SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


GÜNLÜK BURÇ YORUMLARINIZ....:)

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: GÜNLÜK BURÇ YORUMLARINIZ....:)
    Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:38
KOÇ BURCU :
 
 
Süregelen ortaklyklarynyzy yeniden gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak ve tek ba?yna hareket etmek için henüz erken. Daha fazla i?birli?i içinde olmaly, duygusal etkilerden uzak durmalysynyz. Hareket alanynyzy geni?letecek fyrsatlary sa?duyu ile kullanabilirsiniz. Yakyn ili?kilerinizi zora sokacak adymlardan özellikle kaçynmalysynyz.

A?k Ya?amy 

Sevgilinizin i?i gere?i size arada bir yalnyzlyklar ya?atmasy, ili?kinizin neredeyse temel sorunu gibi. Bu ayrylyklar ilerde daha da sykla?abilir. Zorunluluklary sorun gibi görmeye ba?lamamalysynyz.
 

Y? Ya?amy 

Y? ya?amynyzda i?lere tümüyle odaklanmanyzy engelleyen bir ?eyler var. Bunu ke?fedip adyny koymanyz gerekiyor. Bugünlerde sorunlarynyzla ilgili büyük bir kalabaly?ynyz olacak. Size çok söz dü?ebilir.

Dikkat 

Bazy huylarynyzyn ço?u zaman yararyny görüyor olmanyz, sizi gizli zararlary görmekten alykoyuyor. Bazy durumlarda merakynyzy bastyrmanyz gerekiyor.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:40

Bo?a Burcu
21 Nisan - 21 Mayys
 
 
 
 
 
 
Yyimserli?iniz ve acyma hislerinizin artmasy iyi niyetinizi suistimal edebilecek kimselerin de yanynyza yakla?malaryna neden olabilir. Daha geni? ve yapycy bir çevre dü?lüyor ama harekete geçmek için yerinizden bile kypyrdamyyorsunuz. Sizi engelleyen ?eylerden birisi kendinizin yaratty?y olumsuz dü?ünce formlary ve isteksizlik.
Genç ku?akla ya?ady?ynyz ihtilaflarda kusurlu oldu?unuz temalary görmeniz gerekir. Teknoloji ve yeni dünya kriterlerine ayak uydurmanyz gerekiyor. Durumunuzu düseltmek için tasarrufa yönelin.

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Yki dominant karakterin duygusal ili?kisindeki çözümsüzlükler içindesiniz. Ama ili?kinizi bir hata olarak ele almanyz için henüz çok erken. Yli?kiniz adyna yapabilece?iniz çok ?ey var.

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Verimsizlik bir süre daha gidebilir. Becerileriniz ve ki?isel çabalarynyzla bu süreyi kysaltabilirsiniz. Y?inize ba?lyly?ynyz, kafanyzdaki yetki sorununu önümüzdeki günlerde çözecek.
 
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Toplu paranyz, i?lerin problemli oldu?u dönemlerde sizi ayakta tutabilecek durumda görü

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Ya?ady?ynyz bir güvensizlik, belli nedenlere dayaly da olsa, onu ortaya çykarma çabanyz genel ili?kilere zarar verebilir. Hassas konularyn üzerine hassasiyetle gidilmesi gerekti?ini unutmamalysynyz.
nüyor. Planlady?ynyz standardy elde etmeniz, umutlarynyzy diri tutmaya ba?ly.
 
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:42
Ykizler Burcu
22 Mayys - 21 Haziran

 

 
 
 
Daha rahat ve akycy günler ya?amaya ba?lyyorsunuz. Artyk kendinizi keyifli hissedece?iniz u?ra?lar ve hobilerle ilgilenebilirsiniz. Sizi mutlu eden pek çok geli?meyi sevdiklerinizle payla?abileceksiniz. Sizi yaratycy kylan her konuda dikkat çekici sonuçlar alarak ilerleyebilirsiniz. A?k hayatynda sizi kysytlayan duygulardan uzakla?makta kararly olacaksynyz.

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Yli?kinizde bir özgüven eksikli?iniz olabilir. Sevgilinizin güvenli, rahat tavyrlaryny sevgisizlik nedeni olarak de?erlendirme e?iliminde görünüyorsunuz. Yçinizde gizli bir kyskanylma arzusu var gibi.

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y? hayatynda sycak, fazla yakyn ili?kilerin zararly oldu?u yönünde bir baky?ynyz var. Synyrlandyrylmy? ili?kilerin, i? ya?amyndaki ba?arylaryn önko?ullaryndan biri oldu?u inancyndasynyz.

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Para konularynda daha güvenli ili?kiler içine girmelisiniz. Toplu bir katylyma yatyrdy?ynyz paranyn riske girmi? olmasy, ana nedenlerden biri olsa da, maddi sorun ya?ama korkunuzun altynda birçok neden daha var gibi.

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Yyi niyetli biri olu?unuz, size yönelik bazy planly davrany?lary görmenizi engelleyebiliyor. Bugünlerde biraz ku?kucu olmanyzda yarar var.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:43

Yengeç Burcu
22 Haziran - 22 Temmuz
 
 
 
 
 
 
Hisleriniz ve duygularynyz ?uursuzca yükselebilir. Ya?ady?ynyz ortama a?yry ba?ymlyly?ynyz bazy ?eyleri engelliyor olabilir. Yerle?ik aly?kanlyklarynyzdan vazgeçmek sizi bir hayli korkutuyor.. Kendi hatalarynyz yüzünden ne ba?kasyny suçlayyn ne de kendiniz zor durumlarda kalyn. Bir an önce gerçeklere dönmenin zamany geldi. Sa?ly?ynyz ise kronik so?uk algynlyklary yüzünden pek de rahat de?il.
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Dy?a yönelik küçük mutluluklary ili?kiye ihanet gibi görmeden önce, bu ihtiyacy neden duydu?unuzu sorgulamanyz gerekiyor. Problem siz, partneriniz ve ili?kiniz üçlüsünde kilitli.
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y? ba?lantylarynyzdan bu günlerde çok sevinece?iniz haberler alabilirsinizGeçmi? yanylgylar, yeni giri?imlerin yön göstericisi olabilmeli. Bu baky?, geçmi? olumsuzluklary bugünün avantajyna dönü?türebilir.
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Uzun zamandyr sürüncemede olan beklentileriniz hareketlenebilir.Gelir durumunuz pek sakynmadan harcayabilmenizi sa?lyyor. Kysa vadede sorunlu para ili?kileri görünmüyor.
 

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Sert tepki verdi?iniz arkada?ynyz, ?u syralar çok sa?duyulu görünüyor. Bu, ele?tirileri ciddiye almanyz, problemi ortadan kaldyrmanyz için ilk adym olabilir.
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:45
Aslan Burcu
23 Temmuz - 23 A?ustos
Bu gün muhatabynyz olan ki?ilerle ili?kileriniz ön plana çykacak. Yani özellikle e?iniz, orta?ynyz ya da arkada?larynyz. Söz konusu ki?ilerle etkili çaly?malar yapacaksynyz. Yakyn ili?kilerinizde güçlüsünüz. Size ba?ly ve yardyma hazyr arkada?larla sahipsiniz. Ayryca bir dostla uzun süredir aranyzda geçen gerginlikten syyrylarak size uyum sa?layacaktyr.

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Ona gösterilen ilgi, sadece kyzgynlyk de?il, gurur nedeniniz de olabilir. Sevgilinizin çekicili?ine duydu?unuz hayranly?y gizli bir rahatsyzlykla ya?yyorsunuz. Bu, kendinizle hesapla?manyz gereken bir sorun olarak kar?ynyzda duruyor.
 
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y?leri düzeltme çabanyzda güvendi?iniz bir iki ki?i, sizi hayal kyrykly?yna u?ratabilir. Bazy i?leri dy?aryda gördürecek ya da dy?ardan destek alacaksynyz. Y?leriniz bugünlerde biraz karma?yk gibi.

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Parasyz kalmamayy becerebiliyorsunuz. Kötü günler için kenara bir ?eyler koyacak birikimler sa?layabiliyorsunuz. Çevrenizdeki, parayla zaafly ili?kiler içinizi karartmamaly.
 

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Önümüzdeki günlerde toplu para yatyrmanyz gereken bir katylym, çok iyi dü?ünülmesi gereken bir ortaklyk gibi görünüyor. Bugünlerde para konularynda epeyce uyanyk olmanyzda yarar var.
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:46
Ba?ak Burcu
24 A?ustos - 22 Eylül
Nihayet Ay burcunuza geçti. Artyk dikkat çekici olmayy ba?aracak ve ba?kalaryny etkileme becerisi göstereceksiniz. Hayatynyzy yeniden toparlady?ynyz bu dönem giri?kenli?iniz üzerinizde. Son derece somut kararlar alabilir, önemli fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Özel hayatynyza yansyyan duygusal gerginlikler ise sizi bir süre daha me?gul edecek.
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Yanly? anlamalara açyk tutumlar, ilerde do?ruyu da anla?ylamaz hale getirebilir. Yli?kinizdeki içe kapanykly?y bu ak?am yok edebilirsiniz. Yli?kinizle ilgili olmayan sorunlarynyzy da partnerinizden gizlememelisiniz.
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Son tersliklerde korumu? oldu?unuz so?ukkanlyly?ynyz, i? ili?kilerinize güven veriyor. Birkaç gün içinde alaca?ynyz sevindirici bilgilerle, yeniden düzlü?e çykaca?ynyza inancynyz artacak.
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Kysa bir zamanda bütçenizi düzenlemeye ba?layacaksynyz. Uzun süren sabyrly çabalarynyzla kendinize ilave gelirler sa?lamayy ba?army? olmanyz, durumunuzu birkaç basamak yükseltebilir.

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Daha sabyrly ve anlamaya hazyr yakla?ymlara yönelmelisiniz. Bir ili?kinizdeki be?enmedi?iniz mesafeyi, bu ?ekilde belli bir düzeye getirebilirsiniz.
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:48

Terazi Burcu
23 Eylül - 23 Ekim
 
 
 
 
 
 
 
Nihayet Ay burcunuza geçti. Artyk dikkat çekici olmayy ba?aracak ve ba?kalaryny etkileme becerisi göstereceksiniz. Hayatynyzy yeniden toparlady?ynyz bu dönem giri?kenli?iniz üzerinizde. Son derece somut kararlar alabilir, önemli fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Özel hayatynyza yansyyan duygusal gerginlikler ise sizi bir süre daha me?gul edecek.
 
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Yli?kinizin çevresinde fazla ho?lanmady?ynyz birileri var. Bunlara kar?y sert tepkiler vermeye çok hazyr görünüyorsunuz. Ya?ady?ynyz duygusal yo?unluk, sizi yanly? tespitlere yöneltebiliyor.

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y? ya?amynyzda, kendinizi göstermeye u?ra?ty?ynyz konuda bugün son fyrsatynyzla kar?yla?abilirsiniz. Bazy de?erlendirmelerde dany?aca?ynyz ki?ilerin, deneyimleri kadar amaçlaryndan da emin olmanyz gerekiyor.
 
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Ekonomi konularynda yetkin buldu?unuz dostlar, yüklemek istedi?iniz sorumluluklara hazyr de?iller gibi. Çok sevindi?iniz para haberi, geçici olarak bir hayal kyrykly?yna dönü?ebilir.
 

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Gizlilik içinde onarmaya çaly?ty?ynyz, kyrgynlyk nedeni olan sorun, gizlili?in dy?yna do?ru çykyyor. Bugünlerde bazy suçlamalarla kar?yla?abilirsiniz.

 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:50
Akrep Burcu
24 Ekim - 22 Kasym
Pek çok konuda kontrol sizin dy?ynyzda olacak. En çok ili?kiler ve ortaklyklary içine alan geli?meleri zorlamadan beklemede kalmanyz gerek. Gizleyici olabilece?iniz bu günlerde kendi kendinize kötülük edebilirsiniz. Duygusal huzursuzluklar ve kysytlamalar ise sizi oldukça yorabilir. Bir süre daha kendinize kar?y özenli davranmanyz gerekiyor.
 
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Size yönelik ilgileri fark ediyor, ama tepki vermeyi biraz geciktiriyorsunuz. Bugünlerde a?ka kapaly tutmaya çaly?ty?ynyz kapynyz aralanabilir. Hayata ba?lyly?ynyz sizi cazip biri yapyyor.
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Yki arkada?ynyzla çok ba?ka bir alanda bazy ara?tyrmalarynyz var. Umut verici doneler alyyor, potansiyel i?inizin hazyrly?yny hyzlandyryyorsunuz. Kyskanç ve hyrsly biri, i? hayatynyza zarar verebilir.
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Para sykyntylarynyzy kolayca azaltabiliyorsunuz. Yeni i? projeniz sizi kalkyndyrabilir. Yyi kazancyn çaly?mayla çok alakaly olmady?yny, tümüyle i?in türüne ba?ly oldu?unu dü?ünüyorsunuz.
 

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Zaman ve moral açysyndan engelleriniz olmady?y halde, çok sevip çok de?er verdi?iniz bazy insanlara sycak duygularynyzy nedense uzaktan gösteriyorsunuzDaha yakynla?ma çabalaryna girmeniz halinde, çok yakynynyzdaki de?erlerin farkyna varabileceksiniz.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:51
Yay Burcu
23 Kasym - 21 Aralyk
Bireysel ili?kileriniz önem ta?yyacaktyr. Bazy konularda kendi kurdu?unuz hayal dünyasynyn dy?yna çykamyyorsunuz. Y?lerinize ba?lamasyna ba?lyyor fakat istikrarly olamyyorsunuz. Sanki i?e ba?lamak i?i bitirmek gibi geliyor size. Ama böyle olmamaly. Bu tutum belki de kendinizi yeterli bulmamanyzdan kaynaklanyyor.

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Yakynynyzda gözledi?iniz bazy ili?kiler, bu duyguya olan saygynyzy azaltmamaly. A?kla, her ko?ulda kar?yla?ylabilece?ini kabul ediyorsunuz. Ama, yine size göre, elveri?siz ko?ullary fazla zorlamak da gerekmiyor.
 
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Ak?am saatlerinde bir i? ba?lantynyzla önemli bir görü?meniz olabilir. Y?inizi hemen, hemen her ?eyin üzerinde tutuyorsunuz. Y?e ba?lyly?ynyz, çaly?kanly?ynyz ve disiplinlili?inizle birle?ince ba?ary kaçynylmaz oluyor.

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Son günlerde bir yakynynyza verdi?iniz parasal destek, biraz sykyntyya dü?menize neden olabilir. Geliriniz i? hayatynyzdaki ba?arylarla ba?a ba? gitmese de, bu anlamda umutlu bir gelece?iniz var gibi.
 

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Süreç içinde ili?kiler, bamba?ka biçimlere dönü?ebilirler. Duygusal ili?kileri tanymlar, yorumlarken daha az aceleci olmalysynyz.
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:52

O?lak Burcu
22 Aralyk - 20 Ocak
 
 
 
 
 
 
Son dönemde ya?ady?ynyz zorluklar artyk geri planda kalyyor. Önünüzdeki günlerde i? hayatyna gereken özeni göstermelisiniz. Ãœstlerle ili?kileri yeniden gözden geçirmeniz gereken ?artlar var. Bu konuda dengede kalmalysynyz. Tamamlanmasy gereken i?ler ve ki?ili?inizi ortaya koyabilece?iniz yeni geli?meler size umdu?unuz ba?aryyy getirecek.
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Ufak tefek taky?malar ili?kinize daha çok renk katyyor gibi. Sevgilinizle herkesi imrendiren bir ili?ki sürdürüyorsunuz. Bu ili?kide, etrafynyzyn ili?kiye saygyn ve sevecen baky?larynyn da payy görülüyor.

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Bir tür ortaklyk içinde oldu?unuz arkada?ynyz, yeni fikirleriyle sizi dü?ündürecek. Y? hayatynyzda küçük bir ta?ynma var. Bugünlerde ön hazyrly?yna giri?ebilirsiniz.
 
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Bir tür ortaklyk içinde oldu?unuz arkada?ynyz, yeni fikirleriyle sizi dü?ündürecek. Y? hayatynyzda küçük bir ta?ynma var. Bugünlerde ön hazyrly?yna giri?ebilirsiniz.
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Para aly?veri?lerindeki temkinlili?iniz, her çe?it olumsuz ko?ula hazyrlykly olarak yakalanmanyzy sa?lyyor. Birkaç gün içinde uzun vadeli bazy para tarty?malary içine girebilirsiniz.

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Dostlar arasyndaki yersiz taky?malarda size i? dü?ebilir, bazy hyrçyn tavyrlara duyulan tepkileri yapycy yakla?ymlarynyzla yumu?atabilirsiniz.
 
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:54

Kova Burcu
21 Ocak - 18 ?ubat
 
 
 
 
 
Sosyal yönünüzün bu dönemde a?yr basmasy ile de?i?ik ortamlarda bulunmak ve de?i?ik sanatsal faaliyetlere katylmak isteyeceksiniz. Ara?tyryyor, görüyor ve sa?lam delillerle insanlaryn kar?ysyna çykyyorsunuz. Yalnyz kendi dü?üncelerinize büyük bir dirençle ba?lysynyz. Karar almakta zorlanyyor fakat aldy?ynyz kararlardan geri dönmüyorsunuz. Herhangi bir i?i üstlenirken bu özelli?inizi kullanyyor ayryntylara son derece önem veriyorsunuz.
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Sevdi?iniz insanla birlikte ho? vakit geçirebilirsiniz. Siz duygusal bir insansynyz ve bu özelli?iniz sayesinde gereksiz tarty?malardan uzak durabiliyorsunuz. Yine de manty?ynyzy ön plana çykarmak zorunda oldu?unuz bazy anlar olacak.
 
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y? arkada?larynyzla bo? zamanlarynyzda ho?ça vakit geçirebiliyorsunuz. Bugün de i?lerinizi bitirir bitirmez de?i?ik aktivitelerde bulunabileceksiniz.
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y? arkada?larynyzla bo? zamanlarynyzda ho?ça vakit geçirebiliyorsunuz. Bugün de i?lerinizi bitirir bitirmez de?i?ik aktivitelerde bulunabileceksiniz.
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Harcamalarynyza biraz daha dikkat ederseniz, aly? veri? yapma imkanyny bulabileceksiniz. Para harcamayy seviyorsunuz fakat bütçenizi dengelemeyi de ö?renebilmelisiniz.

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Hava de?i?ikliklerine dikkat etmelisiniz. Sa?ly?ynyz konusunda vurdum duymaz davrany?larynyz, hastaly?a yakalanmanyza sebep olabilir. Bu konuda arkada?larynyzyn sözlerini dinlemelisiniz.
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 10:55

Balyk Burcu
19 ?ubat - 20 Mart
 
 
 
 
 
 
Günün ilk saatlerinde ?ansy yakalayabilirsiniz. Bugünü iyi de?erlendirin. Çocuklar ve onlaryn e?itimi ile ilgilenmek size ayry bir u?ra? olacaktyr. Yaratycysynyz ve rol yapma yetene?iniz kendini gösterecektir. Bu sayede birçok olayyn kontrolunu ele geçirecek, hatta çaly?malara bile ba?layacaksynyz.
 

A?k Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Evlili?e olumsuz baky?ynyzy sevgiliniz dy?ynda herkesle payla?abilirsiniz. O, bunu bir uyary gibi algylayabilir. Onunda konuyla ilgili sizin kadar net olu?u, rahatça evlilik kar?yty tarty?malara girmenize kolaylyk sa?lamamaly.
 

Y? Ya?amy  (24 Ocak 2011)

Y? ili?kilerinizde güven ön planda. Bunu i? ya?amynyn önko?ulu olarak görüyorsunuz. Yaratycyly?ynyz biraz bunalymly bir çaly?an olmanyza yol açabiliyor. Yaratycyly?ynyz ve ko?ullarynyz arasynda bir denge kurabilirsiniz.
 
 

Para Durumu  (24 Ocak 2011)

Alçak gönüllü beklentilerinizle sorun ya?amyyorsunuz. Günü sonuna kadar de?erlendirme takyntynyz, birikim edinmenizi biraz engelliyor. Yakynda orta ölçekte para sevinçleriniz olabilir.

Dikkat  (24 Ocak 2011)

Hayata kar?y ya?ady?ynyz dönemsel küskünlükler, genel bir yorgunluk içinde görünmenize yol açyyor. Beyninizdeki bazy takylmalary yok etmenizde yarar var.
 
 
 
 
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
dermur_der Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 07-Ekim-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1368
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti dermur_der Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 11:04
t?kler.para harcamayy çok severim.do?ru söylemi? :):)
balböce?im geldi :) 31 a?ustos 2010
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Ocak-2011 Saat 12:07
rica ederim canym...:)
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Ocak-2011 Saat 10:18
Günlük Burç Yorumlary 25 Ocak 2011 SalySevgili Koç,

Bugün arkada?lyk duygularynyz ön planda olacak.Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz. Ay’yn bulundu?u konum, orijinal dü?ünceler içinde oldu?unuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen ki?ilerle birlikte olmaktan keyif alyyorsunuz. Finans konularynda ise, yava?layan ?artlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.Sevgili Bo?a,

Esnek dü?ünceler içinde olmanyz ra?men, bugün herkesi ?a?yrtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize kar?y sessiz fakat temkinli davranyyorsunuz. Ara?tyrmacy yönünüzün atakta olmasy nedeniyle, sizden saklanan bazy syrlary ö?renebilirsiniz Partnerinizle aranyzda güçlü bir cinsel çekim olu?abilir. Özel duygularynyz ön plana çykacak.Sevgili Ykizler,

Bugün Mars ruhsal evinizi etkilerken, kary?yk duygular içindesiniz. Takyntylarynyz yüzünden her ?eyi çok fazla irdeleyebilirsiniz. Ydeallerinizin biraz farkly bir konumda olmasy nedeniyle, çevrenize kendinizi anlatma konusunda zorlanabilir bazy konularda karar vermek zorunda kalabilirsiniz. De?er yargylarynyzy gözden geçirmelisiniz..Sevgili Yengeç,

Partnerinizle duygusal ba?larynyzyn güçlü olmasyna ra?men, arkada?larynyzla aykyry dü?ünceler içinde olabilirsiniz. Bugün katylaca?ynyz ortamlarda isteklerinizde direnmemeli ve fikirlerinizi kendinize saklamalysynyz. Dü?üncelerinizi açyklarken, farkly bir üslup kullanmanyz, sizi anla?ylmaz bir ki?i yapabiliyor. Sa?lyk konusunda, enerjinize yüklenmemelisiniz.Sevgili Aslan,

Güçlü arzularynyz olmasyna ra?men, bugün duygularynyz ve hyrslarynyzy bastyrmak zorunda kalabilirsiniz. Ay Kombinasyon burcunuz Terazi’de ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularyndan emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli a?amalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanyz için neden yok.Sevgili Ba?ak,

Sezgileriniz oldukça güçlü. Yönetici gezegeniniz Merkür, O?lak’ta ilerliyor ve sözlerinizin anlamly ve gizemli olmasyna neden oluyor.Konu?tu?unuz her ?eyin altynda gizli nedenler aranmasyny istemiyorsanyz, daha net olmayy denemekten ba?ka çareniz yok.Yanynyzda çaly?an ki?ilerin duygusal sorunlaryndan etkilenebilirsiniz.Sevgili Terazi

Ay burcunuzda ilerliyor. Ya?am gücünüzün yüksek oldu?u bir gün. Ortak ili?kilerinize güçlü bir baky? açysy ile yakla?manyz, çevrenizi olumlu bir ?ekilde etkiliyor. Bilinçaltynyzda dü?ündü?ünüz fikirleri uygulama alanyna geçmeden önce, ortak çaly?ma içinde oldu?unuz ki?ilerin de, fikrini almak zorundasynyz.
Sevgili Akrep,

Bugün, özel konularyn yer aldy?y ve kafanyzda ?ekillendirdi?iniz çaly?malaryn ön a?amasynda bir çaly?ma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs para evinizde ilerlerken, özel zevkler konusunda gizlilikler söz konusu olabilir. Duygularynyzy kolay ifade edemeyece?iniz bir gün içindesiniz.

Sevgili Yay

Arkada?larynyzy arama ihtiyacy içindesiniz. Gücü seviyor ve özel dostlarynyzy ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çaly?malar için, bazy planlarynyz var ve çevresel ko?ullarynda ayny paralellikte olmasyna dikkat etmelisiniz. Venüs burcunuzda ilerlerken, uçuk dü?ünceler içinde olacak ve oldukça ilgi göreceksiniz.Sevgili O?lak,

Merkür burcunuzda ilerliyor ve Terazi’de ilerleyen Ay’dan olumlu etkile?im alyyorsunuz Sabit yapynyzyn daha da kemikle?mesi ve dü?üncelerinizden taviz vermeyi?iniz sizin için önemli bir vurgu olu?turuyor. Bugün aileniz ve sevdiklerinizle inatla?abilir ve onlaryn isteklerine ters dü?ebilirsiniz. Olaylary daha fazla büyütmemenizde fayda var.Sevgili Kova,

Kysa yollarla ilgili ilginç planlarynyz var. Bazy dostlarynyza sürpriz hazyrlayabilir onlarla ortak çaly?malar içine girebilirsiniz. Ydeallerinizde ysrarcy davranmanyz sizi istedi?iniz noktalara getirecektir. Bugün bulundu?unuz ortamlarda duygularynyzy saklama ihtiyacy içindesiniz. Kendinizi anlatmaktan ho?lanmayaca?ynyz bir gün.Sevgili Balyk,

Özel duygularynyz ön plana çykarken, engellere kar?y tepki olu?turabiliyorsunuz. Bugün hyzly dü?ünece?iniz konular gündeme gelecek. Venüs tepe evinizde ilerlerken, ki?isel hyrslarynyzy öylesine güzel sunuyorsunuz ki, isteklerinizi kabul etmemek imkansyz gibi bir ?ey. Hyzly dü?ünüyor ve planlarynyzy güçlü bir ?ekilde ya?ama geçirmek istiyorsunuz.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
arzu_nur Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 10-Temmuz-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 37780
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti arzu_nur Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Ocak-2011 Saat 00:34
bugünkü nerde ?ekerim:))
19.02.2008///Emrem dünya güzeli o?lum..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Ocak-2011 Saat 13:26
Günlük Burç Yorumlary 26 Ocak 2011 Çar?ambaSevgili Koç,

Güne?'in burcunuza geçmesiyle kendinizi gösterme iste?iniz ve hyrsynyz artacak. Bu durum i? hayatynyzda çok verimli bir performans sa?lamanyza neden olabilece?i gibi, ili?kilerde gerginli?e de neden olabilir. Özellikle yöneticilerle ileti?iminizde ölçülü olmaly agresif bir tutum sergilemekten kaçynmalysynyz.Sevgili Bo?a,

Y?yerinizde son derece hareketli bir gün ya?anacak. Birçok ortaklyk meselesi ve zorlayycy grup çaly?malaryna hazyrlykly olmalysynyz. Özellikle ikili ili?kilerinizde yapycy olmaya özen göstermeli, gerginlik yaratmayacak, sakin bir tutum benimsemelisiniz.
Sevgili Ykizler,

Estetik davrany?larynyz ve ölçülü
konu?malarynyzla dikkat çekmeye ba?lyyorsunuz. Venüs’ten olumlu etkiler alyyorsunuz. Bugün olumlu idealler pe?inde olmanyz sizi de, çevrenize özel hale getiriyor. Sevgiyi algylama biçiminiz çok farkly. Ke?fetti?iniz her yeni ?ey, adeta sizi büyülüyor. Fakat derin ili?kiler sizde zorlayycy bir etki yapyyor.


Sevgili Yengeç,

Gününüzü keyifli geçirmeye hazyr hissediyorsunuz. Çocuklarynyzla program yapabilir, dy?ary çykyp birlikte e?lenebilirsiniz. A?k hayatynyz bakymyndan da olumlu geli?meler söz konusu olacak. Bununla birlikte ortaklyk yahut destek gerektiren i?lere fazla bel ba?lamamalysynyz.

Sevgili Aslan,

Gününüzü ailenizle ve evinizle ilgilenerek geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Ya?anmasy muhtemel bazy tatsyz geli?meler sizi kyzdyrabilir ve ili?kilerinizde gerginli?e sebep olabilir. Sabyrly bir tutum sergilemeli ve duygularynyza hakim olmalysynyz.

Sevgili Ba?ak,

Kendinizi e?itimle ilgili konulara vermek isteyebilece?iniz bir gün. Özellikle projelerinizi geli?tirebilir ve edinece?iniz yeni bilgilerle besleyebilirsiniz. Yakyn çevrenizle veya karde?lerinizle fikirlerinizi payla?acak ve destek göreceksiniz. Bunun yanynda, sa?ly?ynyzla ilgili geli?meleri göz ardy etmemelisiniz.
Sevgili Terazi

Pek huzurlu hissetmeyece?iniz bir gün olacak. Özellikle maddi konular canynyzy sykabilir, yatyrymlarynyzla ilgili endi?e ya?ayabilirsiniz. Kafanyzy da?ytmak için dy?aryda e?lencelere katylmak isteyebilirsiniz. Ancak harcamalarynyza dikkat etmeli ve riskten kaçynmalysnyz.

Sevgili Akrep,

Ay'yn burcunuza geçmesiyle kendinizi iyi ve güçlü hissedeceksiniz. Kendinizi ortaya koyabilir ve ilgilendi?iniz alanlara yönelebilirsiniz. Enerjiniz artyyor ve karamsar dü?üncelerden uzakla?yyorsunuz. Bununla birlikte, ailenizle ilgili bazy sorumluluklar almanyz gerekebilir.


Sevgili Yay

Kendinizi huzursuz hissedebilece?iniz bir gün. Yakyn çevrenizle ilgili olumsuz geli?meler ya?ayabilir, bazy projelerinizde aksamalar meydana gelebilir veya e?itimle ilgili konularda zorluklarla kar?yla?abilirsiniz. Kendinizi bu geçici karamsarly?a kaptyrmamalysynyz.
Sevgili O?lak,

Duygusal konularda bekledi?iniz ?artlaryn geli?mesi biraz da sizin davrany? biçiminizle ilgili geli?iyor. Syra dy?y konu?malar ilginizi çekse de, olaylaryn fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz. A?k konusunda fazla yorum yapmak gibi bir takyntynyz yok. De?i?ime ihtiyacynyz var. Bunaldy?ynyz anlarda yalnyz kalma ihtiyacy içinde olacaksynyz.
Sevgili Kova,

Toplumsal ve sosyal ili?kilerinizde yeni ve olumlu geli?meler içinde olacaksynyz. Bulundu?unuz ortamlarda kendinizi iyi hissetmek için yapty?ynyz çaly?malar, size ba?ary grafi?iniz getirecek. Birlikte çaly?ty?ynyz ki?ilerle aranyzda kuraca?ynyz diyaloglar çok önemli. Baskycy davranmak istemiyor fakat olaylaryn boyutlary sizin davrany? biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.
Sevgili Balyk,

Partnerinizin üzerinizdeki baskysyndan sykylaca?ynyz bir gün. Onun, her konuda sizinle ilgili ayryntylar ilgisini çekiyor. Üstelik bazy konulary sonradan aklynyza takyyor ve geç kalynmy? bir kaprisle ortaya çykyyorsunuz. Sevdi?iniz ki?ilerin sizi anlamasynyn mümkün olmady?y bir alanda pasla?malar ya?amanyz sizi oldukça gerginle?tiriyor
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Ocak-2011 Saat 13:27
Orjinal mesaji gonderen arzu_nur arzu_nur yazdi:

bugünkü nerde ?ekerim:))
 
canym bir yy?yn misafirim vardy
kyzymy görmeye gelmi?ler
ancak girdim siyteye...:)
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
deha Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Mart-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 18437
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti deha Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Ocak-2011 Saat 15:56
Sevgili Bo?a,

Esnek dü?ünceler içinde olmanyz ra?men, bugün herkesi ?a?yrtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize kar?y sessiz fakat temkinli davranyyorsunuz. Ara?tyrmacy yönünüzün atakta olmasy nedeniyle, sizden saklanan bazy syrlary ö?renebilirsiniz Partnerinizle aranyzda güçlü bir cinsel çekim olu?abilir. Özel duygularynyz ön plana çykacak.
?u son durum bu hafta hep geçerli olsun in?allahLOLEmbarrassedEmbarrassed
SONSUZ HAMD SANA ?ÜKÜR SANA OLSUN ALLAHIM
GÖNDERDY?YN HEDYYE SANA EMANET
GÜLBE?EKERYM ELIF DURUM HOSGELDIN ARAMIZA 02.10.2011..20:23
Basa don
aisenur Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 26-Temmuz-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1722
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti aisenur Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 27-Ocak-2011 Saat 12:34
Orjinal mesaji gonderen deha deha yazdi:

Sevgili Bo?a,

Esnek dü?ünceler içinde olmanyz ra?men, bugün herkesi ?a?yrtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize kar?y sessiz fakat temkinli davranyyorsunuz. Ara?tyrmacy yönünüzün atakta olmasy nedeniyle, sizden saklanan bazy syrlary ö?renebilirsiniz Partnerinizle aranyzda güçlü bir cinsel çekim olu?abilir. Özel duygularynyz ön plana çykacak.
?u son durum bu hafta hep geçerli olsun in?allahLOLEmbarrassedEmbarrassed
 
LOLLOLLOL
hadi hayyrlysyyla canm
gönlünün murady olsun
Deme ?u Niçin ?öyle
Yerincedir Ol Öyle
Bak Sonuna Sabreyle
Mevlâ Görelim Neyler
Neylerse Güzel Eyler
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 28-Ocak-2011 Saat 13:19
Günlük Burç Yorumlary 28 Ocak 2011 Cuma


Sevgili Koç,

Maddi manevi payla?ymlar sizi yeni dü?üncelere itmekte. E?in ya da orta?yn para durumu bazy engelleri beraberinde getirecektir. Kendi birikimlerinizi korumanyz gereken ?artlary görmelisiniz. Ortak finansal konular ise destek alarak ilerletilebilir. Ancak ortaklylarynyzda tek yanly dü?ünmekten kaçynmanyz gerek. Duygusal beraberliklerinize kar?y özenli olmalysynyz.


Sevgili Bo?a,

Ortaklyklarynyz ve ikili ili?kilerinizde daha farkly hareket etme gere?i duymaktasynyz. Zira kaçynylmaz olarak yenilik yapmak durumunda kalacaksynyz. Sizin dy?ynyzda geli?ecek bu konular hayatynyzda etkili olacaktyr. Ba?kalarynyn önerilerine açyk durarak kazançly çykmaya bakmalysynyz. Yakyn ili?kilerde ise yenilenme içinde olacaksynyz.


Sevgili Ykizler,

Pek çok konuda hyzly ve disiplinli olmanyz gerekiyor. Tamamlanmasy gereken i?ler ve detaylar oldukça yorucu bir hale gelebilir. Ayny zamanda organizasyon içeren çaly?malar üzerinizde basky kuracaktyr. Beraber çaly?ylan ki?ilerle fikir birli?i içinde olmanyz size zaman kazandyrabilir. De?i?ik tekniklerden yararlanmak konusunda oldukça kararly adymlar atabilirsiniz.


Sevgili Yengeç,

Çok ?ey ba?armaya kararly yanlarynyzla ba?ary zamanlar ya?yyorsunuz. Zira keyif veren yaratycy konularda oldukça istikrarly bir dönem. Yaptyklarynyzla yeniliklere çok açyk oldu?unuz görünüyor. A?k ve duygusal hayatynyza hareket katacak beraberlikler ise size co?ku vermekte. Sevdiklerinizle olan payla?ymlarynyza daha fazla yer açabilirsiniz.Sevgili Aslan,

Çok syky çaly?manyz ve dikkatli olmanyz gerekiyor. Yerle?im ve güvenli meseleniz sizi oldukça yorucu ?artlaryn içine çekecek. Planlarynyzy ilerletmek için yakynlardan destek aramalysynyz. Aile içi ili?kilerde olaylary bir parça aky?yna byrakmanyzda yarar var. Elinizdeki kaynaklar açysyndan daha temkinli olmanyz ve uzun vadeli dü?ünmeniz sizin yararynyza.


Sevgili Ba?ak,

Rahat ko?ullarynyz devam ediyor. Duygu ve dü?üncelerinizi zihinsel çaly?malarda ortaya koyabilirsiniz. Alaca?ynyz haberler ise oldukça sevindirici sonuçlar getirmekte. Karde?lerle olan ba?larynyzy güçlendirmek adyna yapmanyz gereken ?eyler var. Bu konuda zihninizi dolduran sorunlarynyzy akylcy biçimde a?maya ba?lyyorsunuz.


Sevgili Terazi

Parasal konular, harcamalar gündeminizi doldurmakta. Artan nakit ihtiyaçlarynyzy kar?ylamak konusunda kararly olacaksynyz. Anca ekstra giderler ve gereksiz harcamalar sizi sykyntyya sokabilir. Ortakla?a bir konu ya da anla?malar size yeni gelir olanaklary getirecektir. Uzun vadeli para yatyrymlarynyzy yeniden planlamak ve kararly olmak size dü?üyor.Sevgili Akrep,

Ay'yn burcunuzda ilerlemesi sayesinde kendinize güveniniz artmakta. Ayryca son derece dikkat çekici görünmektesiniz. Ãœzerinde yeterince dü?ünmedi?iniz konularda yenilenme içinde olacaksynyz. Yeni ba?langyçlarynyza tutku ile sarylabilece?iniz söylenebilir. Ailevi konularyn getirdi?i bazy sorumluluklar size bazy mücadeleler getirecek.Sevgili Yay

Destek ve morale ihtiyacynyz artmakta. Elde olmayan nedenlerden dolayy bazy huzursuzlular öne çykabilir. Kafanyzy kary?tyran geçmi?le ilgili konular ise sizi sabyrly olmaya zorlayacak. Yyimserli?iniz kaybetmemeli, hazyrlyk sürecinizi en iyi ?ekilde geçirmelisiniz. Ylgi çekici planlarynyzy bir süre ertelemeniz ve elinizdeki i?lere odaklanmanyz en do?rusu.


Sevgili O?lak,

Pek çok ?eyi bir arada halledebilirsiniz. Hayata iyimser bakty?ynyz bu dönem kendinizi motive etmekte ba?arylysynyz. Sosyal hayatyn size sunaca?y yeni olanaklarla güven kazanmak size kararlylyk getirecek. Ba?kalary adyna yararly olunabilecek konular ise syky çaly?manyzy gerektiriyor. Yenilikçi dü?ünceleriniz ba?kalary ile payla?manyz verimli sonuçlar getirecektir.


Sevgili Kova,

Gündeminiz fazlasyyla yo?un. Y?lerinizi daha iyi planlamaly, gereken çabayy göstermelisiniz. Y? hayatynda ilerleme ve isteklerinizi elde etme yönünde kararly olacaksynyz. Sorumluluklaryn artty?y bu dönem yeni görevler de gündeme gelebilir. Akylcy adymlarynyz sayesinde amaçlarynyzy yeniden ele alarak istedi?iniz yönde ilerleme ?ansy bulacaksynyz.


Sevgili Balyk,

Çok ?ey kazanabilece?iniz ?artlar içindesiniz. Yeniliklere açyk oldu?unuz gibi yaratycy duygularla çok ?ey yapabilirsiniz. Yurt dy?y ba?lantyly konularyn öncelik kazanmasy ise de?i?iklikler beraberinde gelmekte. Yeni ki?iler ve konular sizi farkly bir e?itim alanyna itebilir. Uzaklardan alaca?ynyz haberlerle bu yöndeki kararlarynyzy uygulamaya koyabileceksiniz.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Ocak-2011 Saat 10:38
Günlük Burç Yorumlary 29 Ocak 2011
Sevgili Koç,

Bugün oldukça dengeli bir ruh haline sahipsiniz. Olumlu kararlar verebilir, kararsyz kaldy?ynyz konularda bilginizi ço?altarak karar verebilirsiniz. Yeni ba?langyçlara açyksynyz. Bununla beraber e?er gereken dikkati göstermeyip kendinizi ihmal etmi?seniz, sa?ly?ynyzda bozulmalar görülebilir. Bu yüzden kendinize bakmanyz gerekiyor

Sevgili Bo?a,

Bugün yalnyz bir kimseyseniz yalnyzly?ynyzdan beklenmedik ?ekilde kurtulabilirsiniz. Kar?y cinsin a?yry ve aly?ylmadyk ilgisini çekebilirsiniz. Y? ve para konularynda a?yr giden ?eylerde hyzlanma olabilece?i gibi sevdi?iniz kimselerle de aranyzda anlamly ve güzel hediyeler verilebilir ya da alynabilir. Her durumda i?leriniz hyz kazanacaktyr.

Sevgili Ykizler,

Hevesle yürüttü?ünüz bir konu engellenebilir. Bu durum da sizde moral çöküntüsü yaratabilir.Çok aktif ve canly yapydasynyz. Y?inizle ilgili büyük geli?meler olabilir. Çevredeki kary?yklyklar yüzünden bir konunuzun kaybedildi?ini zannedebilirsiniz fakat merak etmeyin. E?er yeni imkanlar için çevrenize bakarsanyz hayatta güzel sürprizler oldu?unu da görebilirsiniz.

Sevgili Yengeç,

Bugün kary?yk duygular içinde olabilece?iniz bir dönemdir. Bu kary?yk duygular hayatyn hemen her alanynda olabilmekle birlikte duygusal ili?kilerde daha yo?un olarak hissedilebilir. Cinsiyet farky olmaksyzyn Sizin burcunuzun her insanynyn ani çekimlere kapylabilecekleri, beklenmedik duygusal ili?kilere ya da isteklere kapylabilecekleri bir dönem.


Sevgili Aslan,

Duygusal olarak kötümser bir yapyya girmeniz ve her ?eyi olumsuz yanyndan ele almanyz, çevrenize küsmeniz ve içinize kapanmanyz da olasydyr. Bu gibi duygulara kapylyrsanyz, bununla mücadele etmeniz gerekti?ini unutmayyn. Yçine kapanyklyk sadece can sykyntynyzy arttyrmaktan ba?ka bir ?eye yaramaz.

Sevgili Ba?ak,

Ynsanlarla daha iyi anla?abilecek durumdasynyz. Bu yüzden, e?er isterseniz bazy anla?mazlyklary da ortadan kaldyrabilirsiniz.Ailenizle birlikte, evle ilgili bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu durum gerçekle?irse tabii di?er ?eylerle ilgilenmek için yeterli zamana sahip olamazsynyz fakat ailenizle ilgili konularla ilgilenmekten de mutlu olacaksynyz.


Sevgili Terazi

?üphelendi?iniz konularda ?imdilik bir ?ey belli etmeden olaylary kendi aky?yna byrakmanyzda yarar vardyr. Angarya sayylabilecek me?guliyetleri hallettikten sonra bazy güzel olaylar ya?ayabilirsiniz. Bazy emeklerinizin bo?a gitti?ini ya da tam olarak kaybetti?inizi dü?ünebilirsiniz. Siz bir kadynsanyz kendi inatçyly?ynyz yüzünden ili?kilerinizi tatsyzla?tyrabilirsiniz. Ynsanlaryn laf olsun diye de konu?abileceklerini hesaba katmalysynyz.

Sevgili Akrep,

Bugün mümkünse hiçbir i?e te?ebbüs etmemelisiniz. Geli?meler zaten sizde ferahlyk yaratacak ve moral deste?i olacaklardyr. Ynsan ili?kilerinde ?ansly ve ba?arylysynyz. Sosyal kontaklarynyz her zamankinden yo?un olabilir. Yeni bir arkada?lyk sizin için birçok açydan yenileyici ve moral sa?layycy olabilir.


Sevgili Yay

Dostlarynyzla birlikte olmanyz ya da sinema gibi bir e?lence yerinde bulunmanyz da olasydyr. Kar?y cins ili?kileriniz sakin ve mutluluk vericidir. E?er yalnyz biriyseniz, yeni bir arkada?lyk kurabilmek için gereken fyrsatlarla kar?yla?abilirsiniz fakat konuya fazla asylmaya gerek görmeyip, inisiyatifi kar?y tarafa byrakma e?iliminde de olabilirsiniz.

Sevgili O?lak,

Gerek i?, gerekse duygusal ili?kilerinizi sa?lam bir temele oturtmaya muktedirsiniz. Duygusal ili?kilerinizle ilgili,hislerinizi açma zorlu?u çekebilir veya tereddütte kalabilirsiniz. Bazy ?eyleri de?erlendirdi?iniz takdirde bir çok ?eyin daha rahat hale girece?ini göreceksiniz.Aile içi ili?kilerde son derece dikkatli ve uyumlu olmanyz gerekiyor.


Sevgili Kova,

Daha iyimser dü?ünmeye çaly?malysynyz.Kalabalyk içinde son derece ölçülü olmanyz gerekiyor. Hangi cinsiyetten olursanyz olun, bazy ?eyleri çok fazla büyütüyorsunuz. Genel ili?kileriniz ve özel hayatynyz hareketlenecektir. Olaylar kar?ynyza aniden çykabilirler. Çevrenin uyary ve tavsiyelerine bo? verecek bir günde de?ilsiniz.Eskiyi byrakyp, yeniye sarylmalysynyz.

Sevgili Balyk,

Kar?y cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanyz ve bu yolculukta fazlasyyla yakynla?manyz mümkündür. Bazy konularda size oldukça i?e yarar fikirler verebilirler Bunlary de?erlendirmelisiniz.Bozuk giden a?k, i? ve dostluk ili?kilerinizde iyiye do?ru dönü? olabilir. Ysteklerinizi ifade etmek ve derdinizi dinletebilmek için güzel bir gün.


Duzenleyen mystical - 01-Subat-2011 Saat 06:42
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 30-Ocak-2011 Saat 03:57
Günlük Burç Yorumlary 30 Ocak 2011
Sevgili Koç,

Sosyal yönünüzün bu gün a?yr basmasy ile de?i?ik ortamlarda bulunmak ve de?i?ik sanatsal faaliyetlere katylmak isteyeceksiniz. Gücünüz sizi ve beraber oldu?unuz kimseyi oldukça ?a?yrtabilir. Özellikle bir kadynyn rahatsyzly?y sizi huzursuz edebilir.

Sevgili Bo?a,

Bu ara bazy duygusal patlamalara açyksynyz. Duygusal ili?kide oldu?unuz kimseyle aranyzda önemli bir kyrgynlyk ve hatta ayrylyk olabilir. E?er sürekli bir duygusal ili?kiniz yoksa sizden oldukça genç bir kimseyle duygusal yakynla?ma içine girebilirsiniz.
Sevgili Ykizler,

Aile içinde ise bu dönem birlikte yapmanyz gereken bazy i?ler olacaktyr. Geziler ve seyahatler gündeme gelecektir hatta gitmek istedi?iniz yer konusunda bir karar vermemenize ra?men ysrarly tarty?malara girebiliyorsunuz.
Sevgili Yengeç,

Etkilemeyi dü?ündü?ünüz kimsenin dikkatini çekebilmek için oldukça fazla efor sarfediyorsunuz. Kendinizi bu denli yormamanyzy ö?ütlemeliyim. Konu?kanly?ynyzyn artmasy ile bu kimseyi etkileyebilmek için yeni stratejiler geli?tirme imkanyny bulabileceksiniz.

Sevgili Aslan,

Yakynlarynyzda sosyal çevrenizden veya sosyal statü açysyndan önemli konumda olan birisi olabilir. Sosyal ili?kiler ve etkinler için son derece ba?arylysynyz. Bazy sosyal faaliyetleri organize edebilirsiniz fakat bu durumlar size biraz da masraf açabilir. Kalabalyk be?enilmeniz olasydyr.

Sevgili Ba?ak,

Bu dönem ?ansa ba?ly konulardan kazançlar elde edebilirsiniz. E?er siz evli ve çocuk sahibiyseniz bu dönem çocuklarynyzla ilgili sevinçler ya?amanyz olasydyr. Özellikle siz bir kadynsanyz e?inizin beklenmedik yolculuklary e?lence ve benzeri ?eylere a?yry dü?künlü?ü canynyzy sykabilir.


Sevgili Terazi

Bilgi sahibi olan bir erkekle yakyn ili?kiler içine girip, onunla birlikte çaly?manyz olasydyr. Gene siz bir kadynsanyz bu dönem e?inizin ba?ka bir duygusal yakynlyk içine girme hevesleri olabilir. Bir arkada?ynyz beklenmedik ?ekilde sizin aleyhinize dönebilir ve bunun sebebini de bir türlü anlamayabilirsiniz.


Sevgili Akrep,

Önemli bir uyarym var. Gerek i? ili?kilerinizde, gerek duygusal ili?kilerde ba?ymsyzlyk ihtiyacy duymanyz olasydyr. Kar?yla?aca?ynyz kimseler içinde ard niyetli birisi oldu?u takdirde, sezgileriniz onun ne oldu?unu anlasa bile içgüdüleriniz sizi ona itebilir. Bu dönem biraz inatçy ve gururlusunuz. Dostlarynyz arasyndaki bir kadyndan önemli bir sykynty görmeniz olasydyr.

Sevgili Yay

Mali yönden ani ini? ve çyky?larla kar?yla?abilirsiniz. Bu sykynty dostunuzun size kar?y olumsuz tutumlar içinde olmasyndan çok, onun bazy sorunlaryyla ilgilenmek zorunda kalmanyzdan kaynaklanacaktyr. E?er duygusal bir ili?kide ara bulucu olmanyz gerekirse elinizden geldi?ince kaçmaya çaly?malysynyz çünkü her?eyin arap saçyna dönmesi ve sonuçta suçun size yüklenmesi olasydyr.

Sevgili O?lak,

E?er siz bekarsanyz ve süregelen bir ili?kiniz varsa, hangi cinsiyetten olursanyz olun bu dönem sevgilinizle ani bir bozu?maya ve hatta dönem ayryly?a e?ilimlisiniz. E?er siz bir erkekseniz e?inize ya da sevgilinize ihanet etme e?ilimleriniz olabilir. Gene bu konularda yargy hatalary yapacak ve hakkynyzda yanly? yargylara varylmasyna sebep olabilecek derecede zihinsel yorgunluk içinde de olabilirsiniz.

Sevgili Kova,

Bu dönemde yakyn akrabalarynyzdan, genç bir insanla münaka?a etmeniz mümkündür. E?er gerekli dinlenme ?artlaryny sa?layabilir ve kafanyzy de?i?ik konularla me?gul edebilirseniz olumsuzluklarla da kar?yla?mazsynyz. Olaylaryn siz de farkyndasynyz. Deneyimli kimselerin tavsiyelerini dinleyerek önce syradan i?lerinizi düzene sokun ve daha sonra sevdi?iniz insana gereken ilgiyi gösterin.

Sevgili Balyk,

Sizin de farkynda oldu?unuz gibi aslynda gerçekten seviliyorsunuz fakat sizde üzerinize dü?en görevi vakit geçirmeden yerine getirmelisiniz. Ve de duygusal ili?kide oldu?unuz ki?iden fazla beklentileriniz olmasyn. Zamany ve ortamy iyi seçerek biraz da sezgilerinizle, yumu?ak ba?ly tavyrlarla giri?imlerde bulunmalysynyz. Bu ara evden kysa bir ayrylyk var. Davrany?larynyzdaki tutku ve hareketlilik size önemli avantajlar sa?layacak.


Duzenleyen mystical - 01-Subat-2011 Saat 06:43
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 31-Ocak-2011 Saat 13:07
Günlük Burç Yorumlary 31 Ocak 2011
Sevgili Koç,

Çok yo?unsunuz bu da çok aktif olaca?ynyz anlamynda. Kendinizi yormamaya çaly?yn. Bazy olumsuz durumlaryn ortadan kalkmasy sizi aklayacaktyr. Tuttu?unu koparan bir yapyda olacaksynyz. Akylcysynyz ve planladyklarynyzy hayata geçirebileceksiniz. Kar?yla?abilece?iniz engeller, zorluklar sizi engellemekten çok adeta harekete geçmeniz için kamçylamaly.


Sevgili Bo?a,

Eski ate?ler canlanabilir veya akla gelebilir. Haksyzly?a dayanamyyor ve insanlara yardym etmek amacyyla sürekli çabalyyorsunuz. Zorlu bir dönemin içine giriyorsunuz. Her konuda basky altynda bulunmak ve duygularynyzy ön plana almak sizi sykyntyly olaylaryn içine itecektir. Sa?ly?ynyz ise iyi sayylyr; fazla dü?ünceler ve ko?u?turmaktan dolayy yorulabilirsiniz.
Sevgili Ykizler,

A?k hayatynda bazy üzücü olaylar ya?ayabilirsiniz. Ystemedi?iniz biti?ler olabilir. Ama kendinizi byrakmamanyz ve mücadele etmeniz gerekiyor. Bu durumu engelleyebilmek için mantykly olmaly ve çevrenizdeki bazy ki?ilere “hayyr” diyebilmelisiniz. Elinizdeki her?ey de?erini yitiriyor ya da elinizi atty?ynyz her i? tersine gidiyormu? zannediyorsunuz. Böyle olmamaly kysytlamalar nedeniyle kendinizi toparlamanyz biraz zor olacak.

Sevgili Yengeç,

Fikirleriniz sizin için çok önemli olabilir, ama ba?kalaryda sizinle ayny fikirleri payla?mayabilirler. Temkini elden byrakmayyn. Bu gün dikkat etmeniz gereken ?ey maddi de?erlerdir. Çünkü yo?un enerjinizi yanly? de?erlendirmeniz sizi huzursuz bir yapyya sokacaktyr. Meslek hayatynyzda fikirlerinizin hemen dikkate alynmamasy sizi sinirlendirebilir. Oysa her dü?ünceniz kabul edilir diye bir kural yok.

Sevgili Aslan,

Çeli?kiler içindesiniz ama e?lenceli gezintiler sizi umdu?unuzdan daha çok rahatlatacaktyr. Yeni her ?eyi merak ediyorsunuz. Daha önce belirtilen hareketlilik kendini bariz bir ?ekilde ortaya koyacaktyr. Zihniniz sürekli olarak bir ?eyden etkilenecek ve me?gul olacaktyr.Ystedi?iniz sonuçlary alacaksynyz. Ne var ki bütün olay yine sizde dü?ümleniyor.

Sevgili Ba?ak,

Kafanyzy en iyi ?ekilde çaly?tyrmaly, nerede, ne zaman, nasyl hareket edece?inizi bilmelisiniz. Yani her?ey bir bakyma zamanlamayy iyi yapmanyza ba?ly olacak. Ataca?ynyz her adymy iyi hesaplamaly, bakty?ynyz her yerde kendinizi görmeli ve hatalarynyzy anynda kavramalysynyz. Y?te o zaman hata yapma oranyny azaltacaksynyz.


Sevgili Terazi

Birlikte oldu?unuz kimsenin ailevi sorunlary yüzünden moralinizin bozuk olabilece?ini unutmamalysynyz. Hatta onu moral açysyndan desteklemeniz gerekecek. Bir küçük ve tatsyz olay ili?kinizi fazla etkilemeyecektir. Yanlyz daha önce yapmy? oldu?unuz bir plan varsa onu ertelemenize neden olabilir. Aile ya?amynda geli?ebilecek sorunlar kendili?inden çözüme kavu?acaklar.

Sevgili Akrep,

Kalycy bir ili?ki veya i? çykabilir, bazy yeni atylymlar gerçekle?tirebilirsiniz. Yanlyz bir teklife bir cevap vermeden önce enine boyuna dü?ünmenizi tavsiye ederim. Çünkü çevrenizde sizden yararlanmak isteyen kimseler olabilir. Daha temkinli ve dikkatli oldu?unuz sürece sorunlary kolaylykla halledebiliyorsunuz. Bu yönde biraz gayret göstermeniz yetecektir.


Sevgili Yay

?ansynyzyn deste?i ile ula?mayy dü?ündü?ünüz kimseyi elde edebilirsiniz. Bu fyrsaty iyi de?erlendirmenizi tavsiye ederim. Çevrenizdeki de?i?imlerin yany syra bu dönemde ki?isel de?i?iklikler de öne çykacaktyr. Bu gün hayalcili?iniz ve fantazileriniz oldukça yo?un olacak. Bunlardan akylcy bir biçimde yararlanyn derim...

Sevgili O?lak,

Bugün her türlü konuda yenilikler ve de?i?iklikler dü?ünebilirsiniz. Belki de kendinizi tamamen yenilenmi? hissedeceksiniz. Yeni dönemin sizde yarataca?y rahatlyk duygusuna kapylarak tembelle?ebilirsiniz. Pratik yönlerinizi kullanma bakymyndan iyi bir dönem olacak. Bunun yanynda maddi zorlanmalarda da rahatlama görülecek.

Sevgili Kova,

Yapaca?ynyz kysa gezintiler sizi umdu?unuzdan daha çok rahatlatacaktyr. Yeni her ?eyi merak ediyor, çaly?malarynyzda da bu konular üzerinde yo?unla?yyorsunuz Sosyal hayatynyz için çok iyi olacak bu durum di?er yandan özel hayatynyzdaki sürekli bir ili?kiyi ortadan kaldyrabilir. Daha önce belirtilen hareketlilik kendini bariz bir ?ekilde ortaya koyacaktyr.

Sevgili Balyk,

E?er ayryntylara önem verirseniz ba?arylar sizin olacak. Gönül meselelerinde ise yanly? tutumlara girmemelisiniz. Günün ikinci yarysynda size yönelik gizli dü?manlyklar ve dedikodular ön planda olacak. Ayryca dy? etkenlerden fazlaca etkilenmeniz yüzünden yüzünden ruhsal sa?ly?ynyz tehlikeye girebilir.


Duzenleyen mystical - 01-Subat-2011 Saat 06:42
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62499
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 31-Ocak-2011 Saat 13:08
kyzlar 2010 yazmy?ym pardon 2011...Embarrassed
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +