SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Yumurta Takibi ve Çatlatma Y?nesi

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 32>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: Yumurta Takibi ve Çatlatma Y?nesi
    Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:12
arkada?lar yeni sayfamyz hayyrly u?urlu olsun
yeni yumurtalar
yeni çatlatmalar ve sonundaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
yeni yeni bebi?lerimiz gelsin in?allahhhhhhhhh ClapClap
ayryca bazy hatyrlatmalarymyzyda  da tekrar yapalym arkada?lar.... ;
 
dr önerisi ile yumurta olgunla?tyrycy ilaç kullanyp veya ilaç kullanmadan yumurta takibi yapylyp ve çatlatycy i?ne olacak,olmayacak veya olmu?  arkada?lar.....
bilgilerini buradan payla?abilecekler
ama lütfen ilaç ismi vermemeye dikkat edelim
malum ilacy ço?umuz ismen biliyoruz
ama unutmayyn ki dr muaynesi olmadan asla ama asla ilaç almamalyyyz !!!!!!
hepimizin bünyesi bir de?il
ka? yapalym derken gözden olmayalym :)
sadece bu konuda elimizden geldi?i kadar
birbirimizin sorularyna cevap vererek yardymcy olabiliriz....
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:13

Ynfertilite ve Ovulasyon Takibi

Do?al ?artlarda kadynda bir siklus döneminde  bir kez yumurtlama (ovulasyon) olur ve yumurtanyn (ovum) ortalama 24 saat kadar döllenebilme yetene?i mevcuttur. Dolayysy ile kadynyn bir siklus içinde gebe kalma ?ansy çok fazla de?ildir. Ovulasyon, ki?iden ki?iye de?i?mekle beraber genellikle bir adet döneminin ortalarynda olur. Örnek vermek gerekirse; 26-28 günde bir  düzenli adet gören bir kadynda ovulasyon günü siklusun 13-17 günleri arasynda ki bir gün olabilir.
 

Haftada en az iki kez düzenli cinsel ili?kisi olan ve çocuk olmasyn diye herhangi bir korunma yöntemi kullanmayan bir kadyn, e?er 1 yyl içinde gebe kalamyyor ise , e?i ile birlikte de?erlendirmeye alynmalydyr.

Ovulasyon Takibi

Adet kanamasynyn oldu?u ilk günü 1. gün olarak kabul edersek, siklusun 3.-4. günü vajinal yol ile ultrasonografi yapylyr. Her iki yumurtaly?yn (ovaryum)  görünümü ve içindeki folikül sayylary de?erlendirilir. Ykinci ultrasonografik inceleme, ilk de?erlendirme sonuçlary göz önünde bulundurularak, yakla?yk siklusun 7.-9. günleri arasynda yapylyr. Folikül geli?imi kayyt edilir. Bu bulgular göz önünde tutulmak kaydy ile siklusun 11-12. günleri tekrar inceleme yapylyr. Normal ?artlarda yumurtanyn hangi yumurtalykta geli?ece?i belirmeye ba?lamy?tyr. Bir sonraki inceleme en son yapylan inceleme bulgularyna göre de?i?mekle birlikte 13-14 günlerde yapylyr.  Ovulasyona hazyr olan folikül yakla?yk olarak 20-22 mm boyutlaryna eri?mi?tir . Bu dönemde yapylacak olan cinsel birliktelik veya a?ylama ( intrauterin inseminasyon)  ile gebelik ?ansy artar. Ovulasyon gerçekle?tikten sonra folikül içindeki syvy karyn bo?lu?una dökülür. Ultrasonografi ile bakyldy?ynda daha önce 20-22 mm boyutlarynda ki folikül kisti küçülmü? ve büzü?mü? olarak gözlenir (Resim 1-2 ). Rahmin arkasyndaki bölgede ( douglas) karyn bo?lu?una dökülmü? olan syvy görülür.
 

infertilite%20kysyrlyk%20ovulasyon%20yumurtlama%20kysyrlyk%20tedavisi Prof.%20Dr.%20Tugan%20be?e%20infertilite%20kysyrlyk%20ovulasyon%20yumurtlama%20kysyrlyk%20tedavisi

   Resim 1- Ovulasyon öncesi 20 mm'lik folikül             Resim 2- Ovulasyon sonrasy  (T.Be?e-özel ar?iv)

 

Gebeli?in Olu?umu

Ovulasyon ile karyn bo?lu?una dökülen folikül syvysy içinde gözle görülmeyen boyutlarda, kadynyn genetik ?ifresini içeren esas yumurta ( ovum)  mevcuttur. Bu yumurta tüpün (tuba) içine girer.  Gebelik tubanyn  içinde olur. Tubanyn  içerisinde canly ve dölleme yetene?i olan ve erke?in genetik ?ifresini ta?yyan sperm var ise , sperm ovumun içine girerek döllenme (fertilizasyon)  gerçekle?ir ve hücre bölünmeye  ba?lar. Bölünmeye devam ederek hyzla büyüyen gebelik ürünü  4-5 gün sonra rahim içerisine geçer ve rahim iç tabakasy (endometriyum) içerisine yerle?ir. Gebelik bu a?ama da ultrasonografik olarak görülemez ama 3-4 gün içerisinde anne ile arasynda kan dola?ymy ba?lar ve kanda b-hCG testi ile gebelik saptanabilir. b-hCG düzeyi 1000 mIU civarynda vajinal yol ile yapylan ultrasonografik incelemede  gebelik kesesi görülmeye ba?lar.

 

Ovulasyon Yndüksiyonu ve Rahim Yçi Ynseminasyon

Çocuk sahibi olabilmek için en syk kullanylan yöntem yumurtanyn ilaçlar ile uyarylarak bir veya çok daha fazla sayyda folikül geli?imine olanak sa?lamaktyr. Bunun için a?yzdan alynan ilaç veya deri altyna yapylan enjeksiyonlardan yararlanylyr. Yukaryda anlatyldy?y gibi ultrasonografik olarak folikül geli?imi takip edilir. Folikül  18-19 mm eri?ince folikülü çatlatmak için (ovulasyon)  kalça yolu ile  enjeksiyon yapylyr. Enjeksiyondan yakla?yk 34-36 saat sonra ovulasyon gerçekle?ir. Bu dönemde erkekten alynan spermler hazyrlanarak bir kanül yardymy ile rahim içerisine yerle?tirilir. Böylece kadyn yumurtasy ile erkek yumurtasynyn bir araya gelerek döllenme ?ansy artyrylmy? olur.  A?yzdan alynan ilaçlar ile ço?u kez  1-2 adet folikül geli?irken, enjeksiyon uygulanan kadynlarda doza da  ba?ly olarak 5-6 adet folikül geli?imi olur. Klasik yöntemler ile gebelik elde edilemez ise,  hasta Tüp Bebek uygulamalary için sadece bu i?le u?ra?an merkezlere yönlendirilmelidir

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:13

Folikül çatladyktan sonra “çatlama bölgesinde” Sary Cisim (lat: Corpus Luteum) ady verilen bir yapy olu?ur ve bu yapy progesteron hormonu üretmeye ba?lar.

Sary Cisim gebelik olu?tu?unda bebe?e hormon deste?i vermek üzere yakla?yk 10. gebelik haftasyna kadar progesteron hormonu salgylamaya devam eder. 10. haftadan itibaren bebek kendi progesteron hormonunu kendisi üretebilecek hale gelir ve görevi devralyr.

Gebelik olu?mazsa Sary Cismin i?levi 14 günde biter ve sary cisim geriler. Sary Cismin hormon salgysynyn durmasyyla kanda progesteron hormonu seviyesi kysa sürede dü?er ve bu rahim iç tabakasynyn deste?ini kaybederek “yykylmasyna” neden olur. Bu “yykylma” adet kanamasyyla birlikte olur ve “yykylan” doku kanamayla birlikte vücuttan atylyr.

Adet kanamasyyla birlikte yeni bir adet döngüsü ba?lar.

Yumurtalyk dokusunda adet döngüsünün ilk yarysynda östrojen hormonu hakimiyetinde gerçekle?en folikül olgunla?masy foliküler evre, ikinci yarysynda Sary Cisim (Corpus Luteum) tarafyndan salgylanan progesteron hormonu hakimiyetinde gerçekle?en evre luteal evre adyny alyr.

Adet döngüsünde yumurtalykta gerçekle?en olaylar

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:13

Adet kanamasynyn ilk günü yeni bir adet döngüsünün ba?langycydyr. Bu a?amada beyin dokusunun derinlerinde yer alan hipotalamus adly bölgeden salgylanan GnRH ady verilen hormon, hipotalamusa yakyn yerle?imli hipofiz ady verilen salgy bezinden folikül uyarycy hormon (FSH) salgysyny ba?latyr. FSH hormonu etkisiyle yumurtalyklardan birinde yeni bir yumurta hücresi folikül ady verilen bir kesecik içinde olgunla?maya ba?lar. Bu olgunla?ma süreci tamamlandy?ynda, olgun folikül içinde üretilen yüksek miktarlarda östrojen hormonu etkisiyle bir yandan rahim iç tabakasy geli?meye ba?lar, öte yandan hipofiz bezinden LH ady verilen ba?ka bir hormon salgylanyr. LH hormonu yumurta hücresini baryndyran folikülü “çatlatyr” ve yumurta hücresini serbest byrakyr. Yumurta hücresinin serbest kalmasyna yumurtlama (ovulasyon) ady verilir.

 
Üstteki ?ekli ortadan ayyran kesikli çizgi yumurtlamanyn olu?tu?u any, e?riler ise LH ve FSH hormonlarynyn kan seviyesini göstermektedir. Hemen yumurtlama öncesinde LH hormonunun ne kadar keskin bir yükselme gösterdi?ine dikkat ediniz. Bu ani yükselmeye LH piki (pik, ingilizcede doruk anlamyna gelen peak kelimesinden dilimize uyarlanmy?tyr) ady verilmektedir. LH pikinin olu?amady?y durumlarda folikül olgunla?sa dahi, yumurtlama gerçekle?emez. Halk arasynda “çatlatycy i?ne” olarak bilinen ilaçlar LH hormonu içerirler.
arkada?lar çatlatycy i?ne LH hormonunun görevini yapyyor.........


Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:13
Arkada?lar di?er ba?ly?ymyz doldu?u için yeni bir sayfa açyyorum..
di?er ba?ly?y kilitledim
bir kaç gün dursun kaldyraca?ym,almanyz gereken bilgileriniz varsa di?er ba?lykda
lütfen alynyz..:)
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
a.akilli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Kasim-2008
Konum: Van
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti a.akilli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:18
hepimize hayyrly u?rlu olur in?allah bu sayfa
YA RABBYM BANA KENDY YANINDAN LÜTUF VE KERYMYNLE
TERTEMYZ VE MUBAREK BYR EVLAT GÖNDER
?ÜPHE YOKKY SEN DUALARI Y?YTEN VE KABUL EDENSYN
Basa don
OMRUM Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Mart-2009
Konum: Ysviçre
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12030
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti OMRUM Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 11:59
yani sayfamiz hayirli olsunSmile
Basa don
meralper Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Temmuz-2008
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12184
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti meralper Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Nisan-2009 Saat 23:32
hayyrly olsun sayfamyz
18.03.2010

Basa don
magdure Drop Down Menu
Üye
Üye


Kayit tarihi: 11-Subat-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 63
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti magdure Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Nisan-2009 Saat 14:41
canlarym bana yardymcy olabilir misiniz? lütfen a?ylama için hsg ?art my? ilaçlary ssk yazdyra
bilir miyiz. yada ssk da a?ylama yaptyrmak istesek çok mu a?amalardan geçmem gerek. zaman kaybetmek istemiyorum.birde ssk geçen hastaneler a?ylamayy kar?ylyyor mu?
Basa don
a.akilli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Kasim-2008
Konum: Van
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti a.akilli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Nisan-2009 Saat 14:46
canym bende önümüzdeki ay a?ylama yaptyrcam ni?de de özel hastanede 200 tl dedi doktor ama nasyl olacak hiç bir bilgim yok bu konuda
YA RABBYM BANA KENDY YANINDAN LÜTUF VE KERYMYNLE
TERTEMYZ VE MUBAREK BYR EVLAT GÖNDER
?ÜPHE YOKKY SEN DUALARI Y?YTEN VE KABUL EDENSYN
Basa don
magdure Drop Down Menu
Üye
Üye


Kayit tarihi: 11-Subat-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 63
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti magdure Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Nisan-2009 Saat 14:51
e?im a?ylama da ?ans az diye yaptyrmak istemiyor. ona bo?a para verece?imize tüp bebek yaparyz diyor da ondan sordum ssk olayyny. hiç problem olmayanlarda tutar my acaba. ben takip sonrasyndaki gibi hergün i?kence mi çekicem adet oldum olacam diye. korkuyorum. zaten bu ilaçsyz son takipte hayal kyrykly?yna u?radym çok. adet 3 günde bitti ama kahverengi lekeler geliyor. adet bitti ama gögüslerim acyyor ak?amlary yatynca ?i? olduklaryny ve a?rydyklaryny hissediyorum. bulantym devam ediyor. uykum bölünüyor içim ?i?iyor sykyntyyla uyanyyorum. sanki vucut ödem yapty ?i? hissediyorum adet olana kadar da 3 gece kabuslar içinde uyandym. içime daral geliyordu. ne oldu bana böyle anlam veremiyorum. bir fikri olan var my?
Basa don
?uram Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 20-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4042
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ?uram Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 00:35
magdurecim kanaman çabuk kesilmi?, üstüne görmü? olabilirmisin hiç test yaptynmy canym?
BYRYNYZ KUR'ANI HATMETTY?YNDE ?ÖYLE DUA ETSYN:ALLAH'IM KABRYMDE YALNIZ KALDI?IMDA KORKU VE YALNIZLI?IMI (KUR'ANLA) GYDER. HO?GELDYN DÜNYAMIZA O?LU?UM SENY ÇOK SEVYYORUM :)))
Basa don
a.akilli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Kasim-2008
Konum: Van
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti a.akilli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 02:40

magdurecim bizim de hiç problem yok doktor çok olumlu konu?tu tüp bebek a?ylamadan daha me?akatli bir yol oldu?u için önce a?ylama diyor doktorlar iyice dü?ün ara?tyr ondan sonra karar ver canym sonradan pi?man olma

hem ?uram yn dedi?i gibi belki üstüne görmü?sündür bir test yap istersen bitanem hayyrlysy olsun artyk ne yapalym yola devam
YA RABBYM BANA KENDY YANINDAN LÜTUF VE KERYMYNLE
TERTEMYZ VE MUBAREK BYR EVLAT GÖNDER
?ÜPHE YOKKY SEN DUALARI Y?YTEN VE KABUL EDENSYN
Basa don
magdure Drop Down Menu
Üye
Üye


Kayit tarihi: 11-Subat-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 63
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti magdure Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 06:58
Orjinal mesaji gonderen ?uram ?uram yazdi:

magdurecim kanaman çabuk kesilmi?, üstüne görmü? olabilirmisin hiç test yaptynmy canym?
 
yok yapmadym cnm. il gün normal 2. gün baya?y syvy yo?un ve 3. gün kahverengi geldi. üstüne görünce farkly gelirmi? adet dikkatli biri farkedermi?. fakat benim kafam kary?yk artyk bi?eyi farkedemiyorum. test yapsam my acaba?
Basa don
magdure Drop Down Menu
Üye
Üye


Kayit tarihi: 11-Subat-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 63
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti magdure Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 07:02
Orjinal mesaji gonderen a.akilli a.akilli yazdi:

magdurecim bizim de hiç problem yok doktor çok olumlu konu?tu tüp bebek a?ylamadan daha me?akatli bir yol oldu?u için önce a?ylama diyor doktorlar iyice dü?ün ara?tyr ondan sonra karar ver canym sonradan pi?man olma

hem ?uram yn dedi?i gibi belki üstüne görmü?sündür bir test yap istersen bitanem hayyrlysy olsun artyk ne yapalym yola devam
sa?ol cnm. hepimiz için hayyrly olsun. ara?tyryyorum hergün. bi dahaki adete kadar karar vermem lazym nerde yaptyraca?yma da karar vermedim daha. senin hastane niye o kadar ucuz fiyat verdi. ilaçlar hariç fiyat my birde yykama için laboratuvar parasy dahil mi fiyata. 1000 ytl fiyat aldym ben.
 
Basa don
a.akilli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Kasim-2008
Konum: Van
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti a.akilli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 07:58

canym ben doktora a?ylamayy ne kadara yapyyorsunuz dedim 200 tl dedi niye o kadar ucuz ba?ka ?ehirlerde 1000tl falan tutuyormu? dedim doktor da ni?de bu bakymdan çok avantajly bir yer evet büyük ?ehirlerde pahaly oluyor dedi biz de e?imle çok sevindik tabi fiyaty duyunca in?allah senin dedi?in ?eyler de bu fiyatyn içindedir ama ayryyeten para alsalardy söylerdi demi neyse hakkymyzda hayyrlysy olur in?allah canym bence bir test yap  bak feelings arkada?ymyz daha önce normal adet gördü?ü halde hamile oldu?unu ö?renmi?ti malesef bebi?i tutunamady belki sen de hamilesindir emin olmu? olursun hem

YA RABBYM BANA KENDY YANINDAN LÜTUF VE KERYMYNLE
TERTEMYZ VE MUBAREK BYR EVLAT GÖNDER
?ÜPHE YOKKY SEN DUALARI Y?YTEN VE KABUL EDENSYN
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 08:32
ma?dure canym ?üphelerin var ise canym bence bir test yap derim...
 
a?ylama ve tüp bebek yapylmadan önce ,yapylan tetkikler arasynda rahim filmide var biliyorum...


Duzenleyen feelings - 01-Mayis-2009 Saat 08:32
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
magdure Drop Down Menu
Üye
Üye


Kayit tarihi: 11-Subat-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 63
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti magdure Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 14:33
ben bu rahim filmini çektirmek istemiyorum. dr um bahsetmedi. a?ylamaya karar verince e?iminde adetin 3. günü gitmesi mi gerekiyor test yapacaklar my ona da acaba. bence ilk i?ne verip yollar beni diye dü?ünüyorum. i?neler bitene kadar da usg ye ça?yryr. valla ne olursa olsun rahim filmine sycak bakmyyorum. zormu? çektirmek.
Basa don
a.akilli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Kasim-2008
Konum: Van
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti a.akilli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Mayis-2009 Saat 14:43
canym a?ylama tüpler açyksa olumlu sonuç verir tüpler kapalyysa bo?una a?ylama yapylmy? olur bu yüzden doktorlar rahim filmi çekmeden a?ylama yapmazlar ben çektirdim rahim filmi tüplrim biraz tykanykmy? ama çekim esnasynda açylmy? yani faydasyny gördüm rahim filminin tamam zor ama kysa süreli bir i?lem bebi? için bu fedakarly?y yaparym ben sen de çektir bence emin olmu? olursun birde e?ine sperm testi yaptylarmy  test yapyp spermlerin durumuna bakylmasy lazym biz önceden yaptyrmy?tyk sperm testi sonucu iyi çykmy?ty  doktor a?ylamada spermlerin kaliteli olanlaryny seçtiklerini söyledi
YA RABBYM BANA KENDY YANINDAN LÜTUF VE KERYMYNLE
TERTEMYZ VE MUBAREK BYR EVLAT GÖNDER
?ÜPHE YOKKY SEN DUALARI Y?YTEN VE KABUL EDENSYN
Basa don
ankara_06 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 21-Kasim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14075
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ankara_06 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mayis-2009 Saat 06:16
kyzlar ilk takibim ba?lady klomeni alyyorum...saly günü dr um ça?yrdy bakcak yumurtamyn büyüklü?üne...bu arada incir kürü ve bally kary?ymyda yiyorum...in? faydasy olur....

Elif & Melike
Can parçalarym
Basa don
a.akilli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Kasim-2008
Konum: Van
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti a.akilli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mayis-2009 Saat 06:27
in?allah ankaracym
YA RABBYM BANA KENDY YANINDAN LÜTUF VE KERYMYNLE
TERTEMYZ VE MUBAREK BYR EVLAT GÖNDER
?ÜPHE YOKKY SEN DUALARI Y?YTEN VE KABUL EDENSYN
Basa don
iclal Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Temmuz-2007
Konum: Konya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2750
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti iclal Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mayis-2009 Saat 06:57
Orjinal mesaji gonderen magdure magdure yazdi:

ben bu rahim filmini çektirmek istemiyorum. dr um bahsetmedi. a?ylamaya karar verince e?iminde adetin 3. günü gitmesi mi gerekiyor test yapacaklar my ona da acaba. bence ilk i?ne verip yollar beni diye dü?ünüyorum. i?neler bitene kadar da usg ye ça?yryr. valla ne olursa olsun rahim filmine sycak bakmyyorum. zormu? çektirmek.
 
 
canym in?allah her ?ey gönlünce olur ... ama rahim filmi mecburen çektiriliyor. 5 ay yumurta takibi tapyldyktan sonra e?imin de?erlerinde de sorun olmayynca ben de mecburen çektirdim. çünkü di?er türlü aylarca ilaç kullanmanyn bir anlamy yok... tüp bebek bile olsa önce rahim filmi istiyor doktorlar genelde rahim ?ekli hakkynda bilgi edinmek için. sonuçta bebe?in tutunmasynda o da önemli. tüp bebe?in kanalyn açyk olup olmamasyyla ilgisi olmady?y halde... biraz acy hissediliyor ama dayanylamayacak boyutta de?il. ben acy e?i?i çok dü?ük olan bir insanymdyr. inan a?da yapana kadar o kadar ter dökerim ki kendimi sykmaktan... ben bile çektirdiyesem herkes çektirebilir diyorum...ki a?ylama yapylmadan önce mutlaka rahim filmi isteyecektir doktorun. dedi?im gibi ba?ta benden de istemedi. önce yumurta takibi yapyldy. hem bir de ?u açydan bak çok küçük yapy?yklyklar film sayesinde açylabiliyormu?. ben 20 ay bekledim bebi? için. e?er özel bir durum yoksa sen de ya da e?inde  tedavi basamaklaryny atlamayyn. daha garanti olsun diye önceki yöntemleri denemeden geçmek sana zarar verir. çünkü her basamakta kullanylan ilaç ve yanetkileri artyyor. hem maddi özellikle de manevi açydan daha yypratycy. 5 ay klom.. sonra 1 ay i?ne ile denendi. inan ikisi arasynda bile yan etki bakymyndan fark oldu. o yüzden rahim filmi çekildi?im at tüpler normal çykynca doktorumla konu?tum çünkü a?ylamaya geçecektik ve bayrana denk gelecekti. 2-3 ay kafamy dinlemek istiyorum. ilaçlardan sykyldym daha a?yrlaryna geçmeden vücudum dinlensin istiyorum dedim. ve ertesi ay kendili?inden hamile kaldym. doktorum rahim filminin de faydasy olmu? olabilir. küçük yapy?yklyklar varsa açmy?tyr ve rahima?zy darsa onu da biraz geni?leterek kolayla?tyrmy?tyr dedi. çünkü benim sa? kanala 2 kez syvy enjekte etmi?ti. emin olmak için. tabi vakti zamany gelmi?tir ama bana rahim filminin etkisi de oldu gibi geldi...
BATUHANIM HO? GELDYN CANIM O?LUM... 22.05.2009 09.25
Basa don
iclal Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Temmuz-2007
Konum: Konya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2750
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti iclal Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mayis-2009 Saat 06:59
Orjinal mesaji gonderen ankara_06 ankara_06 yazdi:

kyzlar ilk takibim ba?lady klomeni alyyorum...saly günü dr um ça?yrdy bakcak yumurtamyn büyüklü?üne...bu arada incir kürü ve bally kary?ymyda yiyorum...in? faydasy olur....
 
hadi hayyryly olsun canym. in?allah kysa zamanda güzel haberlerini alyryz
BATUHANIM HO? GELDYN CANIM O?LUM... 22.05.2009 09.25
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mayis-2009 Saat 10:31
Orjinal mesaji gonderen magdure magdure yazdi:

ben bu rahim filmini çektirmek istemiyorum. dr um bahsetmedi. a?ylamaya karar verince e?iminde adetin 3. günü gitmesi mi gerekiyor test yapacaklar my ona da acaba. bence ilk i?ne verip yollar beni diye dü?ünüyorum. i?neler bitene kadar da usg ye ça?yryr. valla ne olursa olsun rahim filmine sycak bakmyyorum. zormu? çektirmek.
 
canym benim a?ylama ve tüp bebek yapylmadan önce rahim filmi çekiliyor biliyorum ben...
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
magdure Drop Down Menu
Üye
Üye


Kayit tarihi: 11-Subat-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 63
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti magdure Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mayis-2009 Saat 15:21
Orjinal mesaji gonderen a.akilli a.akilli yazdi:

canym a?ylama tüpler açyksa olumlu sonuç verir tüpler kapalyysa bo?una a?ylama yapylmy? olur bu yüzden doktorlar rahim filmi çekmeden a?ylama yapmazlar ben çektirdim rahim filmi tüplrim biraz tykanykmy? ama çekim esnasynda açylmy? yani faydasyny gördüm rahim filminin tamam zor ama kysa süreli bir i?lem bebi? için bu fedakarly?y yaparym ben sen de çektir bence emin olmu? olursun birde e?ine sperm testi yaptylarmy  test yapyp spermlerin durumuna bakylmasy lazym biz önceden yaptyrmy?tyk sperm testi sonucu iyi çykmy?ty  doktor a?ylamada spermlerin kaliteli olanlaryny seçtiklerini söyledi
canymcy?ym dr muayene etti rahim temiz dedi yumurtalyklarda iyi çaly?yyormu?. bir sorun yok ama daha önce rahim filmi çekildimi diye sordu.ben çektirmedim ama yapty?ym do?umdan sonra (6 aylyk ölü) ben historoskopi ameliyaty olmu?tum. rahimde enine bir septum (bölme) varmy? az bi?eymi?. açtylar onu. ben sebebsiz oldu?umu dü?ünüyorum. 2. gebeli?im 1 aylyk ken dü?ükle sonuçlandy. sadece kese vardy. e?imin sperm testi hiç  yapylmady. dr hamile kaldym diye  pek sorun olaca?yny dü?ünmüyor.  
 
 
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 32>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +