SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


OTYZM

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  12>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
sedef_85 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 25-Mart-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 16941
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti sedef_85 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: OTYZM
    Gonderildi: 05-Mayis-2009 Saat 11:14
OTYZMYN NEDENLERY

Ylk tanymlandy?y yyllarda otizmin psikolojik nedenlerden kaynaklandy?y, otizme anne-bebek ili?kisindeki ba?yn kurulamamasynyn ya da ba?ka bir deyi?le “so?uk anneli?in” neden oldu?u dü?ünülmü?tü. Ancak, otizmin nedenleri konusunda günümüze kadar yapylan birçok ara?tyrma bunun do?ru olmady?yny kesin olarak kanytlamy?tyr.

Otizmin nedenleri konusundaki ara?tyrma ve çaly?malar hâlen devam etmektedir. Ancak, henüz kesin nedeni ya da nedenleri bulunamamasyna kar?yn, otizmin genetik temelleri oldu?u görü?ü a?yrlyk kazanmakta ve dünyada yapylan bilimsel ara?tyrmalar bu konuda yo?unla?maktadyr.

Otizmi olan bir çok ki?ide serotonin maddesi fazlaly?yna ve ba?y?yklyk sistemi bozuklu?una rastlanmaktadyr. Ayryca a?ylar, alerjiler, mantar enfeksiyonlary, travma ile otizm arasyndaki ili?kiler de ara?tyrylmaktadyr. Otizmin nedenleri ile ilgili öne sürülen bütün görü?ler tek ba?yna bu problemi açyklamada yetersiz kalmaktadyr. Son yyllarda yapylan ara?tyrmalar, özellikle ?u noktalar üzerinde durmaktadyr :

a- Genetik Nedenler : Birden fazla genin, bazy çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ile otizmin ortaya çykmasynda etkili olabilece?i dü?ünülmektedir. Bu çevresel faktörler arasynda kan biyokimyasy, kullanylan ilaçlar sayylabilir. Genlerdeki yapysal bozukluk ku?aklar öncesinden geliyor olabilece?i gibi, gebelik syrasynda kullanylan ilaçlar, virüsler ve radyasyon gibi etkenlerle de genlerin i?leyi?i bozulabilir. Ancak bu gen ya da genlerin hangileri oldu?u konusunda yapylan ara?tyrmalar devam etmektedir.

b- Yapysal Nedenler : Bazy ara?tyrmalar, beynin bazy bölgelerindeki yapysal farklylyklaryn otizme neden olabilece?ine i?aret etmektedir. Otistik bireylerin beyinleri incelendi?inde, beynin ön ve yan bölgelerindeki kan akymynda farklylyklar belirlenmi?tir. Beyinin yan bölgeleri; konu?ulan dili anlamaktan, planlama yapmaktan, sosyal davrany?laryn koordinasyonundan , kontrolünden ve motivasyonundan sorumludur. Ayny zamanda otistik çocuklarla yapylan çaly?malar beyinin, beyincik, beyin sapy ve ön bölgelerinde de anormallikler oldu?unu ortaya koymu?tur. Beyincik, hareketlerimizin koordinasyonunu sa?layan ve sosyal etkile?imde görevleri olan bir bölgedir. Beyin sapy ise, gelen uyarylaryn posta kutusu gibi toplandy?y bölgedir.Bu bölgelerdeki yapysal bozukluklaryn varly?y, otistik çocuklarda görülen davrany? ve uyum zorluklaryny anlamamyzy kolayla?tyrmaktadyr.

c- Do?um Öncesi-Do?um Syrasy-Do?um Sonrasy Dönemleri Etkileyen Dy? Etkenler : Ara?tyrmalar, bu safhalarda beyin geli?imini etkileyen birden fazla durumun otizme neden olabilece?ini kanytlamy?tyr. Özellikle, anne karnynda geçirilen kyzamykçyk hastaly?y a?yr otizme yol açabilmektedir. Do?um syrasyndaki travmalar ve buna ba?ly bebe?in oksijen eksikli?i a?amasy, çevresel toksinler, tüberoz skleroz, fenil ketonüri sendromu gibi metabolik hastalyklar da otizme neden olabilir.
 
 
OTYZM- YAYGIN GELY?YMSEL BOZUKLUKLAR 

 

‘Otistik spektrum hastalyklary’, bir di?er adyyla ‘yaygyn geli?imsel bozukluklar’  nadir olmayan genel bir hastalyk gurubunu tanymlar. Beynin sosyal ileti?im ve dil becerilerinde zorluklara neden olan geli?imsel bozuklu?udur.  Bu ki?iler di?er insanlar gibi, yaptyklary ve yapabildikleri konusunda birbirlerinden çok farklydyrlar. Hiç birinin belirtileri di?erinin tamamen ayny de?ildir. Ayryca ya?, olgunla?ma ve e?itim ile ba?lantyly olarak ayny ki?ide bulgular yyllar içinde de?i?ebilir.

 

Otistik spektrum hastalyklary’ hangi alanlarda zorlu?a neden olur?

 

1-Sosyal beceriler: Bu çocuklaryn kar?ylykly sosyal becerilerinde belirgin sorunlary vardyr:  

· Ba?kalary ile ya?yndan beklenen düzeyde ço?unlu?un kurdu?u ili?kiyi sa?layamazlar.

· Yalnyz kalmaya e?ilimlidirler,

· Ynsanlar ile göz temasy, yüz ifadesi, vücut duru?u ve hareketlerini kullanarak ili?ki kurmayabilirler.

· Ba?kalarynyn dikkatini çekmek, ilgiyi payla?maya yönelik davrany?lary olmayabilir (oyunca?y parmakla i?aret etmek ya da bulup getirmek gibi)

· Ba?kalaryn kendileri ile konu?mak isteyince aldyrmaz görünebilirler.

· Sosyal ya da duygusal kar?ylyklylyk yoktur. Ba?kalarynyn duygularyny anlamakta ve kendi duygularyny ifade etmede zorlanabilirler.

· Bir ba?kasy tarafyndan tutulmak ya sarylmayy istemezler. Sadece kendileri isteyince sarylabilirler.

· Bazen ba?kalary ile ilgilenmeye istekli olabilirler; ama nasyl konu?ulaca?yny, nasyl oynanaca?yny, kysacasy ba?kalary ile nasyl ili?ki kurulaca?yny bilmeyebilirler.  

 

2-Konu?ma, dil ve ileti?im becerileri:  

· Otistik spekturumdaki çocuklaryn yakla?yk %40’y tam olarak konu?amaz. Di?erlerinde kendisine söyleneni tekrarlama vardyr. Bu esnada mimik ya da jestler ile yardymcy bir ifade biçimi de yoktur.

Konu?abilenlerde ise; 

· Bir konuda çok laf edebilirler ancak kar?ylykly diyalogda zorlanabilirler. Çünkü ba?kalaryny dinlemekte ve anlamakta güçlükleri vardyr. 

· Mimik ve jestleri anlamlandyrmada zorluklary olabilir.

· Sözcük kapasiteleri kysytly ve basmakalyp olabilir

· Zamir kullanymynda hatalar olabilir; yani ‘ben’ yerine ‘sen’ derler veya tersi olur.

·Sesleri düz ve monoton olabilir. Seslerini tonlamalary yani alçaltyp yükseltme, yumu?atyp sertle?tirmeyi yapamayabilirler.

 · Konu?urken insanlara çok yakla?abilirler. Bir konuya yapy?yp uzun süre sykycy konu?malar yapabilirler.

 

3-Synyrly tekrarlanan basmakalyp davrany?lar:

· Bazy özel alanlara yönelik a?yry ve yo?un ilgileri olabilir

· Y?levsel olamaya bazy rutinlere ya da ritüellere çok syky ba?lanabilirler.

· Bazy hareketleri defalarca tekrarlayabilirler (elleri biribirine vurmak, kendi etrafynda dönmek, ileri geri sallanmak gibi).

· Koyduklary e?yanyn ayny yerde kalmasyny isteyebilirler. Zihinsel esneklikleri farkly oldu?u için günlük i?lerin beyinlerinde bir syralamasy vardyr ve bu syra bozulursa çok huzursuz olabilirler.

·Oyuncaklaryn ya da ba?ka cisimlerin bazy parçacyklary ile –özellikle y?ykly ve sesli- a?yry ilgilenebilirler

 

4-Taklit oyun becerileri:

Hayal gücüne dayaly ya da çevredeki insanlara yönelik taklit oyun kurmalary olmayabilir ya da çok kysytly kalabilir.

 

Ba?ka Alanlarda Sorunlary Var mydyr?

Evet. Yüksek oranda zeka gerili?i (%75), epilepsi (%25), psikiyatrik (depresyon, kaygy bozuklu?u gibi) ve davrany? sorunlary (yykycy davrany?lar, dikkat eksikli?i-hiperaktivite bozuklu?u gibi) gibi vardyr. Ayryca bu çocuklaryn %50’sinde, özellikle dü?ük zeka düzeyindekilerde, EEG anomalisi vardyr.

 

Otizm ba?ka nörolojik hastalyklarla beraber midir?

Evet. Az sayyda olguda otizm, epilepsi, zeka gerili?i ve ba?ka nörolojik bulgulary olan hastalyklarla beraberdir. Tuberoskleroz, Angelman sendromu, Frajil X sendromu, bazy kromozom bozukluklary ve nadir metabolik hastalyklar gibi…

Otizimli olgularyn ço?unda ise alta yatan bir neden bulunamaz.

 

Nörolojik geli?imleri nasyl olur?

Di?er çocuklar motor, dil, sosyal ve bili?sel beceriler açysyndan oldukça benzer bir syra düzeni içinde geli?mekle beraber, otistik çocuklarda geli?imin bu farkly alanlary farkly hyzlarda olur. Yürümeyi di?er çocuklarla ayny zamanda yaparken dil ve ileti?im becerileri, taklit oyunlary sa?lykly ya?ytlaryndan oldukça geri olabilir.

Zor bir beceriyi kazanyrken kolay olany ö?renemeyebilirler. Bir yazyyy akycy okur ama bir harfin tek ba?yna sesini veremeyebilirler.

Bir beceriyi ö?renip sonra unutabilirler. Önce pek çok kelime söyleyip sonra tamamen konu?mayy byrakabilirler.

 

Sykly?y nedir?

Nadir olmayyp her 1000 ki?iden 2-6’sy bu bozukluk kapsamynda de?erlendirilir. Erkeklerde daha syktyr. Tüm ülkelerde ve kültürlerde görülür.

 

Otizm neden olur? Ailevi yatkynlyk var mydyr?  

Hangi neden ya da nedenlerin otizmden sorumlu oldu?u kesin olarak bilinmemektedir. Çevresel ve genetik etkenlerin neden oldu?u dü?ünülmektedir.

Kalytymsal etkenler, di?er psikiyatrik hastalyklarla kyyaslandy?ynda otizm olu?umunda daha önemlidir. Otizme kalytsal e?ilimin ku?aktan ku?a?a nakledildi?ini dü?ündürten pek çok bulgu vardyr:

1- Otistik çocu?un 1. derece akrabalarynda (anne-baba ve karde?ler) otizm görülme olasyly?y 50-100 kat artar: Karde?inde otizm varsa di?er çocukta otizm olma orany %2, otizm dy?ynda ba?ka bir YGB orany ise %3.6 ve toplam risk (herhangi bir YGB tablosu için) %5’dir.

2-Tek yumurta ikizlerinde karde?te otizm varsa e?inde oran %36 olarak bildirilmi?tir. 2. ve 3. derece akrabalarda ise risk % 0.1’e iner.

Bu bulgular otistik ki?ilerin akrabalaryna genel topluma göre artmy? bir e?ilim oldu?unu ve kalytymynda çok sayyda genin etkile?ti?ini dü?ündürtmektedir.

Ayryca bu ailelerde sosyal ileti?im güçlü?ü, bili?sel, ileti?im, dil, ö?renme ve yürütücü i?levlerde güçlü?ü, kaygy, duygu durum bozukluklary olan birey sayysy genel toplumdan daha fazladyr.

Çevresel (sonradan olu?an) etkenlerin yeri kesinle?memi?tir. Geçmi?te inanyldy?y gibi anne ve bana tutumunun bir neden oldu?u görü?ü ise artyk kabul edilmemektedir.  Gebelik, do?um ile ilgili etkenler belki de kalytymsal e?ilimi olan ailelerde hastaly?yn görülmesini kolayla?tyrmaktadyr. Otistik fetuslaryn do?um ile ilgili sorunlara daha çok maruz kalabildi?i dü?ünülmektedir.

 

Ne zaman hekime ba?vuralym?

· 12 aylyk bebekte heceleme, parmak ile gösterme ya da hiçbir mimik ifadesi (ba?-ba? yapma gibi) yoksa

· 16 aylyk bebek hedefe yönelik anlamly tek bir kelime söylemiyorsa

· 24 aylyk bebek kendili?inden (tekrar ?eklinde olmadan) 2 kelimelik cümle söylemiyorsa

· Hangi ya?ta olursa olsun kazanylmy? dil ya da sosyal becerilerde kayyp varsa;

geli?imde bir sorun oldu?u dü?ünülmelidir.

 

Tany en erken ne zaman konur?

‘Yaygyn geli?imsel bozukluk’ tanysy koyduracak bir laboratuar testi ya da radyolojik inceleme yoktur. Tany tamamen çocu?un davrany?lary izlenerek konur. Ortalama 18 aydan itibaren göz temasy, taklit oyunlary, sözel ve sözel olmayan ileti?i becerilerinde gerilik saptanabilir. Bazy anneler ilk bulgulary 1 ya? civarynda fark edebilmektedir.   

ABD’de 1300 aileyi içeren bir çaly?mada anne-babalar bir sorun oldu?unu ortalama 18 ayda fark etmelerine ve 24 ayda hekime ba?vurmalaryna kar?yn, ancak %10’unda ilk görü?mede tany konuldu?u gösterilmi?tir. Ortalama tany ya?y bu çaly?mada 6 ya? olarak bildirilmi?tir.

Zeka ve dil sorunlary olmayan hafif olgularda (yüksek i?levli otizm ve Asperger sendromu gibi) ise tany ergenlik hatta genç eri?kinli?e dek konulamayabilir.

 

Tedavi var mydyr?

Özgün bir tedavi yoktur. Ancak normal geli?imin sürdürülmesini sa?layacak, ba?ymsyz ya?am becerilerini ö?retecek ve ailenin zorluklaryny en aza indirgeyecek de?i?ik tedavi yöntemleri vardyr.

Tedavideki temel hedef, çe?itli psikolojik ve davrany?sal yöntemleri kullanarak ki?inin gücünü en yükse?e çykaryp eksikliklerini en aza indirgemektir. Seçeneklerinin çocuk ve ailenin ihtiyaçlaryna göre düzenlenmesi ba?lyca ko?uldur.

Tedavi seçenekleri a?a?yda özetlenmi?tir:

1-Ylaç tedavisi: Ana bulgulardan çok nöbet, dikkat eksikli?i, davrany? bozukluklary gibi ek sorunlar için yararlydyr.

2-Davrany?sal tedaviler: Sosyal beceri programlary ile ki?inin ba?kalary ile ili?kilerinin temelleri kazandyrylyr. Arzulanan davrany?lar ödüllendirilir; istenmeyeler azaltylyr. Sosyal uyaranlary algylama, taklit, oyun kurma becerileri ba?lyca e?itim hedefleridir.

Erken yo?un davrany?sal e?itim programlary haftada 40 saatlik teke tek yo?un bir e?itimi hedeflemektedir.

3-Psikolojik: Ya?amdaki olaylar ve çevresel güçlüklere kar?y dany?manlyk ve destek amaçlydyr.

4-Konu?ma ve lisan e?itimi: Konu?manyn sözel ve sözel olmayan yönleri e?itimle geli?tirilebilir.

5-Fizik tedavi: Motor becerileri ve koordinasyonu iyile?tirmeye yöneliktir.

Hiçbir e?itim yöntemi tek ba?yna yeterli olmayyp e?itimsel ve davrany?sal teknikler düzenli ve devamly olarak sürdürülmelidir.

 

Gelecek Nasyl Olabilir?

Tedaviden alynan yanyt, ki?inin zeka düzeyi ve ileti?im becerilerinin düzeyi, epilepsi ve psikiyatrik bozukluklaryn varly?y ile do?rudan ili?kilidir. Yüksek i?levli otistik ki?iler, yani normal ya da üzerinde zeka düzeyine sahip olanlar e?itimlerinin tamamlayyp ilgi-beceri alanlaryna yönelik meslek edinebilirler.

 

Önerilen Yayynlar

Bu konuda ya?anmy? hikayeleri içeren a?a?ydaki kitaplary siz sevgili ebeveyinlere tavsiye ediyorum:

-Marsta Bir Antropolog, Dr. Oliver Sacks, Yleti?im Yayynlary

-Gerçek Bir Ynsan, Gunilla Gerland, Sistem Yayyncylyk

 

ALLAH YAVRULARIMIZI KORUSUN ...
Hayatyn tadyny çykar.... Baktyn onu beceremiyosun Tadyny kaçyrany Hayatyndan çykar..! :)

12.11.2008/11.07 En kyymetlim
Basa don
datceken Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 30-Aralik-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 17618
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti datceken Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 05-Mayis-2009 Saat 12:45
tesekkurler canym, Allah korusun
Basa don
fatma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 11-Haziran-2008
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1191
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti fatma Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 05-Mayis-2009 Saat 14:36
22 11 2008 SARP
06 11 2010DERYN
Basa don
zeynokiz Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Eylül-2007
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1252
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zeynokiz Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 14:02
Uzun zamandir yoktum hastanedeydik melegimle gozleri gormeyen kizima otistik teshisi konuldu ve omur boyu bakima muhtac olarak yasayacak denildi, ne kadar ilerleme gosterirse gostersin kendi ayaklari uzerine durabilecek seviyeye gelemeyecek canim cok ama cok aciyor
prensesim güzel kizim 10.11.2007   
2. ? ins en kisa zamanda
Basa don
miray Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 05-Nisan-2008
Konum: Adana
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5625
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti miray Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 14:09
Orjinal mesaji gonderen zeynokiz zeynokiz yazdi:

Uzun zamandir yoktum hastanedeydik melegimle gozleri gormeyen kizima otistik teshisi konuldu ve omur boyu bakima muhtac olarak yasayacak denildi, ne kadar ilerleme gosterirse gostersin kendi ayaklari uzerine durabilecek seviyeye gelemeyecek canim cok ama cok aciyor
Canym Allah yardymcynyz olsun, size güç kuvvet versin.. çok üzüldüm
Dilerim ömür boyu yavrunuzu koruyacak kollayacak güç ve dirayette olursunuz ömür boyu..
yüre?im.. yaraly ku?um... topla ve aç kanatlaryny....
Basa don
zeynokiz Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Eylül-2007
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1252
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zeynokiz Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 14:38
Orjinal mesaji gonderen miray miray yazdi:

Orjinal mesaji gonderen zeynokiz zeynokiz yazdi:

Uzun zamandir yoktum hastanedeydik melegimle gozleri gormeyen kizima otistik teshisi konuldu ve omur boyu bakima muhtac olarak yasayacak denildi, ne kadar ilerleme gosterirse gostersin kendi ayaklari uzerine durabilecek seviyeye gelemeyecek canim cok ama cok aciyor


Canym Allah yardymcynyz olsun, size güç kuvvet versin.. çok üzüldüm
Dilerim ömür boyu yavrunuzu koruyacak kollayacak güç ve dirayette olursunuz ömür boyu..

saol canim insallah
prensesim güzel kizim 10.11.2007   
2. ? ins en kisa zamanda
Basa don
senemr Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 01-Temmuz-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 897
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti senemr Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 14:43
biliyorum üzülme demek çok kolay ama, belki çok hafif otistiktir, gözleri içinde e?imin  arkada?y vardy gözleri do?u?tan görmüyor, ?imdi müzik ö?retmeni evlendi, çocu?u oldu,senin kyzynda, sen ona destek oldukça ayaklary üzerinde duracaktyr.
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 14:43
canim çok ama çokkk uzuldumm :((
Alalhim seni evladinla siniyor, yardimcin olsun in$allahh
ne desem bilemiyorum :((

Basa don
NAZLI27 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 28-Mayis-2008
Konum: -- Yurtdy?y --
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7333
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti NAZLI27 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 15:17
eminim çok zordur ama yaninda senin gibi guçlu,bilinçli bir annesi var çok sukur
Allah yardimciniz olsun canim
ilk goz agrim anneligi tattigim Ahmet Emir'im 25.08.2008

Eren'im de geldi hosgeldi 02.07.2010
Basa don
durukus Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Ekim-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3058
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti durukus Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Haziran-2012 Saat 15:29
Orjinal mesaji gonderen zeynokiz zeynokiz yazdi:

Uzun zamandir yoktum hastanedeydik melegimle gozleri gormeyen kizima otistik teshisi konuldu ve omur boyu bakima muhtac olarak yasayacak denildi, ne kadar ilerleme gosterirse gostersin kendi ayaklari uzerine durabilecek seviyeye gelemeyecek canim cok ama cok aciyor

canym çok üzüldüm rabbim kolaylyk versin gerçekten çok zor
SEHERYM:21.08.1999 6:45
AKINIM:02.09.2000 8:30
DURUKU?UM:16.03.2009 11:15
EVYMYN I?IKLARI YYYKY VARSINIZ
Basa don
papatyam26 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Nisan-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3531
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti papatyam26 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Haziran-2012 Saat 02:43
rabbim yardymcyn olsun in?allah canym:((
17.08.09 defne'm...
Basa don
matteacher Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 03-Ocak-2008
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14378
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti matteacher Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Haziran-2012 Saat 02:52
ZEYNOKIZ Allah yardymcyn olsun canymCry
Rabbime isyan etme her zaman dua et senin bu dünyadaki imtihanynda bu demek ki
KÜÇÜK KELEBE?YM 5 ya?ynda ELYF YLAYDA 10.02.2010 (9:00)
Basa don
bozlak Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 10-Eylül-2007
Konum: Hollanda
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3090
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bozlak Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Haziran-2012 Saat 13:36
rabbim yardimcin olsun her zaman artik tip dunyasi o kadar gelistiki her gun yeni seyler cikiyo benim kizimada arastirma yapildi konusma geriligi konuldu ve ozel bi okula gidecek belki ordada vardir ozel okullar eger kizina gore egitim verilse yasitlarini yakalar sende bilincli bi annesin umarim yanlis tesbittir bide tr gotursen imkanin varsa
suskunlugum asaletimdendir her lafa verecek cevabim var ama bir lafa bakarim laf mi diye birde soyleyene bakarim ADAM mi diye...
Basa don
ceylin Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 19-Mayis-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1109
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ceylin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Haziran-2012 Saat 07:50
Canym benim çok geçmi? olsun. gerçekten çok zor benim o?lum otizmli de?il sadece davrany? gerili?i var özel e?itime götürüyoruz bire bir e?itim alyyor ve okadar çok çocuk varki Allahym hepise zihin açyklyy versin. ve bizlerede yardym etsin.gerçekten çok zor  ama e?itimin çok faydasy oluyor. Allahym cümlemizin verdi?i emekleri bo?a çykartmasyn...
Bilal Utkum,01.03.2009
Zeynep Öyküm, 26.03.2012
Basa don
seda30 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 28-Mayis-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1105
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti seda30 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Haziran-2012 Saat 15:31
Rabbim dayanma gücü versin .Bir annenin ya?ayabilece?i en a?yr imtihanlardan biri evlat.Yn?allah sevginizle ona güç kuvvet verirsiniz.Cenaby hak istedikten sonra olmayacak ?ey yok.
ENES'YM Ylk göz a?rym,yaky?ykly prensim 27.06.2003
ZERRYN'YM Ynci tanem,minik prensesim 06.06.2008
Basa don
GELBEBEGIM Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 27-Eylül-2007
Konum: Çankyry
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 899
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti GELBEBEGIM Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Haziran-2012 Saat 22:32

CANIM ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN GÜÇ KUVVET VERSYN SÖZÜN BYTTY?Y YER

15 KASIM 2008 23:15 HAYATIMIN RENGY, KIZIMIN BANA GELDY?Y GÜN...

2. MELE?YM SÜPRYZ YUMURTAM 14 AYLIK OLDU BYLE
Basa don
Ekim Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 10-Nisan-2008
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 20783
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Ekim Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Haziran-2012 Saat 23:17
canim cok cok üzüldüm!!! ama kiziniz cook sansli, sizin gibi anne babasi var!!! ALlahim size sabir ve dayanma gücü versin!!!! kizinada saglik!!! eminim ücünüzde bu rahatsizligin üstesinden geleceksiniz!!!
CANKUSUM kucagimda!!!
En güzel gün 15Ekim 2009, Saat 7:14

El Bebek Gül Bebek Gel Bebek Gel
Basa don
idilan Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 30-Mart-2012
Konum: -- Yurtdy?y --
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3202
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti idilan Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Haziran-2012 Saat 23:44
Allah sabir versin sana zeynokiz....uzulme demek kolay ama beterin beteri var, en azindan yavrun yaninda..bakima muhtac, zor da olsa yaninda...
yine yegenimden bahsedecegim ama, yegenim 6 yasinda ve yaklasik 4 senelik omru kaldi...gormuyor, konusmuyor, yurumuyor. bir gun gidecegini biliyoruz...olum haberini alacagimiz gunu bekliyoruz, hep korkuyla...

Allah yardimciniz olsun :( diyecek hiç bir seyim yok
Basa don
kelebbek Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 01-Temmuz-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 8821
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti kelebbek Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Haziran-2012 Saat 01:22
zeynokiz kizin kendi ayaklarinin uzerinde duramasa bile senin elini tutacak. allah sana da esine de kizina da guc ve kolaylik versin. otizm bazen beynin bazi bolumlerinin normalden daha fazla calismasina neden oluyor. kimbilir belki gormemesine yardimci baska yetenekleri aciga cikar. allah yardimciniz olsun.
19.10.2008
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Haziran-2012 Saat 01:44
Orjinal mesaji gonderen zeynokiz zeynokiz yazdi:

Uzun zamandir yoktum hastanedeydik melegimle gozleri gormeyen kizima otistik teshisi konuldu ve omur boyu bakima muhtac olarak yasayacak denildi, ne kadar ilerleme gosterirse gostersin kendi ayaklari uzerine durabilecek seviyeye gelemeyecek canim cok ama cok aciyor
 
Canym benim seni öyle anlyyorum ki gelece?e dair korkularyny ve endi?elerini
Rabbimin synavy olarak gör bunu güzelim eminim iyi bir e?itimle kyzyn daha iyi olacak
sen güçlü olmalasyn ancak
 
Benim o?lumda da yaygyn geli?imsel bozukluk tanysy konuldu yani A tipik otistik
duygularyny çok iyi anlyyorum
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
zeynokiz Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Eylül-2007
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1252
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zeynokiz Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2012 Saat 12:59
Kizlar hepinize ayri ayri tesekkür ediyorum, anlayisiniz desteginiz gönül yoldasliginiz icin siteye giriyorum ancak yazacak kadar zamanim olmuyor istiyorum paylasimlarim daha cok olsun ama olmuyor su anda bile zor geldi masada oturuyor kizim gözlerini tutuyor ve huzursuz yemek adina herseyi sundum ama reddediyor ve yanina yaklasamiyorum istemiyor su anda ve 1 haftadir gece uykusu yok gibi haliyle benimde, zor gercekten cok zor allahim kimseyi evladiyla sinamasin cok sükür yanimda ve nefes aliyor ama kendine zarar verdigi zamanlarda hicbirsey yapamamak en zoru, nolur dua edin melegime anne desin acim tokum desin 
prensesim güzel kizim 10.11.2007   
2. ? ins en kisa zamanda
Basa don
EsraErsin Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 19-Ocak-2009
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6326
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti EsraErsin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2012 Saat 14:30
canim benim cok gecmis olsun, ben yeni okudum konuyu.
rabbim büyüktür hic üzülme, muhakkakki cok zordur ama buda senin sinavin cnm.
allah yardimciniz olsun, öpüyorum prensesi
Annesinin Bitaneleri ECRINI'm 25.04.2009, 01:25

ELZEM SERRA'm 16.12.2012, 20:58

Süpriz Yumurtam 21+4

Basa don
anxious Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Aralik-2008
Konum: ABD
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7321
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti anxious Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2012 Saat 14:35
zeynokiz, egitimleri basladimi kizinin? bence umidini yitirme ne otistik cocuklar var asla duzelmez diyecegin terapiler sayesinde kendi hayatlarini devam ettirecek okula gidecek duruma gelmisler..ben inaniyorumki kizinda iyi bir egitim surecinden gecerse anne demeyi birak kizim biraz sus ne cok konustun dedirtecek duruma gelicek..
bunalri senin icin rahat etsin diye demiyorum zaresi olmayan bir hastalik degil sizinki tamam omur boyu devam edicek belki ama verilen terapilerle hayat kalitesi cok cok yukselecek..
Ilk gozagrim oglum Ahmed Janim 2/4/2010
Prensesim Ela Neris'im 10/6/2011
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Ekim-2012 Saat 00:59
Zepnepcim dualarymdasyn arkada?ym seni öyle anlyyorum ki ama e?itimlerini aksatmadan devam etmeniz gerekiyor bunu sakyn ihmal etmeyin arkada?ym inan iyi bir e?itim ile yol alan bir kyz çocu?u gördüm konu?uyor ve algylary açyk in?allah senin kuzunda olacak canym öncelikle bununla ilgili kitaplary oku derim sana
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
gülünhüznüyüm Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 13-Eylül-2007
Konum: A?ry
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11246
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülünhüznüyüm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Ekim-2012 Saat 04:11
canym dualarymdasynnnnnnnnnnnnnnnn rabbym guc kuvvet vesyn sana.....


    Aslynda hayatyn hiçbir evresinde kötü insan yoktur. Her insan huzur verir; kimi geldi?inde, kimi gitti?inde..
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  12>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +