza yapy?arak birikirler. Bir bitkiye veya hayvana ait alerjen madde vücuda girerse bu istilayy önlemek için ba?y?yklyk sistemi bir reaksiyon gösterir. Normal ?artlar altynda bu, yararly ve do?al bir korumadyr. Ancak bazy ki?ilerde bu reaksiyon a?yry boyutlarda olmaktadyr. Bu ki?iler allerjik olarak tanymlanmaktadyr. Alerjen maddeler vücudu antikor yapmak üzere uyaryrlar. Bunlar daha sonra allerjen maddelerle birle?ip bazy kimyasal maddeler salgylatyrlar. Bu maddeler arasynda en iyi bilineni histamindir. Bu kimyasal maddeler yukaryda anlatylan bulgulary olu?turur.
Alerji dü?ünülen durumlarda tanyyy kesinle?tirmek için bazy alerjiye yönelik testlerin yapylmasy zorunludur. Bu testler 4 gruba ayrylyr:kan, burun salgysy ve deri testleri ve burun içine allerjen maddelerle yapylan uyary testi.
Allerji tanysy do?rulandyktan sonra uygun tedavi ba?latylmalydyr. Tedavi 4 ayry ba?lyk altynda toplanabilir:

1- Alerjen uyaranlarla temasyn kesilmesi,
2- Ylaç tedavisi,
3- Hiposensibilizasyon (a?y tedavisi)
4- Cerrahi

Alerjen uyaranlarla temas kesmek için, Ydeal olan allerjinizin olu?tu?u yerden uzakta ya?amayy seçmektir. Ne yazyk ki bu ideal uygulama nadiren yapylabilir. Ancak a?a?yda syralanan öneriler mümkün oldu?u kadar yapylmalydyr;

1. Çimleri keserken veya ev temizli?i yaparken polen maskesi takyn.
2. Isytma ve havalandyrma sistemlerindeki filtreleri aylyk olarak de?i?tirin yada bir hava temizleme aygyty kullanmaya ba?layyn.
3. Polenlerin çok yo?un oldu?u dönemlerde kapylary ve pencereleri kapaly tutun.
4. Evde bitki ve hayvan bulundurmayyn.
5. Ku? tüyü yastyklary, yün battaniye ve yün örtüleri pamuk veya sentetik maddeden yapylmy? olanlarla de?i?tirin.
6. Gerekli oldu?unda yeterince antihistaminik ve dekonjestan kullanyn.
7. Yata?ynyzyn ba? tarafy yukary kaldyrylmy? bir ?ekilde uyuyun.
8. Genel sa?lyk kurallaryna uyun.
   - Her gün egzersiz yapyn.
   - Sigarayy byrakyn ve di?er hava kirlili?ine neden olan ?eylerden uzak durun.
   - Dengeli beslenin karbonhitratlary aza indirin.
   - Diyetinizi vitaminleri ekleyin (C vitamini)
9. Doktorunuzun tavsiyelerine uyun Ky? aylarynda iyi bir oda nemlendiricisi(buhar) kullanyn. Çünkü kuru ev içi havasy birçok allerjik ki?inin kötüle?mesine neden olmaktadyr. Ancak nemlendiricide mantar üreme ?ansyna da dikkat edin.

Alerji tedavisinde birçok ilaçtan yararlanylmaktadyr. Bunlar arasynda antihistaminikler, dekonjestanlar, kromolin ve kortizonlu ilaçlar vardyr. Bu ilaçlar tek tek veya kombine olarak kullanylabilir. Ylaç tedavisinin özelli?i çok çabuk etki göstermesidir. Burun içerisine uygulanarak kullanylan kortizonlu spreylerin yan etkileri son derece azdyr. Ancak bu ilaçlaryn etki gösterecek en dü?ük dozda ve düzenli olarak kullanylmasy yararly olmaktadyr Çevre kontrolü ve ilaç tedavisine ra?men ?ikayetlerin 2 yyldan fazla devam etmesi durumunda önerilir. Bu tedavinin özelli?i hastalaryn da temel iste?i olan gerçek anlamda iyile?meyi sunabilmesidir. Bu yöntemle ba?y?yklyk sisteminin tepki mekanizmasy de?i?tirilmeye çaly?ylmaktadyr. Etkisi yava? görülür ve sadece a?yda kullanylan maddelere kar?y iyile?me elde edilir. Uygulama, alerjen maddelerin belirli miktarda vücuda verilmesi ile yapylyr. Y?lem uzman gözetiminde yapylyr. Tedavi 3-5 yyl süreyle uygulanyr. Ylk 3 yyl içinde yeterli iyile?me görülmezse tedavi sona erdirilir.
Cerrahi tedavi; daha çok a?yry büyümü? burun etlerinin veya poliplerin tedavisine yönelik olarak yapylyr. Bu yöntemler tek tek veya kombine olarak kullanylabilir. En etkili tedavi yöntemi uygulansa bile e?er alerjen maddelerle yo?un olarak kar?yla?ylyyorsa ba?ary ?ansy az olacaktyr.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:20
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Kasim-2007 Saat 12:34
Çocuklarda Ate?

Birçok hastaly?yn habercisi olan ate?, bebeklerde ve çocuklarda syk syk görüldü?ünden anne - babalary endi?elendirmektedir. Anne ve babalar ne kadar dikkat etseler de, çocuklarynyn sa?lyk problemleri ile sürekli kar?y kar?yya gelirler. Ate? de bunlardan biridir ve genellikle enfeksiyon hastalyklarynyn habercisi oldu?undan hafife alynmamalydyr.

Ynsan vücudunun normal ?artlardaki ysysy 36,5 derecedir. Bu de?er bebeklerde ve küçük çocuklarda 36,8 olabilir. Vücut tüm fonksiyonlaryny bu ysy de?erleri arasynda yerine getirdi?i için 'ate?' diye adlandyrylan vücut ysysynyn yükselmesi vücudun normal dengelerinde bir bozulma oldu?unu gösterir. So?uk algynlyklary, alt ve üst solunum yolu hastalyklary, idrar yolu enfeksiyonlary bebeklerde ve çocuklarda en syk görülen ate? nedenleridir.

Bebek 2 aydan küçükse ate? daima ciddiye alynmalydyr ve derhal doktora götürülmelidir. Daha büyük bebeklerde ise 38,5 ate?le birlikte görülen kusma, ishal, solunum güçlü?ü, a?yry huzursuzluk, a?yz kurulu?u ve idararda azalma varsa yine bebe?in hemen doktora götürülmesi gerekmektedir.

Ate? sadece hastalyk yapycy bir mikroorganizmanyn vücuda girmesiyle yükselmez. Rutin yapylan a?ylar sonucunda, di? çykarma dönemlerinde, vücutta olu?an bir doku hasary sonucunda ve zehirlenmelerde de ate? yükselebilir.


Ate?li havale

Bebekler yüksek ate?e daha dayanykly iken, ya?lary büyüdükçe ate?e kar?y toleranslary azalyr. Ate?li, titreyen ve ü?üdü?ünü gösteren bir çocu?u daha da saryp sarmalamak havale geçirmesine neden olabilir. Ate?li havale, 6 ay-5 ya? arasyndaki çocuklaryn %2-5’inde görülmektedir. Ço?u ate?li havale zararsyz ve geçicidir.

Ate?li havale genellikle ate?in yükselmesinden sonraki ilk 1-2 saat içinde görülür. Yükselen ate? havaleyi de beraberinde getirdi?inde hastada bilinç kayby, titreme, gözlerde kayma, a?yzdan salya gelmesi görülür ve bu durum sadece bir kaç dakika sürer. Kysa bir süre dy? uyaryya yanyt vermez, nefes alyp veremeyebilir ve cildi morarabilir. Havale geçtikten hemen sonra tekrar normal hale döner.

1-2 ya?ynda 40 derece ate?le havale geçiren bir çocu?un, ya?y büyüdükçe daha dü?ük ate?te bile havale geçirme riski artar. Havale syrasynda beyindeki oksijende azalma oldu?undan beyin hücreleri zarar görebilmektedir.

Çocuk ate?li havale geçiriyorsa ?unlar yapylmalydyr:

Çocuk sert veya kesici e?yalardan uzakta, yere veya yata?a yatyrylmalydyr.
Havale syrasynda a?yzdan gelen tükürük ya da mide suyunun solunum yollaryna kaçmamasy için ba?y derhal yan tarafa çevirilmelidir.
Çocu?un a?zyna bir ?ey sokulmamalydyr.
Derhal doktora götürülmelidir.


Ate? nasyl ölçülür?

Ate? çe?itli ?ekillerde ölçülebilir:
Koltuk alty
Oral (a?yz içinden ölçüm)
Rektal (makattan ölçüm)
Timpana (kulaktan ölçüm)

Ölçümlerde hangi yöntemin uygulanaca?y çocu?un ya?yna göre belirlenebilir. Bebeklerde rektal ölçümler, daha büyük çocuklarda ise koltuk altyndan ate? ölçülmesi daha do?ru olmaktadyr. Rektal yolla yapylan ate? ölçümü en do?ru sonucu verdi?inden, 2 ya? alty çocuklarda ate?in rektal yolla ya da elektronik emzikle ölçülmesi tercih edilir. 6 aylyktan büyük çocuklarda da kulak termometresi kullanylabilir. 2 ya? üstü çocuklarda ise ate?, a?yz yoluyla, kulak temometresi ile ve koltuk alty ile ölçülebilir.

Rektal ölçüldü?ünde 38, a?yzdan ölçüldü?ünde 37.5, koltuk altyndan ölçüldü?ünde 37.2 derecenin üzerinde ölçülen vücut ysylary ate? olarak de?erlendirilir.

Rektal olarak ate? ölçebilmek için, bebek yüzüstü yatyrlyr ve termometre yava?ça anüsün giri?ine bir miktar vazelin yardymy ile 2-2.5 cm kadar sokulur. 6 aydan küçük bebekler için 1cm yeterli olabilmektedir. Dereceyi 2 dakika kadar ölçüm yerinde tutmak yeterlidir.

Koltuk altyndan ate? ölçebilmek için, derecenin ucu bebe?in koltukaltyna yerle?tirilir. Bebe?in koltuk alty kuru olmalydyr ve derece konduktan sonra 4-5 dakika kadar koltuk alty kapaly tutulmalydyr.

A?yzdan ate? ölçebilmek için ise, çocu?un yarym saat içinde sycak ya da so?uk bir?eyler içmedi?inden emin olmak gerekir. Derecenin ucu, dilin bir tarafynyn altyna do?ru yerle?tirilmeli ve 3 dakika kadar dudaklary kapaly ?ekilde tutularak ölçüm yapylmalydyr.

Elektronik emizikle yapylan ate? ölçümleri emzi?in kullanym ?ekline ba?lydyr. Genelde emzikten gelecek olan bir bip sesine kadar, bebe?in emzi?i emmesi sa?lanmaktadyr. 3-4 dakika kadar süren bu ölçüm sonucunda 37 derecenin üstündeki ysylar ate?in göstergesidir.

Kulaktan yapylan ate? ölçümleri ise, 2 saniyeden daha kysa bir sürede yapylabildi?inden avantajlydyr. Do?ru bir ölçüm için derecenin ucu, bebe?in kula?y arkaya do?ru çekilerek yerle?tirilir.


Ate? çykty?ynda

Çocuk sürekli kusuyor ve a?yzdan ilaç alamyyorsa hemen soyulmaly ya da ylyk du? yaptyrylmalydyr.
Büyük damarlaryn geçti?i koltuk alty, kasyklar gibi bölgelere yslak kompressler uygulanmalydyr.
Doktoru ile temasa geçilmeli ve onun önerileri do?rultusunda ilaç tedavisi yapylmaly, ate? dü?ürücü verilmelidir.
Çocu?un kalp aty? hyzy ve solunum sayysy artty?yndan, cildi kyzaryp terler. Bu nedenle, çocu?a mutlaka bol syvy verilmelidir.
Odasy serinletilmeli ve havalandyrylmalydyr.
Hafif giysiler giydirilmelidir.
Ba?ta su olmak üzere bol syvy verilmelidir.
Çocu?un dinlenmesi sa?lanmalydyr.
Reye sendromu olarak bilinen ani karaci?er ve beyin hasary ile seyreden hastaly?a neden oldu?u bilindi?i için, 12 ya? ve altyndaki çocuklarda aspirin gibi ate? dü?ürücüler verilmemelidir.

Bebek ya da çocuk her ate?lendi?inde doktora götürmek gereksizdir. Ama yüksek ate? ile birlikte, a?a?ydakiler de görülüyorsa mutlaka doktora götürülmelidir:

Uykuya e?ilim ve a?yry derecede halsizlik
A?yry ba? a?rysy ve ense sertli?i
Bo?az ve kulak a?rysy
Aniden ortaya çykan cilt döküntüsü
Sürekli kusma ve ishal
Havale geçirmesi
Bebeklerde makattan alynan ate?in 38 dereceden fazla olmasy


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:33
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Kasim-2007 Saat 12:43
Bebeklerde Pi?ik

Pi?ik bebeklik döneminin en syk kar?yla?ylan sa?lyk problemlerinden biridir. Genellikle altbezinin bebe?inizin tenine temas etti?i noktada hafif kabartyly bir kyzaryklyk ve cilt tahri?i biçiminde ortaya çykar. Pi?i?in nedeni genel olarak derinin tahri? olmasydyr. Bu tahri?in nedeni altbezinin küçük gelmesi, çok syky ba?lanmy? olmasy ya da gerekli syklykta de?i?tirilmemesidir.
     

Pi?ik olan bebek pi?ikli bölgesinde batma, yanma ve ka?ynma hisseder. Bu da sürekli bir a?lama ve huzursuzlanmaya neden olur. Tedavi edilmeyen pi?iklerde, kysa süre içinde o bölgenin üzerinde bakterilerin neden oldu?u yeni enfeksiyonlar olu?ur. E?er pi?ik infekte olursa bu deri döküntüleri parlak kyrmyzy bir renk alyp geni?leyebilir

Pi?i?in Nedenleri Nelerdir?
* Bebe?in cildi tahri? edici maddelerden (sabun ve deterjanlar) korunmalydyr
* Hijyenik ko?ullaryn yetersizli?i:

Pi?ik için elveri?li ko?ullar hazyrlar.

Bebek bezi:
Bebek bezleri bebe?inizin cildi için yslak ve sycak bir ortam yaratyr. Cildin tahri? olmasynyn di?er bir nedeni de sürtünmedir. Islak ve sycak bir ortamda, cilt sürtünmeden daha da fazla etkilenir, alt bezi yeterince syk de?i?tirilmedi?inde ve alt temizli?i yeterince iyi yapylmady?ynda pi?ik daha da kötüle?tirir. Bebe?inizin altyny syk syk de?i?tirmeniz hassas cildinin yslak ve kirli alt beziyle olan temasyny azaltacaktyr. Altynyn temiz, kuru ve serin kalmasy, cildin beze sürtünmesini engelleyecek ve bebe?inizi rahatlatacaktyr.

Ydrar:
Pi?i?in en yaygyn sebeplerinden biridir. Ydrar bozularak amonya?a dönü?ür, idrarly bezin üzerinde uzun süre kalan bebe?inizin cildi, özellikle geceleri tahri? olur. Durumun tekrarlanmasy bir süre sonra pi?i?e yol açar.

Dy?ky (Bebe?in kakasy):
Ydrarda oldu?u gibi dy?ky da cilt üzerinde uzun süre kaldy?ynda tahri?e yol açar. Dy?kynyn idrar ile kary?masy pi?ik tehlikesini arttyryr.

Pi?i?i Artyran Faktörler
* E?er kuma? altbezi kullanyyorsanyz bu bezleri temizlemek için kullandy?ynyz sabun ve temizleyiciler tahri?e neden olabilir.
* Tek kullanymlyk hazyr bebek bezleri ya da bebe?inizin altyny temizlemek için kullandy?ynyz hazyr yslak mendiller tahri?e neden olabilir. Piyasadaki bazy mendillerin deterjan içerdi?ini ve bunun pi?ikli cildi daha da tahri? etti?ini unutmamak gerekir.
* Altbezinin üzerine bebe?e giydirilen sentetik esasly giyecekler, naylon külotlar, altbezinin temas etti?i alanda ysy ve nem etkisinin daha da yükselmesine neden olur. Tahri? olmu? derinin ysy ve neminin yükselmesi bazy mikroplaryn üremesi için ideal ortamy yaratyr.
* Yshal, emzirme dönemi biti?i, di? çykartma dönemi, antibiyotik tedavisi dönemleri, egzama, bebek için pi?i?i geli?tirici ortamlardyr.

Pi?ik Nasyl Önlenir?
* Pi?i?i önlemenin ve tedavi etmenin temel kuraly bezin kaplady?y alanyn temiz, kuru ve serin tutulmasydyr. Bebe?in alt bezi syklykla de?i?tirilmeli, olabildi?ince alty açyk tutulmaya özen gösterilmeli ve mümkün oldu?unca syk havalandyrylmalydyr. Bebe?inizin bezini saat ba?y kontrol edin ve yslandy?y zaman hemen de?i?tirin. Bez de?i?iminde bebe?inizin altyny da dikkatle temizlemelisiniz. Bunun için ylyk duru su kullanabilirsiniz.
* Hazyr bezler, baldyrlar ve kalçayy syky tutmaly, bacak arasynda yslakly?y en iyi ?ekilde emebilmek için daha geni? olmalydyr. Temiz bezi ba?lamadan önce altynyn iyice kurudu?undan emin olmalysynyz. Tek yönlü emme özelli?i olan hazyr bezlerden kullanabilirsiniz. Bu sayede yslaklyk bez tarafyndan bezin orta bölümünde kalyp, cilt ile temas etmeyecektir.
* Uyku syrasynda bebe?in altyny kuma? bezle ba?lamak geçerli bir yöntemdir. Bu durumda bebe?in alty uykuya daldyktan hemen sonra kontrol edilmeli ve yslaksa hemen de?i?tirilmelidir. Bebeklerin idrarlaryny genellikle bu arada yaptyklaryndan bu kontrol bebe?in uykuya dalmasyndan hemen sonra yapylmalydyr.
* Bebe?inizin cildini kuru tuttu?unuz ölçüde, yslak bezin tahri? edici etkisinden korunursunuz.

Bebeklerin hassas ciltlerinin sa?ly?y için, hijyenik ?artlar çok önemlidir.
* Pi?ik ile mücadelede, pi?i?in herhangi evresine hyzla etki edebilecek bir krem kullanmanyz çok önemlidir. Çinko asit, A ve D vitamini içeren kremler veya vazelin kullanabilirsiniz.
* Bebek bezinin üzerine sentetik malzemeden yapylmy? giysiler giydirmeyin.
* E?er pi?ik devam ediyorsa kullandy?ynyz bezin tipini, alt temizli?inde kullandy?ynyz 'yslak' mendileri veya sabunu de?i?tirmelisiniz.
* E?er kuma? bez kullanyyorsanyz bu bezleri yykadyktan sonra kimyasal maddelerden ve mikroplardan aryndyrmak için en az 15 dakika süreyle kaynatmalysynyz.

Pi?i?in Tedavisi Nasyl Yapylyr?
* Öncelikle bebe?in pi?ik olu?an bölgesi sadece suyla, sabun kullanmadan iyice yykanyp kurutulmalydyr.
* Bebe?in alty pi?ik tedavi edilene kadar her 2-3 saatte bir de?i?tirilmeli, her alt de?i?iminde pi?ik kremi kullanylmalydyr.
* Pi?ik kremi bebe?in kuru cildine özellikle cilt kyvrymlary arasyna gelecek ?ekilde ince bir tabaka halinde sürülmelidir.

Bu uygulamalara ra?men bebe?inizin pi?i?inde herhangi bir iyile?me farkedemiyorsanyz hemen doktorunuz ile görü?ün. Bebe?inizde bir enfeksiyon geli?mi? olabilir ve o bölgeye antibiyotikli bir krem kullanmanyz gerekebilir.

UNUTMAYIN!
Pi?ik, çocuklarda çok yaygyn olarak görülen bir cilt hastaly?ydyr.
Pi?ik kremleri sadece pi?i?i tedavi etmekle kalmaz ayny zamanda pi?i?in olu?umunu da engeller.
Bebe?in pi?i?ini tedavi etmek için talk pudrasy kullanmayyn, pudra bebe?inizin cildine zarar verir.
Pi?i?in uzun süreli geçmiyor ve genel halinde de kötüye gidi? oluyorsa mutlaka doktora ba?vurun!


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:38
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
gizmo Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Haziran-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12065
Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Kasim-2007 Saat 13:53
çocuklarda kalp rahatsyzlyklary..

Çocukluk döneminde görülen kalp hastalyklary do?umsal ve sonradan görülen olarak iki ana grupta toplanmaktadyr. Ciddi do?umsal kalp hastalyklarynyn te?hisi genellikle bebeklik döneminde konulur. Bu bebekler do?ar do?maz a?yr hastalyk belirtileri gösterirler. Bazy kalp kusurlarynyn te?hisi ise ancak çocukluk döneminde konulabilir.
     

Do?umsal kalp hastasy olan çocuklar kalpte yapysal birtakym bozukluklar ile do?arlar. Bu yapysal bozukluklar hamileli?in çok erken dönemlerinde, ço?u kez anne henüz hamile oldu?unun farkynda bile olmady?y dönemde, kalbin normal geli?iminin etkilenmesi sonucudur.

Kalbin normal geli?imini bozan etkenin ne oldu?u bilinmemekle birlikte bazy viral hastalyklaryn (kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak, so?uk algynly?y gibi) bunda rol oynadyklary saptanmy?tyr. Ayryca kalytym ve kromozom anomalileri de do?u?tan kalp hastaly?y olu?masy riskini arttyran faktörler arasynda sayylmaktadyr. Yine hamilelik syrasynda, özellikle ilk 3 ayda kullanylan bazy ilaçlar, alkol, uyu?turucu, röntgen y?ynyna maruz kalma, akraba evlili?i, annenin diabetik olmasy bebekte kalp kusuru olu?ma riskini artyrabilir.

Kalpte görülen bu yapysal bozukluklaryn önem derecesi, odacyklar arasynda küçük bir “delik” gibi basit bir problemden, kalbin bir ya da birkaç odacy?ynyn veya kapakçy?ynyn olu?mamasy gibi çok daha karma?yk ve a?yr hastalyklara kadar de?i?ebilmektedir.

Önemli do?umsal kalp hastaly?y olan çocuklar genellikle do?umdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde kendilerini belli ederler. Bebekte do?umdan kysa bir süre sonra ciddi tansiyon dü?üklü?ü ve kan dola?ymynyn bozulmasy sonucu acil bir durum olarak kar?ymyza çykabilir.

Do?u?tan kalp rahatsyzly?y olan bebeklerde tyrnak diplerinde, burunda, dudaklarda morarma, syk soluk alyp verme, yüz ve ba? bölgesinde ?iddetli terleme ve anne sütü emme syrasynda yorulma gibi belirtiler ortaya çykar. Bu tip kalp rahatsyzly?y olan bebekler emme syrasynda syk syk dinlenme ihtiyacy duyar. Normal bir bebe?in emme süresi ortalama 15-20 dakika ise, do?u?tan kalp rahatsyzly?y olan bebekler için emme süresi 40-50 dakikayy bulmaktadyr.

Çocuktaki kalp rahatsyzly?y belirti ve bulgulary ergenlik dönemine kadar ortaya çykmayabilir. Çocuk eri?kin döneme ula?ana kadar do?umsal kalp hastaly?y te?his edilemeyebilir. Bazen kusur o kadar hafiftir ki çocukta hayaty boyunca herhangi bir rahatsyzly?a neden olmaz.

Bebeklerde ve çocuklarda kalp problemi oldu?u ?üphesi varsa çocu?un pediyatrik kardiyolog tarafyndan de?erlendirilmesi gerekir. Gögüs röntgeni, elektrokardiyografi, ekokardiyografi veya bazy kan testleri ile te?his yapylmaktadyr.

Çocuklarda görülen di?er bir kalp rahatsyzly?y da, romatizmal kapak hastalyklary ve anjin gibi tekrarlayan bo?az hastalyklaryna ba?ly görülen kalp kasy ve kapakçyklaryndaki iltihaplanmalardyr.

Geli?mi? ülkelerde hijyen sorununun çözülmesiyle bu tip kalp rahatsyzly?ynyn önüne geçilebilmi?tir. Hastaly?yn ortaya çykmasy için ortam hazyrlayan anjin, özellikle kalabalyk synyf ortamlarynda hyzla yayylmaktadyr. Bo?azda görülen ve anjin olarak adlandyrylan hastalyk, romatizmal kalp hastaly?y açysyndan çok önemlidir. Tedavi edilmeyen anjin vakalarynyn yakla?yk yüzde 3’ünde romatizmal kalp hastaly?y görülebilmektedir.

Romatizmal kalp hastaly?y büyük ço?unlukla eklemlerde ortaya çykmaktadyr. Diz, dirsekler, ayak bile?i gibi eklemlerde ?iddetli a?ry, ?i?lik, ysy arty?y, kyzaryklyk gibi belirtiler görülmektedir. Eklemlerdeki bu rahatsyzlyk tedavi edilebilirken, kalpteki rahatsyzlyk çocu?un küçük ya?ta hayatyny kaybetmesine neden olabilir. ?iddetli a?ry olmayan durumlarda ise çarpynty, nefes darly?y, tykanma hissi, ate? gibi bulgular olabilir. Bu ?ikayetleri olan çocuk 2-3 hafta önce herhangi bir bo?az enfeksiyonu geçirilip geçirilmedi?i kontrol edilmelidir.

Do?umsal kalp hastalyklary yüzlerce farkly ?ekilde olabilir. Bunlaryn % 90' dan fazlasy, yapylacak bir kalp ameliyaty ile düzeltilebilmektedir. Do?umsal kalp hastalyklarynyn tedavisi oldukça spesifik ve titiz bir bakym gerektirmektedir. Çocuk kalp hastalarynyn tedavisinin ba?ary ile yapylabilmesi için çocuk kadiyolojisi, çocuk kalp cerrahisi ve çocuk anestezisinde uzman doktorlardan olu?an deneyimli bir ekibin birlikteli?i büyük önem ta?ymaktadyr.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:23
Mis kokulu melek kyzym ARTIK 4 YA?INDA

Dünya güzeli kyzym koynumda 27 Eylül 08 / 07:35
Basa don
belma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 03-Haziran-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12468
Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Aralik-2007 Saat 17:00
Fizyolojik Sarylyk

Her yeni do?an bebekte az yada çok sarylyk olur. Zamanynda do?an bebeklerde 2-4. günlerde ba?lar, 7.güne kadar arty? görülebilir, 10.günden sonra dü?er. Erken do?an ( prematüre ) bebeklerde ise sarylyk daha syk görülür ve daha yüksek düzeylere ula?abilir. Sarylyk maddesi (bilirubin ) kanda ölçülebilir. 15 mg de?erini geçmiyorsa buna “fizyolojik sarylyk” denir ve herhangi bir tedaviye gerek kalmadan kendili?inden düzelir.

Sarylyk Ne Zaman Tedavi Gerektirir ?

Hastaneden taburcu olurken her yeni do?an sarylyk açysyndan de?erlendirilir. Herhangi bir risk olmasa da do?umdan 4-6 gün sonra hekim tarafyndan kontrole ça?rylyr. Böylece evde gözden kaçabilecek sarylyklar saptanarak tedavi edilebilir. Tedavi karary verirken, bebe?in kanyndaki bilirubin düzeyi, bebe?in do?um tartysy ve kaç günlük oldu?u dikkate alynyr. Normalde do?umdan sonraki ilk bir hafta içinde yeni do?anlar kilo kaybedebilir. Bu kilo kayby a?yry düzeyde olursa sarylyk arty?y da beklenenden fazla olabilir. Bebe?in sarylyk düzeyi alynan birkaç damla kanla kysa sürede ölçülebilir. Tedavi karary tüm bu faktörler de?erlendirilerek çocuk doktorundan verilecektir.

Sarylyk Ne Zaman Tehlikelidir ?

Yeni do?an bebeklerde sarylyk düzeyi çok yüksek de?erlere ula?yrsa bebe?in beyin fonksiyonlaryny olumsuz yönde etkiler. Buna izin vermemek için sarylyk tedavi edilmelidir. Yüksek sarylyk düzeyinin beyinde yapaca?y etkiler geriye dönü?ümsüzdür. Bu nedenle tehlikelidir. Ölçülen bilirubin düzeyi yüksekte en kysa sürede tedavi ba?latylmalydyr.

Sarylyk Nasyl Tedavi Edilir ?

Sarylyk tedavisi hastanede yapylyr. Fototerapi ( y?yk tedavisi ) ve Kan De?i?imi olmak üzere iki tedavi yöntemi vardyr. I?yk tedavisi ile yeterli sonuç alynmady?ynda bebe?e kan de?i?imi uygulanyr. Fototerapi aleti ady verilen özel bir y?yk yayan floresan lambalar kullanylyr. Bu y?yk ciltten emilir, bebe?in kanyndaki bilirubin maddesini kimyasal olarak de?i?tirerek ba?yrsaktan atylmasyna yardymcy olur ve saryly?y tedavi eder.
 
Alynty
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Aralik-2007 Saat 13:09
GÖBEK FITI?I (HERNY)

Göbek fyty?y olan bir bebekte , bebek a?lady?y, öksürdü?ü ya da gerindi?i zaman göbek deli?i çevresinden dy?ary do?ru ?i?en yumu?ak bir çykynty dokusu vardyr.

  Do?umdan önce tüm bebeklerin kan damarlarynyn göbek kordonuna ula?mak için geçti?i bir delik vardyr. Bazy durumlarda (beyaz bebeklere kyyasla siyah bebeklerde) bu delik do?umdan sonra tamamen kapanmaz.

  Sorun göbek deli?i çevresindeki halkayy bir araya getirememekten do?maktadyr. Sonuçta az bir miktar ba?yrsak göbek deli?inden dy?ary kayar.

  Di?er fytyklaryn aksine göbek fyty?ynyn tehlikesi çok azdyr.

  Bebek alty aylyk olmadan önce ortaya çykanlaryn ço?u bebek bir ya?yna girdi?inde yok olur. Fytyk gittikçe daha büyümedikçe çocuk be? ya?yna girene kadar zamanla iyile?medikçe veya herhangi bir engel olu?turmady?y sürece ameliyat nadiren gereklidir.

  Göbek fyty?y göbek deli?i etrafyndaki halkanyn ortaya toplanamamasyndan dolayy olu?ur. Bu durum öksürme , gerilme ve a?lama esnasynda daha da dy?ary çykan yumu?ak bir çykynty ortaya çykmasyna neden olur.

  DYKKAT: Bu tip kitle görüntü açysyndan endi?e yaratyrsa da tybbi açydan problem çykarmaz . Küçük delikler birkaç ayda iyile?irken ,büyük deliklerin iyile?mesi iki yyla kadar sürebilir.

  Bel sargylary , yara bantlary ve yapy?kan uçlu bantlar güncelli?ini kaybetmi?tir ve etkili olmayan yöntemlerdir. Ayryca deriyi tahri? edebilirler.

“En iyi tedavi hiç tedavi etmemektir!!”
  Göbek fytyklaryny ameliyatla düzeltmek basit , güvenli bir yoldur ,fakat yalnyzca anneyi ve babayy rahatsyz eden büyük yada büyümekte olan delikler için geçerlidir.

Ancak ;
 • fytyk içeri itildi?inde içeri girmiyorsa ,
 • aniden büyümeye ba?ladyysa ,
 • hassasla?yrsa ,
 • bebek a?layynca fyrlyyor ve
 • bebekte kusmaya neden oluyorsa doktora ba?vurun.

  Göbek dü?meden önce geçici olarak dy?ary fyrlayan göbe?i fytykla kary?tyrmayyn. Fytyk bebek a?lady?ynda dy?ary fyrlar, göbek fyrlamaz.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:23
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Aralik-2007 Saat 07:31

Çocuklarda Bel A?rylary

Genellikle büyüklerde görülen bel a?rylarynyn çocuklarda da görülebildi?ini ifade eden uzmanlar, çocuklardaki bel a?rylarynyn eri?kinlerinkinden farkly oldu?unu belirtti.

Denizli Devlet Hastanesi (DDH) Fizik Tedavi Uzmany Dr. Mehmet Be?ir Türkmen, çocuklardaki bel a?rysynyn eri?kinlerinkinden oldukça farkly oldu?unu belirterek, "Çocukluk ça?ynda bel a?rylary, her zaman olmasa da ço?unlukla altta yatan ciddi bir nedenden kaynaklanyr. Mesela aspirine ve a?ry kesicilere cevap veren ve gece olan bacak a?rylary bir kemik tümörünü dü?ündürür. Bel kaymasy, omurga e?rili?i ve aile hikayesi beklenenden daha yüksek öneme sahip olabilir. Göz hastaly?yyla beraber eklem ve bel a?rylary romatizmal hastalykla ilgili olabilir. Sabahlary olan bel ve eklemlerdeki tutuklu?un gün ilerledikçe azalmasy romatizmal hastalyklardan kaynaklanabilir. Çocuklarda bel a?rysy gövdeyi destekleyici kaslaryn zayyfly?yyla ili?kili olabilir. Bel a?rysy olan çocuklara kan testi yaptyrylmalydyr" diye konu?tu.

Çocuklarda bel a?rysyna neden olan etkenleri de açyklayan Dr. Türkmen, "Çocuklarda bel fytyklaryndan kaynaklanan bel a?rylary vardyr. Bel fytyklarynyn çocuklarda görülme orany yakla?yk yüzde 1'dir. Çocuklardaki bel fytyklary genelde travma sonrasy ortaya çykmaktadyr ve ne yazyk ki çocuklarda görülen bel fytyklarynyn yüzde 60'ynda ameliyat riski bulunmaktadyr. Scheurmann hastaly?y, bel a?rysy olan büyük erkek çocuklarda çok syk görülmektedir. Bu hastalyk omurganyn içine diskin kaymasy sonucu olu?ur. Genelde voleybol, basketbol oynayan, a?yr yük kaldyran veya böyle i?lerde çaly?anlarda görülür. Kysmen ailevi nedenler de vardyr. Bel kaymasy, çocuklarda en syk görülen akut bel a?rysynyn nedenidir. Erken dönemlerde 10-12 hafta korse takma, egzersiz ve fizik tedaviyle düzelebilir. Do?umsal hastalyklar ve tümörlerden kaynaklanan bel a?rylary da yakla?yk yüzde 10 oranynda görülmektedir. Bel kemi?i eksikli?i veya fazlaly?y, do?u?tan kemik açyklyklary veya tümörlerde bel a?rysy yapar. Ydrar yollary enfeksiyonlary, romatizmadan kaynakly bel a?rylary, bele yakyn gizli apandisit, karyn içi a?rylar ve psikolojik faktörler de bel a?rylaryna neden olabilmektedir"
Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:24
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Aralik-2007 Saat 07:34
Çocuklarda sinüzit nedir? Nasyl tedavi edilir?

Sinüsler burun ve göz çevresinde bulunan içi hava dolu bo?luklardyr. Burun delikleri gibi sinüslerin içi de mukoza ile kaplydyr. Sinüzit burun çevresindeki sinüslerin içerisini dö?eyen bu mukozanyn iltihaplanmasydyr.

Ynsanlarda 10-20 civarynda büyüklü küçüklü sinüs bulunur. Her sinüsün tek tek veya gruplar halinde buruna açylan drenaj kanallary vardyr. Bu kanallardan geçen burun mukozasy, ayny bir odanyn badanasy gibi sinüs içini çepeçevre örter. Normal ?artlarda, bu mukoza, aynen tükürük veya gözya?y gibi berrak bir salgy üreterek bu kanallardan burun içine akytyr ve solunum yolunun nemli olmasyny sa?lar. Bazen bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bazen de alerjiler sinüzit olu?umuna neden olur.

SYNÜSLER DÖRT ÇE?YTTYR

Etmoid sinüs: Burun köprüsü etrafynda bulunan ve birçok küçük bo?luktan olu?an bu sinüsler do?u?tan mevcuttur ve ergenli?e kadar büyümeye devam eder.

Masiler sinüs: Burnun yan taraflarynda yanak içerisinde bulunur. Bu sinüs de do?u?tan mevcuttur ve ergenli?e kadar büyümeye devam eder.

Frontal sinüs: Burnun üst tarafynda alyn kemi?i içerisinde bulunur. Bu sinüs 7 ya? civarynda geli?ir.

Sfenoid sinüs: Burnun gerisinde yüz içerisinde bulunur. Bu sinüs ergenli?e kadar tam olarak geli?mez.

SYNÜZYT NEDYR?
Sinüzit burun etrafyndaki sinüslerin iltihaplanmasydyr. Bu enfeksiyonlar genellikle bir nezle ya da alerjik ödem sonrasynda olu?ur. Üç tür sinüzit vardyr:

Akut sinüzit
Kysa zamanda olu?ur ve uygun tedaviyle kolaylykla iyile?ir.

Subakut sinüzit
Tedavi ba?langycynda hemen iyile?me görülmez ancak üç aydan daha kysa süre devam eder.

Kronik sinüzit
Tekrarlayan akut enfeksiyonlar veya daha önce yeterli ?ekilde tedavi edilmemi? enfeksiyonlar sonucu geli?ir. Belirtiler üç aydan daha uzun süre devam eder.

NELER SYNÜZYTE YOL AÇAR?
Bazy durumlarda bir üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) ya da so?uk algynly?ynyn ardyndan sinüs enfeksiyonu meydana gelir. ÜSYE'de burun ve sinüs mukozasyndaki (özellikle drenaj kanalyndaki) ?i?lik, sinüsten buruna salgy aky?yny bloke ederek, sinüs içinde göllenmesine ve sekonder bakteri enfeksiyonuna (sinüzite) yol açar. Alerjiler de burun dokusunun ?i?mesine ve mukus üretiminin artmasyna neden olarak sinüzite yol açabilir.

Sinüslerdeki normal salgylaryn dy?ary akmasyny engelleyerek sinüzite yol açabilen di?er bazy durumlar da söz konusudur:

Büyümü? geniz etleri
Burun travmalary
Burun içinde syky?yp kalmy? yabancy maddeler
Burun yapysyndaki anormallikler
Yaryk damak
Di?lerdeki iltihaplanmalar

Yukaryda sayylan durumlar nedeniyle sinüslerdeki salgylaryn aky?y engellendi?inde sinüs içerisinde bakteriler ço?almaya ba?layabilir. Bu da sinüsün iltihaplanmasyna yani sinüzite yol açar.

SYNÜZYT BELYRTYLERY NELERDYR?
Sinüzit belirtileri çocuklaryn ya?yna göre farklylyklar gösterebilir. Ayryca her çocuk belirtileri çok farkly biçimlerde ya?ayabilse de, en syk görülen belirtiler ?unlardyr:

Küçük çocuklarda

10 günden daha uzun süreli burun akyntysy

Koyu kyvamly ye?il veya sary burun akyntysy, ancak berrak bir akynty da söz konusu olabilir

Gece öksürmeleri

Zaman zaman gündüz öksürmeleri

Göz etrafynda ?i?lik

5 ya?yndan küçük çocuklarda sinüzite ba?ly ba? a?rylary nadir görülür.

Büyük çocuklarda

10 günden daha uzun süreli burun akyntysy veya so?uk algynly?y belirtileri

Geniz akyntysy

Geniz akyntysyna ba?ly ö?ürme veya kusmalar

Ba?a?rylary

Yüz a?rylary

A?yz kokusu

Öksürük

Ate?

Kyryklyk

Bo?az a?rysy

Koku alma duyusunda azalma

Göz etrafynda ?i?lik (ço?unlukla sabahlary daha kötüdür).

Sinüzüt belirtileri ba?ka hastalyklaryn veya tybbi durumlaryn belirtileri ile benzerlik gösterebildi?inden, do?ru te?his ve tedavi için her zaman doktora baz?vurulmalydyr.

SYNÜZYT NASIL TE?HYS EDYLYR?
Sinüzit te?hisi ayryntyly tybbi öykünün alynmasy ve fizik muayeneye ilave olarak ?unlary da içerebilir:

Burun veya sinüs akyntysyndan kültür alynmasy: Te?hise yardymcy olmak üzere bakteri veya di?er mikroorganizmalaryn üreyip üremedi?ini gösteren laboratuar testleri yapylyr.

Sinüs röntgenleri: Röntgen tipik olarak kullanylan bir tany yöntemi de?ildir, ancak tany koymada yardymcy olabilir.

Bilgisayarly tomografi (CT taramasy) : Vücudun ayryntyly görüntülerini üretmek amacyyla röntgen y?ynlary ve bilgisayar teknolojisinin bir arada kullanyldy?y bir tanysal görüntüleme yöntemidir.

Kan testleri

SYNÜZYT NASIL TEDAVY EDYLYR?
Sinüzit tedavisi pek çok unsura ba?lydyr ve uygulanacak tedavi her bir çocuk için ayry ayry saptanyr. Bu nedenle çocu?unuzun durumu ve tedavi seçeneklerini mutlaka doktorunuzla görü?meniz gereklidir. Sinüzit tedavisinde hedef, drenajy bozulan sinüste üreyen bakterinin öldürülmesi, drenajyn sa?lanarak sinüsün temizlenmesidir.

Akut sinüzitlerde, bakteriyi öldürmek için antibiyotik, drenajyn sa?lanmasy için ise burun damlalary, a?yzdan kullanylan burun açycy bazy ilaçlar ve burun temizli?i yeterli olabilmektedir.

Kronik ve tekrarlayan sinüzitlerde ise burun içindeki anatomik ve fonksiyonel bozukluklara yönelmek gerekmektedir. Bu da genellikle bir ameliyat olmaktadyr. Ameliyat kararyndan önce mutlaka bir sinüs tomografisi çektirilerek sinüzite yol açan patoloji ve patolojiler do?ru tespit edilmelidir.

Tedavi ?unlary içerebilir:

Doktorun uygun görece?i ?ekilde antibiyotik tedavisi. Antibiyotiklerin genellikle 10-14 gün ve bazen de daha uzun bir süre boyunca kullanylmasy gerekir.

Doktorun uygun görece?i a?ry kesiciler

Çocu?un odasynda so?uk buhar makinesi kullanylmasy

Burun için tuzlu su damlalary veya spreyleri

Anti-enflamatuvar veya kortizonlu burun spreyleri

Dekonjestan burun spreyleri (sadece kysa süreli kullanym amacyyla)

SYNÜZYTY OLAN HASTALARIN NELERE DYKKAT ETMESY GEREKYR
Sinüziti olan hastalaryn nezle, grip gibi viral hastalyklardan korunmasy gerekir. Bu tip etkenlerden korunmak zor oldu?undan grip a?ysy denenebilir.

Alerjik riniti (saman nezlesi) olanlarda alerji kontrol altynda olmalydyr.

Bilinenin aksine yslak saçla soka?a çykma sonrasy olu?an ba?a?rysy, sinüzitten çok, ba? derisinin ü?ümesi sonucu olu?an nevralji veya kas gerilim a?rysydyr.

Tekrarlayan sinüziti olan hastalaryn havuza girmeleri sakyncalydyr


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:25
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Aralik-2007 Saat 03:18
HASTALIKLARDAN KORUNMAK YÇYN...
BEBE?YNYZY MUTLAKA A?ILATIN


Bula?ycy hastalyklardan korunmasy için bebeklerinizi a?ylatyn. A?ylatyn ki, bebe?iniz hastalanmasyn; verem, kyzamyk, tetanos, bo?maca ve çocuk felci gibi ça? dy?y hastalyklar yüzünden ölmesin, ya da sakat kalmasyn!

Dünyada her yyl 3 milyon insan, ki bunlaryn 2 milyonu çocuk, a?ylanmady?y için önlenebilir hastalyklara yakalanarak ölüyor ve dünya çocuklarynyn dörtte biri yine a?ylanmadyklary için hastalyklara yakalanma tehlikesiyle kar?y kar?yya kalyyor.

Belki bebe?inizin o küçücük i?ne yüzünden acy çekmesinden büyük endi?e duyuyor, belki de a?ylar hakkynda duydu?unuz spekülasyonlar kafanyzy kary?tyryyor. Fakat, emin olun ki, a?ylaryn faydalary risklerinden çok daha fazla. Örne?in; bugüne kadar kyzamyk a?ysy otizme neden oldu?u gerekçesiyle syk syk suçlanmy?tyr. Fakat, bu konuda pozitif bir veri yok ve a?ylarla ilgili bilinen yan etkiler genellikle alerji kökenli.

Oysa, yakyn zamana kadar bebek ölümlerinin ço?u difteri, tifüs, çiçek gibi bula?ycy hastalyklardan kaynaklanyyordu. Kyzamyk ve bo?maca binlerce çocu?un ölmesine veya sakat kalmasyna neden oluyordu. Bugün yapylan a?y uygulamalary sayesinde çiçek hastaly?y tamamen ortadan kalkty, çocuk felci yok denecek kadar azaldy, tifüs ve difteri ender hale geldi, her yyl çok az bebek kyzamyk ve bo?maca geçiriyor.

Öyleyse, a?y nedir, do?umdan itibaren syrasyyla hangi a?ylary olmak gerekir, do?ru a?y uygulamasy nasyl yapylyr, a?ylaryn yan etkileri ve çözümleri konusuna hemen girelim. Y?te, Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Uzmany Dr. Selase Koç’tan aldy?ymyz bilgiler y?y?ynda, a?y ile ilgili bilmek istedi?iniz her ?ey.

A?y nedir?
A?y, güçsüzle?tirilmi? veya ölü mikroorganizmalaryn veya onlaryn üretti?i toksinlerin vücuda verilmesi sonucunda ki?ide hastalykla kar?yla?my? gibi antikorlar olu?masy esasyna dayanyr. Ba?y?yklyk sistemi bu olayy hafyzasyna kaydeder ve antikorlar özgül mikroorganizmalary tanyyarak yok ederler. Kysaca, mikroplaryn zayyflatylmy?, hastalyk yapamayacak hale getirilmi? ?ekillerinin vücuda verilmesiyle, ba?y?yklyk sisteminin uyarylmasyny sa?lamak üzere a?y dedi?imiz syvylar geli?tirilmi?tir. A?ylar, içerdikleri zayyf ya da ölü mikroorganizmalarla ba?y?yklyk sistemini uyararak hücresel ve/veya syvysal ba?y?yklyk sistemini olu?tururlar. Böylece vücutta hastalyk olu?madan o hastaly?a kar?y direnç olu?ur. Ancak, hiçbir a?y temsil etti?i mikroorganizmanyn kendisi kadar etkili bir cevap olu?turamaz. Bu nedenle kalycy ya da uzun süreli bir ba?y?yklyk için a?ylaryn belli aralyklarla tekrarlanmasy gerekir.

Do?ru a?y uygulamasy nasyl yapylyr?
A?ylamanyn üç ana amacy vardyr: Çocuklary sakatlyk ya da ölümle sonlanabilecek hastalyklardan korumak, toplumda bula?ycy hastalyk salgynlaryny önlemek, ölümcül hastalyklaryn dünyadan tamamen kökünü kazymak. Do?ru a?y, hastalyk belirtisine yol açmadan, en azyndan hastaly?y geçirmekle edinilecek kadar ba?y?yklyk sa?layan a?ydyr.
A?ylar canly ya da ölü a?y ?eklinde olabilir. Bir çok canly a?y uygulamasy sonrasy gerçek hastalyktan çok daha hafif bulgular ortaya çykabilir. A?ylaryn içinde ba?y?ykly?y olu?turacak antijenler ve bu antijenlerin istedi?imiz etkiyi sa?layabilmeleri için ta?ydyklary syvy ve koruyucu maddeler bulunur.

A?ylaryn etkili olabilmesi için uygun ko?ullarda saklanmalaryna dikkat edilmelidir. Tüm a?ylar 2-8 derecede saklanmalydyr. Saklama ko?ullary dy?ynda uygulanan bölge ve doz da çok önemlidir. Kas içi, cilt ve cilt alty ?eklinde uygulamalar mevcuttur.

Kas içi uygulamalarynyn 2-3 ya?yna kadar uyluk yan yüzüne yapylmasy uygundur. Bu bölgede lokal reaksiyonlar daha az görülür. A?yzdan uygulanan a?ylarda ilk 10 dakika içinde kusan çocuklarda a?y tekrarlanmalydyr.

A?y uygulandyktan sonra alerjik reaksiyonlar açysyndan 10-15 dakika gözlemekte fayda vardyr. A?y yapylmadan önce bölgenin antiseptik alkolle temizlenmesi gerekir. Eller çok temiz yykanmalydyr.
A?ILARI Ö?RENELYM
1- Hepatit B
Türkiye Hepatit B ta?yyycyly?y açysyndan orta riskli bir bölgedir. Böyle ülkelerde a?y rutin uygulanmalydyr. Do?um öncesi dönemde annelerin tamamy Hepatit B açysyndan çok düzenli taranmady?y için do?umdan sonra hemen yapylmasynda fayda vardyr. Annede Hepatit B ta?yyycyly?y mevcut ise a?y ile beraber immunglobulin (Ig) yapylmalydyr. Rutin a?ylama öncesinde ve sonrasynda çocuklara ta?yyycylyk ve antikor düzeyi bakmaya gerek yoktur.

Hepatit B a?ysy kas içine yapylyr. Prematüre bebeklerde bebek iki kiloyu geçince yapylmasynda fayda vardyr. A?ylaryn bazylarynda koruyucu olarak alüminyum hidroksit, bazylarynda ise tiomersal vardyr. Tekrarlayan a?ylarda tiomersalin yan etkileri tarty?maly oldu?u için yapylmamasynda fayda vardyr.

Hepatit B a?ysy üç dozda yapylyr: 0. , 1. ve 6. aylar. Araya giren hastalyk vs. gibi durumlarda 3. a?y dozu bir yyla kadar gecikebilir. 3. dozdan sonra yüzde 90-95 oranynda koruyuculuk sa?lanyr. Ba?y?yklyk ya?am boyu devam eder. Ailede Hepatit B ta?yyycyly?y kronik kan nakli gereken hastalyklarda tekrar dozlary yapylmasy gerekebilir.

A?y reaksiyonlary çok syk olmamakla beraber yüksek ate? a?y yerinde a?ry ve ?i?lik olabilir. Nadiren a?y sonrasy ?iddetli bir alerjik reaksiyon olan geli?ebilir. Pratikte oran çok dü?ük oldu?u için a?y rutin olarak güvenle yapylmaktadyr.

2- BCG (Verem a?ysy)
Kuru ?ekilde saklanan a?y sulandyrylarak hazyrlanyr ve 8 saat içinde tüketilir. Sulandyrylmy? a?y be? dakikadan fazla güne? görürse etkisi azalyr. BCG a?ysy özellikle çocuklarda tüberküloz hastaly?ynyn ölüme yol açan ?ekillerinin önlenmesi için uygulanyr. A?ydan 10 yyl sonra koruyuculuk azalmaktadyr.

Her çocukta a?y takibinin kolay yapylabilmesi için sol kol üst kysmyna cilt içine yapylyr.
Ylk üç ayda 0,05 ml , daha sonra 0,1 ml yapylyr. A?y yeri alkolle temizlenmelidir.
3 ay üstü çocuklarda PPD testi yapylyp, sonuç negatif ise a?y uygulanmalydyr. A?y 2-3 ay arasynda bir dönemde yapylabilir. 6 ya?ynda ikinci doz önerilmektedir.

A?y uygulamasyndan en erken 2-6 hafta sonra o bölgede 10 mm çapynda ?i?lik, kyzaryklyk olu?ur. Ba?y?yklyk bu sürede geli?meye ba?lar. Bundan sonraki 2-3 hafta içinde abse ve ülser geli?ir. Koltuk altyndaki lenf bezleri ?i?ebilir. Ciltteki bu lokal reaksiyonlar aileleri kaygylandyrabilir. Bu dönemde rahatlykla banyo yapylyr, antiseptik solüsyonlarla silmeye gerek yoktur. A?y yeri açyk byrakylmalydyr. A?y yerinin iyile?mesi 4-12 hafta sürebilir. Yerinde küçük bir nedbe (yara izi) kalyr.

A?y yerinde iki hafta öncesinde lokal reaksiyon olu?ursa çocuk ve aile tüberküloz açysyndan ara?tyrylmalydyr. Ba?y?yklyk yetmezli?i olanlarda milyon dozda bir a?yr komplikasyonlar geli?ebilir. Sa?lykly çocuklarda nadiren ba? dönmesi, halsizlik, bulanty hissi ve alerjik reaksiyonlar olabilir.

Ciddi ba?y?yklyk sistemi hastalyklarynda, yaygyn yanyk ve deri enfeksiyonlarynda yapylmamalydyr.

3- Karma a?ylar
Günümüzde karma a?y deyince Difteri, Tetanoz, Çocuk felci, Bo?maca ve Hemofilus influenza a?ylary kastedilmektedir.

Çocuk felci (poliyomyolit a?ysy)
Hyzly a?y takviminde 2. , 3. , 4. ayda yapylabilmekle beraber genelde 2. , 4. ve 6. aylarda ilk üç doz, 18. ay ve 4-6 ya?ta da tekrar dozlary yapylmaktadyr. Canly ve inaktif olmak üzere iki formu vardyr. Canly a?ylar a?yz yolundan damla ?eklinde, inaktif a?ylar ise i?ne ?eklinde uygulanyr. Hastaly?yn ortadan kalkmy? oldu?u ülkelerde inaktif a?y kullanylmaktadyr. Ülkemizde görülme orany sayylamayacak kadar azdyr. Üç doz a?y uygulamalary yüzde 99-100 arasynda ömür boyu devam eden ba?y?yklyk sa?lar. Bazy ülkelerde iklim ve çevre ?artlary dolayysy ile bu oran dü?mektedir. Bu yüzden 5 doz a?ylama önerilmektedir.

Ülkemizde a?yzdan verilen canly OPV a?ysynyn dozu iki damladyr. Hafif ishalde verilebilir. Canly a?y uygulamalaryna ba?ly çok nadiren felç geli?ebilir. A?ydan sonra 6 hafta süre ile dy?ky ile atylabilir. Çevrede ba?y?ykly?y zayyf insan varsa zarar görebilir. Bu yan etki 2-6 milyon dozda birdir. Yçlerinde çok az miktarda neomisin, polimisin, streptomisin gibi antibiyotikler vardyr. Bu antibiyotiklere kar?y a?yry alerjisi olanlara a?y hastanede yapylmalydyr.

Difteri - Bo?maca -Tetanoz
Uygulama takvimi çocuk felci a?ysyyla aynydyr.

Hemofilus influenza (menenjit) a?ysy ile beraber yapylabilece?i gibi üçlü de uygulanabilir.
A?y içindeki bo?maca en syk yan etkiye neden olan bakteridir. Son yyllarda bu yan etkileri azaltmak için hücreden yoksun (aselüler) a?ylar geli?tirilmi?tir. Ylk üç dozda ayny cins aselüler a?y uygulamalary önerilmektedir. Aselüler (hücresiz) a?y selüler (hücreli) olana göre belirgin pahalydyr. Düzgün ba?y?yklama her iki a?y ile de mümkündür. 6 ya?yndan sonraki çocuklarda bo?maca hastaly?y sykly?y çok azalyr. Bununla beraber yan etki orany çok artar, bu yüzden 6 ya? sonrasy bo?maca a?ysy yapylmasy önerilmez.

A?y sonrasy a?yry a?lama krizleri , a?y yerinde a?yry ?i?lik ve epileptik hastalarda nöbet geçirme ihtimali olabilir. Difteri a?ysy bakterinin toksini ile yapylmy?tyr. 7 ya?yndan büyüklerde eri?kin tipi kullanylyr. (dT) eri?kin tipi yoksa normal a?y 1/5 oranynda azaltylarak uygulanabilir. 2, 4 ve 6. aylarda yapylan 3 doz ile yüzde 90 üzeri ba?y?yklyk sa?lanyr. 18. ay ve 4-6 ya?ta tekrarlanyr. Ba?y?ykly?yn ömür boyu devamy için 10 yylda bir dT (difteri, tetanoz) tekrarlanmalydyr.

Tetanoz toksoid a?ydyr. Tek ba?yna ya da difteri, bo?maca ile beraber uygulanabilir. 2, 4 ve 6. ayda yapylan a?ylar sonrasy 18. ay ve 4-6 ya?ta retal (tekrar) doz uygulanyr. Ömür boyu ba?y?yklyk için difteri gibi 10 yylda bir yapylmalydyr.

DBT a?ysy sonrasy a?y yerinde ?i?lik, kyzaryklyk, sertlik ve ate? yüksekli?i syktyr. Ate? 1-2 gün sürebilir. A?y yerindeki sertlik ise 1-2 ayda kendili?inden yok olur.
Bo?maca a?ysyna ba?ly 2 gün süren yüksek ate?, a?yry a?lama, havale gibi durumlar gözlenirse aselüler (hücresiz) a?y yapylmalydyr.

A?y sonrasy ilk 7 günde ortaya çykan ve ba?ka türlü açyklanamayan ensefalopati (beyin iltihaby) ve a?yry alerjik reaksiyon geli?en hastalarda a?y tekrarlanmamalydyr.

Haemophilus influenzal tip B (Menenjit)
Hib a?ysy ülkemizde menenjit a?ysy olarak bilinmektedir. Oysa ki ilk 5 ya?ta menenjit dy?ynda orta kulak iltihaby, AC enfeksiyonu, tonsillit vs gibi pek çok enfeksiyona neden olabilir.

Hib inaktif bir a?ydyr, ilk 12. ayda en az 3 doz uygulanmaktadyr. DBT ile kombine olabilece?i gibi tek ba?yna da yapylabilir. 18. ayda tekrar edilmelidir.

Hiç a?ylanmamy? 1-5 ya? arasy çocukta tek doz yapylabilir. Sa?lyk Bakanly?y’nyn a?y takviminde yoktur. Piyasada bulunmaktadyr. Özel sa?lyk kurulu?larynyn büyük bir kysmynda rutin yapylmaktadyr. Üç dozdan sonra yüzde 100’e yakyn ba?y?yklyk sa?lanyr. Yapylma yerinde ?i?lik, kyzaryklyk ve alerjik reaksiyon geli?ebilir.

4- Kyzamyk a?ysy
Kyzamyk a?ysy da canly bir a?ydyr, kuru haldedir sulandyrylarak hazyrlanyr. 8 saat içinde tüketilir. Deri altyna yapylyr. 12. ay ve 6 ya?ynda kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak ?eklinde kombine uygulanyr. 4-6 ya?ta 2 doz uygulanyr.

Kyzamykly çocukla temas varsa ilk a?ydan en az dört haftalyk bir süre geçmi?se 4-6 ya? beklenmeden 2. doz a?y yapylmasy önerilmektedir. Eksik a?yly çocuklarda temastan sonra en geç 72 saat içinde kyzamyk a?ysy yapylmalydyr. 2. doz a?y sonrasy geli?en ba?y?yklyk yüksek oranda ya?am boyu sürer.

A?y sonrasy yüzde 5-15 çocukta a?ydan bir hafta on gün sonra ate? ve döküntü ?ikayeti olabilir. Ate? 1-3 gün sürebilir, ate? dü?ürücü verilmelidir. A?y sonrasy milyon dozda bir
beyin iltihaby olabilir. Otizm ve iltihaby ba?yrsak hastalyklary ile arasynda tam bir ili?ki saptanamamy?tyr. Ba?y?yklyk sistemi hastaly?y olanlara yapylmamalydyr. Civciv hücrelerinde üretilir. Yumurta alerjisi olanlara hastane ortamynda yava? yava? doz arttyrylarak yapylmalydyr.

5- Suçiçe?i a?ysy
Canly bir a?ydyr. 15. ayda deri altyna uygulanyr. 13 ya?yndan büyüklerde 1 ay ara ile 2 doz yapylmalydyr. Tek dozdan sonra koruyuculuk yüzde 97’dir. 13 ya? üstü tek doz koruma yüzde 78, 2. dozdan sonra yüzde 99’dur. Sa?lyk ocaklarynda rutin yapylmamaktadyr. A?ydan sonra Yüzde 20-30 oranynda ?i?lik, kyzaryklyk, ate? yüzde 4-10 oranynda ilk bir ayda döküntü gözlenir. Bu döküntüler bula?ycydyr ancak 2. vakalarda çok hafif seyreder. Neomisin (bir tür antibiyotik) içerir, alerjisi olanlara yapylmamalydyr.

6- Pnömokok a?ysy
Dünyada 2 tip pnömokok a?ysy vardyr. Bir tanesi 2 ya?yndan sonra ruhsaty olan di?eri ise 2. aydan sonra yapylabilen a?ylardyr. Dünyada az sayyda ülkede rutin uygulanyr.
Ülkemizde henüz rutin satylmamaktadyr. Yurtdy?yndan getirtilebilir. 2., 4., 6. ve 12-15. aylarda uygulanyr. Bir ya?yndan büyüklerde en az iki ay ara ile 2 doz, iki ya?yndan büyüklerde ise tek doz uygulanyr.

2 ya?yn üstünde orak hücreli anemi, kistik fibroz, diabetes mellitus, kronik karaci?er hastaly?y, HIV, nefrotik sendrom, kronik böbrek yetmezli?i, dalak yoklu?u ya da yetmezli?i, astym durumunda önerilmektedir. A?y yerinde ?i?lik, kyzaryklyk ve ate? yapabilir.

7- Ynfluenza (grip) a?ysy
A?y 9 ya?yndan küçük çocuklara 2 doz, 9 ya? üstü çocuklara 1 doz uygulanyr. 6- 35 ay arasy çocuklarda yarym dozdur (0,25 ml). 1 yyl süre ile yüzde 50-95 arasynda koruyuculuk sa?lar. Rutin a?y takviminde yoktur. 6 aydan büyük ve ?u sorunlary ya?ayan çocuklara yapylmasy tavsiye edilir: Astym, kistik fibroz, kalp hastaly?y, ciddi ba?y?yklyk yetmezli?i, HIV enfeksiyon , orak hücreli anemi, diabetus mellitus, kawazaki, kronik böbrek yetmezli?i.

8- Kyzamykçyk
Tek ya da kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak halinde uygulanabilir. Ülkemizde tekli a?y yoktur. Kyzamyk hastaly?yna kar?y yüzde 100 ‘e yakyn koruma sa?lar. 15. ay ve 6 ya?ta uygulanyr. A?ydan 1-3 hafta sonra bo?az a?rysy, lenf bezlerinde hafif ?i?lik, eklem a?rylary gibi hastaly?a benzer hafif bulgular olabilir. Ba?y?yklyk sistemi bozuk olan çocuklara ve gebelere yapylmamalydyr.

9- Kabakulak
Kabakulak 1-5 ya? arasynda menenjit nedenleri arasynda önemli syradadyr. 12-15 ay arasynda ve 6 ya?ta yapylyr. Ylk dozdan sonra yüzde 95 koruyuculuk olu?ur. A?ydan 2-3 hafta sonra hafif tipte kabakulak olabilir. Ba?y?yklyk bozuklu?unda ve neomisine alerjisi olana yapylmamalydyr.

10- Hepatit A
Ynaktif bir a?ydyr. 6 ay ara ile 2 doz halinde uygulanyr. 18 ya?a kadar çocuk dozu uygulanyr. 2 ya?yndan önce yapylamaz. Yüzde 94-100 korur. 20 yyl koruyuculu?u vardyr. A?y bölgesinde hassasiyet görülebilir. Halsizlik, ate? yüzde 5 hastada olabilir. A?yya ba?ly alerjik reaksiyon geli?en hastalarda 2. doz yapylmamalydyr.

11- Kabakulak
Kabakulak 1-5 ya? arasynda menenjit nedenleri arasynda önemli syradadyr. 12-15 ay arasynda ve 6 ya?ta yapylyr. Ylk dozdan sonra yüzde 95 koruyuculuk olu?ur. A?ydan 2-3 hafta sonra hafif tipte kabakulak olabilir. Ba?y?yklyk bozuklu?unda ve neomisine alerjisi olana yapylmamalydyr.

12- Hepatit A
Ynaktif bir a?ydyr. 6 ay ara ile 2 doz halinde uygulanyr. 18 ya?a kadar çocuk dozu uygulanyr. 2 ya?yndan önce yapylamaz. Yüzde 94-100 korur. 20 yyl koruyuculu?u vardyr. A?y bölgesinde hassasiyet görülebilir. Halsizlik, ate? yüzde 5 hastada olabilir. A?yya ba?ly alerjik reaksiyon geli?en hastalarda 2. doz yapylmamalydyr.
Basa don
hayalim79 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Aralik-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2282
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Ocak-2008 Saat 11:11
Bebekleri Pnömokoktan Korumak

Dünyada her 30 saniyede bir çocu?un ölümüne sebep olan pnömokok hastalyklary hakkynda dünyada anne ve babalaryn yüzde 66'sy bilgi sahibiyken, Türk ebeveynlerinin sadece yüzde 8'i bu tehlikeli mikroptan ya da sebep olabice?i hastalyklardan haberdar.
Geçti?imiz günlerde “Sen Kork Pnömokok” kampanyasynyn bilgilendirici film ve ilanlarynda, pnömokok mikrobunun sebep oldu?u zatürre, menenjit, orta kulak iltihaby gibi hastalyklara dikkat çekilmi?ti. Çocuk Enfeksiyon Hastalyklary Derne?i, Enfeksiyon Hastalyklary Derne?i, Türkiye Milli Pediatri Derne?i, Türk Pediatri Kurumu ile Türkiye Özürlüler E?itim ve Dayany?ma Vakfy tarafyndan pnömokok hastalyklary hakkynda Türk halkyny bilgilendirmek amacyyla bir süre önce ba?latylan “Sen Kork Pnömokok” kampanyasy çerçevesinde www.pnomokok.com sitesi ve 0 800 211 45 45 numaraly ücretsiz dany?ma hatty ve bilgilendirme bro?ürleri aracyly?yyla pnömokok hastalyklary, korunma yollary ve a?ylar hakkynda detayly bilgi verilmeye devam ediyor.

EN ÇOK 2 YA?IN ALTINDAKI BEBEKLERY TEHDYT EDYYOR
Kampanyanyn TV, gazete ve dergi yayynlarynda kaynak olarak kullanylan Dünya Sa?lyk Örgütü’nün 2007 yylynda yayynlady?y rapora göre, pnömokokun sebep oldu?u zatürre, menenjit kan iltihaby gibi hastalyklar sonucunda dünyada her yyl 5 ya?yn altynda 1 milyon bebek ve çocuk ya?amyny yitiriyor.

Uzmanlar, ba?y?yklyk sistemleri henüz tam olarak geli?memi? olan bebeklerin hastalyklara yakalanma risklerinin yüksek oldu?unu, bu nedenle pnömokok hastalyklaryna kar?y da savunmasyz olduklaryny belirtiyor. Ara?tyrmalara göre pnömomoka ba?ly hastalyklar 0-2 ya? arasy bebeklerde toplumun geneline oranla 10 kat daha syk görülüyor ve bu ya? grubunda tüm di?er gruplardan daha fazla ölüme sebep oluyor. Kampanyayy destekleyen derneklerden Türk Pediatri Kurumu Ba?kany Prof. Dr. Haluk Çoku?ra?, tehlikeli bir mikrop olan pnömokoklaryn ölümle sonuçlanan a?yr zatürrelerin ba?ta gelen sebebi oldu?unu, ülkemizde de zatürre nedeniyle her yyl binlerce bebe?in hayatyny kaybetti?ini belirtti.

Pnömokoklar sa?lykly yeti?kinlerin üçte birinin, çocuklaryn ise yarysynyn burun bo?lu?unda hastaly?a yol açmadan bulunabiliyor. Öksürme, hap?yrma, yykanmamy? ellerin a?yz ve burun bölgesine temasy ile ki?iden ki?iye kolaylykla bula?yyor.
ÖLDÜRMESE DE CYDDY HASAR BIRAKIYOR

Pnömokoklaryn yol açty?y hastalyklardan menenjitin, beyin ve omurili?i kaplayan ince zarlaryn ve kan damarlarynyn iltihaplanmasy oldu?unu bildiren Selçuk Üniversitesi Pediatri Anabilim Daly Ba?kany Prof. Dr. Rahmi Örs “Menenjit ölümle sonuçlanabiliyor. Ölümle sonuçlanmasa bile i?itme kayby, görme bozuklu?u, zeka gerili?i, hareket bozukluklary gibi kalycy sakatlyklara yol açabiliyor’ dedi.

Pnömokoklaryn syklykla sebep olabildi?i hastalyklardan bir di?eri olan orta kulak iltihabynyn 0-2 ya? arasyndaki her 10 çocuktan 9’unda en az bir kez ortaya çykabildi?ini vurgulayan Örs, bu hastaly?yn ileri evrelerinde kulak çevresinde kemik hastalyklaryna, menenjite ya da yüz felcine neden olabildi?ini söyledi.

BEBEKLERY KORUMADA ANNE SÜTÜ VE A?I EN ETKYLY YÖNTEM
Hastalyktan korunma yollary arasynda anne sütü, hijyen ve temizlik ile a?ynyn önemini vurgulayan Prof.Dr. Örs, “Anne sütü bebe?i hemen hemen bütün hastalyklara kar?y koruyor. Anne sütü, annenin geçirdi?i hastalyklarla ilgili ba?y?ykly?yn bebe?e geçmesini sa?lyyor. Ayryca bebe?in savunma sistemini geli?tiriyor. Bu durum, bebe?in ba?y?yklyk sisteminin güçlenmesini, hastalyklara kar?y dirençli olmasyny sa?lyyor” diye konu?tu.

Dünya Sa?lyk Örgütü’nün pnömokok hastalyklaryndan korunmada en etkili yöntemlerden biri olarak a?ylamayy önerdi?ini belirten Prof. Dr. Çoku?ra? ise en büyük risk altyndaki 2 ya? alty bebeklere de uygulanabilen konjuge pnömokok a?ysynyn pnömokoklara kar?y uzun süreli koruma sa?lady?yny belirtti. Prof. Dr. Çoku?ra? “Pnömokoklaryn her geçen gün antibiyotiklere kar?y direnç kazanmasy bu hastalyklaryn tedavisini zorla?tyryyor, bu da bebekleri pnömokok hastalyklaryndan korumada a?y yaptyrmanyn ne kadar önemli oldu?una i?aret ediyor. Çoku?ra?, bebe?in 2. ayyndan itibaren kullanylabilen konjüge pnömokok a?ysyyla ilgili detayly bilgi almak için anne babalaryn hekimlerine ba?vurmalaryny tavsiye etti.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:33
17.09.2008 17:30 ardam artyk kollarymda:)

Basa don
hayalim79 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Aralik-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2282
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Ocak-2008 Saat 11:26
Tarama Testleri

Bebek ve çocuklarda düzenli taramalaryn yapylmasy, yaryk damak ve dudak, katarakt, kalça çyky?y, inmemi? testis gibi ciddi problemlerin erken dönemde fark edilmesini sa?lyyor ve sa?lykly nesillerin yeti?mesinde önemli rol oynuyor.
Bebeklerin dünyaya gelir gelmez tarama testlerinden geçirilmesini öneren uzmanlar, kalytsal bir metabolik hastalyk olan fenilketonüri, tiroid bezinin az çaly?masy ile geli?en hipotiroidi ile i?itme, boy-kilo ve ba? çevresi ölçümü gibi taramalaryn sa?lam çocuk bölümlerinde yapylmasy gerekti?ini söyledi. Ankara Keçiören E?itim ve Ara?tyrma Hastanesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Klinik ?efi Doç. Dr. Gonca Yylmaz, koruyucu sa?lyk hizmetlerinin önemli parçasy olan taramalaryn, Türkiye’de de sa?lyk politikalarynyn önemli bir a?yrly?yny olu?turdu?unu vurgulady.
Do?umdan hemen sonra ba?layan tarama testlerinin tany amaçly testlerle kary?tyrylmamasy gerekti?ini belirten Yylmaz, “Taramalar, belirli bir hastaly?yn sa?lykly görünen bir çocukta olup olmady?ynyn kontrol edilmesidir” dedi.

Y?YTME KAYBI, EN YAYGIN GÖRÜLEN BOZUKLUK
Taramalarda öykü, gözlem, fizik muayene ile pek çok hastaly?yn erken dönemde belirlenebildi?ini kaydeden Yylmaz, ayryntyly fiziki muayene ile yaryk damak, dudak, katarakt, kalça çyky?y, inmemi? testis gibi problemlerin erken dönemde fark edilebilece?ine i?aret etti. Yylmaz, yeni do?an döneminde yapylan taramalarla hipertansiyon gibi olasy hastalyklaryn da tespit edilebilinece?ini söyledi.

Yylmaz, bunun hem sa?lykly bireylerin yeti?mesi hem de erken tedavi ile hastaya ve devlete önemli ölçüde maddi kazanç sa?layaca?yny belirtti. Bebeklerde i?itme kaybynyn, erken dönemde tanymlanyp tedavi edilmedi?inde dil geli?imine zarar verdi?ine dikkati çeken Yylmaz, i?itme kaybynyn, 1000 canly do?umunda 1-3 görülme sykly?y ile en yaygyn görülen do?umsal bozukluk oldu?unu söyledi. Yylmaz, i?itme kaybynyn erken dönemde yapylan taramalarla belirlenebilece?ine dikkati çekerek, “Y?itme kayby saptanan çocuklardan i?itme deste?i alabileceklerin belirlenmesi ve 6 aydan önce gerekli müdahalelerin yapylmasy durumunda, bu çocuklarda 3 ya?ynda uygulanan dil testlerinde normal sonuçlar alyndy?y göz ardy edilmemeli” dedi.

ERKEN ÇOCUKLUK TARAMALARI
Do?umdan hemen sonra topuktan alynan bir damla kan ile yapylan fenilketonüri ve hipotiroidi taramalarynyn çok önemli oldu?una i?aret eden Yylmaz, bu taramalar ile sonradan tedavisi çok güç olan ve kalycy zeka gerili?ine neden olan fenilketonüri ve hipotiroidi hastalarynyn erken dönemde tedavi edilebilece?ine dikkati çekti. Yylmaz, çocuklarda büyüme ve geli?menin de izlenmesi gerekti?inin önemli oldu?unu, 2 ya?yna kadar her kontrolde boy, a?yrlyk ve ba? çevresinin ölçülmesi gerekti?i söyledi.

Dünya Sa?lyk Örgütü’nün, geli?mekte olan ülkelerde, 5 ya?yndan küçük her çocu?un büyümesinin izlenmesini gerekti?ini ifade eden Yylmaz, ölçümlerin ayny ki?i tarafyndan, ayarlanabilen duyarly ölçü aletleri ile yapylmasy gerekti?ini anlatty. Gonca Yylmaz, geli?im testlerinin altyncy aydan itibaren belirli aralyklarla uygulanmasy ve 0-6 ya? arasynda en az 4 kez geli?im testlerinin uzman hekim tarafyndan yapylmasynyn önemini vurgulady.

3 YA?INDAN YTYBAREN TANSYYON ÖLÇÜMÜ
Çocuklara 3 ya?yndan itibaren kan basyncy ölçümü, 6-12 ay arasynda kansyzlyk taramasy yapylmasy gerekti?ini ifade eden Doç. Dr. Yylmaz, iki ya?yndan itibaren de hiperlipidemi (kanda ya?laryn, kolesterol, trigliseridler ya da her ikisinin normalden daha yüksek düzeylerde olmasy) taramasy ve üç ya?ynda di? hekimi tarafyndan kontrol edilmesi gerekti?ini sözlerine ekledi.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 14:31
17.09.2008 17:30 ardam artyk kollarymda:)

Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Ocak-2008 Saat 10:46

Ülkemizde Pnömokok adly bir bakteriye kar?y Prevenar® (konjuge pnömokok a?ysy) ady ile yeni bir a?y piyasaya çykty. Bu güne kadar sadece 2 ya?yndan sonra yapylabilmekte olan pnömokok a?ysy artyk 2. aydan itibaren karma a?ylarla birlikte yapylabilecek. Ayryca ayny a?y 9 ya?a kadar da kullanylabilmekte ve bu a?y ile a?ylananlaryn bo?azlarynda pnömokok bakterisi ta?yyycysy olmalary da önlenebilmektedir.

 

Bugüne kadar ülkemizde sadece 2 ya?yndan sonra yapylabilmekte olan pnömokok polisakkarit a?ysy (PPV23, piyasa ady Pneumo 23, Aventis Sanofi) vardy.

 

Pnömokok nedir?

Streotococcus pneumonia (ne zor de?il mi?) özellikle 5 ya?yn altyndaki çocuklarda birçok ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteridir. Bu enfeksiyonlar arasynda yumu?ak doku ve eklem iltihaplary, sinüzit, orta kulak iltihaby, bron?it, zatüre ve menenjit de vardyr. Özellikle menenjit sonunda felçler ve kalycy i?itme kayyplary görülebilmektedir. Günümüzde çok sayyda antibiyoti?in bilinçsiz kullanymyndan dolayy bu bakterilerde de antibiyotiklere direnç geli?mekte ve bu hastalyklaryn tedavisi giderek zorla?maktadyr. Dolayysy ile koruyucu hekimlik yani a?ylamanyn önemi bir kez daha ön plana çykmaktadyr.

 

Pnömokok bakterisi aksyryk öksürük vs ile damlacyk enfeksiyonu ile kolaylykla bula?abilmektedir. Özellikle süt çocuklary ve oyun çocuklary risk altyndyr.

 

Her zamanki gibi korunma için en iyi yol a?ylamadyr.

 

 

Kimler A?ylanmaly?

 

Aslynda 2 ayyn üzerinde olup a?y zamany gelen her bebe?in a?ylanabilmesi en idealidir. A?ylamaya bence engel olacak tek ?ey a?ynyn fiyatydyr. Ancak ülkemizin ekonomik ?artlary göz önüne alyndy?ynda bu a?yya çocuklarymyzyn maalesef çok az bir kysmy ula?abilecektir.

 

A?y zamany:

 

Yki olasylyk var:

 

1-      Süt çocuklu?u döneminde a?ylamaya ba?lanyyorsa, 2, 4, 6. aylarda karma a?y ile birlikte a?ylama ve 12–15. aylar arasynda tekrar dozu.

 

2-      Süt çocuklu?u döneminde a?ylanmamy? 2 ya? üzeri çocuklar için ise bazy durumlarda a?ylama önerilmektedir. Bu durumlar: Kre?e gidenler; orak hücreli anemisi olanlar; AIDS hastalary, dalak hasary ve hastaly?y olanlar; ?eker hastaly?y, kanser vb ba?y?yklyk sistemi zayyflatan hastaly?y olanlar; kronik akci?er ve kalp hastaly?y olanlar.

 

Kimler a?ylanmamaly?

Daha önce konjuge pnömokok a?ysy oldu?unda ciddi, hayati alerjik reaksiyon geçirenler a?ylanmamalydyr.

 

Konjuge pnömokok a?ysynyn yan etkileri nelerdir?

Her 4 a?ylamadan birinde a?y yerinde ?i?lik kyzaryklyk ve a?ry olmaktadyr.

Her 3 a?ylamadan birinde ise orta ?iddette ate? görülmektedir.

Bu yan etkiler için a?y yerine so?uk kompres yapylmasy ve ate? dü?ürücü ?urup veya fitiller verilmesi yeterlidir..

06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Subat-2008 Saat 14:08
Geniz eti ve bademcik hastalyklara kar?y vücudu korur.
Çocuklarda geniz eti ve bademcik çocu?u solunum yolu enfeksiyonlaryna kar?y korur.

Geniz etinin büyük oldu?unu anlamak için bazy ipuçlary vardyr. Bunlar;

• Çocuk genellikle a?yzdan nefes aly ve burnu tykalydyr.
• Sesi daha derinden gelir.
• Uykuda rahat nefes alamaz
• Sabah yorgun kalkar ve bu ya?antysyny da etkiler.
• Gece yüksek sesle horlar.
• Bazy zamanlarda a?yz kokusu görülebilir.
• Tekrarlayan bo?az ve kulak enfeksiyonlary görülebilir.


E?er çocu?unuzda bulunan geniz eti büyüklü?ü normal nefes almaya engel olacak boyuttaysa ve konu?maya da engel oluyorsa ameliyat ?art olabilir.

Bademciklerde ise büyüklü?ü uykuda nefes alamama nöbetlerine ve yutma zorlu?una neden oluyorsa alynmalydyr. E?er syk syk anjin geçiriyorsa ( yylda 7 defa gibi) veya ciddi bir anjin ya?adyktan sonra abse olu?tuysa alynmasy gerekmektedir..
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
GULYUZLUM Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2007
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1267
Gonderiye link ver Gonderildi: 12-Mart-2008 Saat 02:33

YLACA SARILMAYIN

Her enfeksiyon oldu?unda ilk i? olarak çocuklaryn ate?ini, öksürü?ünü, burun akyntysyny kesme yerine, bakteri ve virüslerin kolayca vücuttan atylabilmesini sa?lamak amacyyla bu fonksiyonlary desteklemek önemli" dedi. Öksürü?ü öksürük ?urubuyla kesmek yerine, çocu?un öksürerek rahatça bu ifrazaty çykartmasyny sa?lamanyn çok önemli oldu?unu belirten Güngör, "Veya burun tykanykly?y, burun akyntysy oldu?unda, hemen bunu kurutmak için ilaçlar yerine, burundan ifrazaty mekanik olarak temizlemek, tuzlu suyla yykamak gerekiyor. Ate?i hemen dü?ürmemek, 38,5 derece, ya?a göre 39 dereceye kadar ate?in enfeksiyona kar?y vücudun zafer kazanmasyna müsaade etmek gerekiyor. Bunlar ba?y?yklyk sistemini güçlendiriyor. Anne babanyn bu konuda bilinçli olmasy çok önemli" ?eklinde konu?tu.

BA?I?IKLI?A DYKKAT

Çocuklaryn kulak burun bo?az enfeksiyonlaryna yatkyn olmasynyn en büyük sebebinin ba?y?yklyk sisteminin geli?memesi oldu?unu söyleyen Op. Dr. Anyl Güngör, anne sütünden alynan antijenlerin çocu?u ilk 3 ay korudu?unu, çocu?un büyümesi ile ba?y?yklyk sisteminin geli?ti?ini ifade etti.

yaramazlarym döndünüzmü,
dayanamadynyz geldinizmi yoksa,
12+2
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Mart-2008 Saat 01:00
Göz yüzeyini kaplayan tabakanyn iltihaplanmasyyla ‘konjunktivit’ denilen hastalyk ortaya çykyyor. Acybadem Kocaeli Hastanesi Göz Hastalyklary Uzmany Doç. Dr. Feray Koç, bu hastaly?yn alerjik nedenlerle (polen, toz, güne?) ile ortaya çykabildi?i gibi, çe?itli bakteriler, virüsler ve parazitler ile de olu?tu?unu söylüyor. Ayryca göze kaçan çe?itli kimyasal maddeler de ‘toksik konjunktivit’e neden oluyor.

Hastaly?yn belirtileri ?unlar:

- Gözlerde kyzarma
- Sulanma
- Yanma ve batma hissi
- Kirpik dibinde salgylar birikmesi
- Kirpikler birbirine yapmasy

Konjunktivit bula?ycy bir hastalyk. Özellikle bazy virüslerle bula?an konjunktivit salgynlara neden oluyor. Hastaly?yn tanysy, hastanyn ayryntyly hikayesinin alynmasy ve göz muayenesi ile konuluyor. Bazen nedeni açy?a çykartmak için ek testler yapmak gerekebiliyor.

ÇOCUKLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Tüm ya? gruplarynda izleniyor ama çocuklarda daha syk görülüyor. Çocuklar daha alerjik bünyeli olduklaryndan, alerjik konjunktivit çocukluk ça?ynda daha syk izleniyor ama ya? ilerledikçe azalyyor. Kre?lerde ve okullarda çocuklaryn birbiri ile yakyn temas halinde bulunmasy, ayny oyuncaklarla oynayyp elleriyle syk syk gözlerini ovu?turmalary, ellerini syk syk yykama aly?kanlyklarynyn olmayy?y gibi nedenlerden mikrobik konjunktivitler de çocuklarda daha syk izleniyor.

Tedavisi nasyl yapylyyor?

- E?er bakterilerin neden oldu?u bir konjunktivit var ise antibiotikli damlalar ve merhemler veriliyor.
- Viral konjunktivitler antibiotiklere cevap vermez. Klinik seyrine göre ?ikayetleri hafifletici çe?itli tedaviler uygulanyyor.
- Alerjik konjunktivitlerde ise alerji önleyici ve giderici damlalar ve so?uk kompres öneriliyor.

Tedaviye ra?men tekrarlyyor mu?

Tedavi erken kesilmi? ise tekrarlayabilir. Alerjik veya toksik etkene tekrar maruz kaldy?ymyzda konjunktivit tekrar edebilir. Konjunktivite neden olan birçok virüs ve bakteri vardyr ve bunlar sürekli de?i?im içindedir. Hastalyk yapabilecek yeni virüsler ve bakterilerle kar?yla?ty?ymyzda konjunktivit tekrar edebilir.

Tekrar olu?mamasy için nelere dikkat etmek gerekiyor?

- Konjunktiviti önlemede en etkili yöntem el yykamaktyr.
- E?er gözlerimizde zaten bir enfeksiyon var ise elimizi gözümüze veya çevresine dokundurdu?umuzda hemen yykamalyyyz.
- Bula?ycy konjunktivite neden olan bakteri ve virüsler göz ya?ynda bol miktarda bulunur ve bu salgylarla di?er insanlara bula?yr.
- E?er kontakt lens kullanyyorsak el yykamak daha da önem kazanyr. Lenslerimizi kuralyna uygun ?ekilde lens solusyonlarynda dezenfekte etmeli önerilen sürelerde yenilemeli ve asla lensle du?a havuza veya denize girmemeliyiz.
- Alerjik bir konjunktivitimiz varsa allerjik maddenin göze temasyny önlemek, koruyucu gözlükler takmak ve allerji önleyici damlalary kullanmak da konjunktivit tekrarlaryny azaltabilir.

Gözdeki kyrmyzylyk her zaman konjunktivit oldu?unu mu gösterir?

Sadece alerjik ve viral konjunktivitlerde göz kyzarmaz ba?ka nedenler de olabilir. Bebeklerde gözya?y kanaly tykanykly?y sonucu syk syk gözde akynty, kyzarma, çapaklanma olabilir. Veya göze kaçan bir yabancy cisim, gözün yüzeyinin çizilmesi, kronik kirpik dibi enfeksiyonlary, kontakt lenslere ait problemler, göz içi enfeksiyonlary, göz tansiyonunun yükselmesi, nadiren göz içi tümörleri ve ?u anda aklymyza gelmeyen bir çok neden göz kyzarmasyna sulanmasyna neden olabilir...
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <123>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +