SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Nasyl Hatyrlanacaksynyz?

 Cevap Yaz Cevap Yaz
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
luna Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 28-Eylül-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4412
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti luna Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: Nasyl Hatyrlanacaksynyz?
    Gonderildi: 24-Subat-2012 Saat 06:14
Hatyrlanma ?ekliniz

"Sen de dedem gibi ölecek misin, anneanne?" sözleri hasta odasynda
yo?un sessizlik ya?anmasyna neden olmu?tu. Geçirdi?i ameliyatlardan
sonra pek toparlayamamy? ya?ly bayan hastamyzy ilkokula yeni ba?lamy?
torunu ve kyzy ziyarete gelmi?ti.

Küçük çocuklary hasta ziyaretine kabul etmememiz ba?langyçta sorun
yaratmy?, kysa süreli ziyaret için izin koparmy?lardy.
Hasta odasynda ana kyz konu?up dertle?irken torun araya girip sormu?tu o
can sykycy soruyu. Kafamy e?ip elimdeki dosya ile ilgileniyormu? gibi
yaptym. Hastamyz torununu yata?yn kenaryna oturttu. Ellerini tutarak

"?imdi de?il, iyile?ip eve dönece?im, merak etme. Hemen ölmeyece?im.

Ama erveya geç hepimiz ölece?iz" dedi. Torun yanyttan pek tatmin olmu?
gibi de?ildi.
- Ama bu haksyzlyk, anneanne. Ölünce onlar y bir daha göremiyoruz.

Dedemi çok özledim ben.
-Merak etme, insanlar ölünce görünmez olurlar ama hepten yok
olmazlar.
Torun bir süre anneannesinin boynundaki kolye ile oynayarak dü?ündü.
Sonra "Peki insanlar ne oluyor, ölünce" diye sordu.

Anneanne önce bana sonra kyzyna bakty. Torununun saçyny ok?ayarak;
-Bir ?ekilde aramyzda oluyorlar, ölenler. Kimi bir renk, kimi
tat veya
koku kimi de dokunu? olup geri geliyorlar. Mesela rahmetli annemin yapty?y
puf böre?ini hiç unutmadym. Nerede o kokuyu veya tady bulsam annemin
orada yanymda oldu?unu bilirim. Dedeni ise saçlarymdaki dokunu? ile
hatyrlarym. Nerede bir rüzgar saçlarymy ok?asa dedenin yanymda oldu?unu
dü?ünür, sevinirim.

-Peki sen ölünce ne olup geleceksin, anneanne?

-Onu sen bileceksin. Beni nasyl hatyrlamak istersen o ?ekilde
gelece?im yanyna.

Ziyaret kysa sürmü?tü. Onlar odadan çyktyktan sonra hastamyz torununu
çok özlemi? oldu?unu belirterek ziyarete engel olmady?ymyz için
te?ekkür etti.
-Bu küçük torunumu büyü?ünden daha çok seviyorum, doktor bey.
-Torunlarynyz arasynda ayyrym yapmamanyz gerekmez mi?
-Haklysynyz ama böyle olmasynda biraz kyzymyn da kabahati var. Ylk
çocu?unu çabuk büyütmeye çabalady. Kendince ba?ardy da. Ama hepimizden
uzak so?uk, a?yr biri oldu çykty, büyük torunum. ?imdi hepimiz
yakynyyoruz ama i? i?ten geçti.

-Neden böyle oldu?
-Ne yazyk ki, kyzym da di?erleri gibi zamane annelerinden oldu.

Çocu?unu en iyi ?artlarda, en iyi okullarda en iyi e?itim ile
yeti?tirece?im diye tutturdu. Çocu?un almady?y ders kalmady neredeyse.
Bale, piyano, tenis, yüzme dersleri yetmedi kolejlerde okuttu. Onunla
birlikte ders çaly?yp
synavlara birlikte girdi sanki. ?imdi ady sany duyulmu? kolejlerden
birinde okuyor.
Ama hepimizden uzakla?ty. Derslerinden ba?ka oyun bilmeyen so?uk a?yr
biri oldu.
Bir süre sustu, soluklandy. Elimi tutup yata?ynda do?ruldu.
Yastyklaryny düzelttim.

-Zamane anneleri böyle oluyor, i?te. Çocuk yeti?tirmeyi
yemek yapmak sanyyorlar. Parayy bastyryp en donanymly mutfakta en iyi
malzemeleri kullanyrsa yeme?in mükemmel olaca?yny hayal ediyor, ortaya
çykan yeme?e bakyp neden lezzetli
olmady?yny soruyor, kabahati mutfakta veya malzemede aryyorlar.
Kendilerine hiç kabahat bulmuyorlar. Halbuki elinin eme?i, sabry, özeni
olmadykça lezzeti yakalayamazsyn.
Hele bir sarma sarsynlar da göreyim ben onlary. Bu kez de "o kadar emek
verdim, kimseye yedirtmem"
diye tutturur bunlar. Sanki analaryndan böyle gördüler. Hayat
kolayla?yp hyzlandykça her ?eyin
ayny kolaylykla yapylaca?yny sanyyor bu zamane anneleri.
Çocuklaryny da çabuk büyütmeye u?ra?yyorlar. Onlary hyzly
ya?landyrdyklarynyn farkynda bile de?iller.

-Yani?

-Çocuk bu, yeti?ti?i ortamdaki insanlara anne babasyna benzeyecek elbet.
Çocuk onlara benzemeye ba?ladykça anneler kendi be?enmedi?i yönlerini
çocuklarynda görüp kyzyyor, nerede hata yaptyklaryny bulmaya çabalyyorlar.
Ykinci çocukta ise o ilk heves kalmyyor da öyle kurtaryyor onlar kendilerini.
Bo?azy kurumu?tu. Bir yudum su içip eskiden ailelerin ilk
çocuklarynyn a?abey ve abla a?yrly?y ile yeti?tirildi?ini ilk
çocuklaryn aileyi iyi yansytma görevi
oldu?u için daha de?erli oldu?unu ama artyk devrin de?i?ti?ini
ailelerin kendilerini de?il de
hayallerini çocuklaryna yükledi?ini ilk çocuktan sonra gelenlerin ise
daha özgür olgunla ?yp aileye
daha çok benzedi?ini anlatty.
Birkaç gün sonra hastamyzyn ba? ucunda suluboya bir resim vardy.
Mavi gökyüzünde sapsary güne? ve bir de uçurtma uçuran kyz çocu?u
vardy, resimde.
Hastamyz resim ile ilgilendi?imi görünce okumakta oldu?u gazetesinden
kafasyny
kaldyryp;
-Torunum benim için yapmy? bu resmi, doktor bey.
Resimdeki kyz kendisiymi?. Karar vermi?, ben ölünce resimdeki
gökyüzünün mavisi
olacakmy?ym, onun için. Gökyüzüne her bakty?ynda benim yanynda oldu?umu
bilecekmi?,
böylelikle. Bu symsycak güne? ise dedesiymi?.
Gözleri dolmu?tu. Birkaç damla ya? süzüldü gözlerinden. "Torunumun
gözünde gökyüzünün mavisi olacakmy?ym, dedesi de hepimizi ysytan güne?.

Daha ne olsun?" dedi. Ö?le arasynda bahçeye çyktym.

Ya?an ya?murun ardyndan masmavi gökyüzünde açan güne?, sycakly?yny
iyice hissettiriyor,
a?açlar sonbahara hazyrlanyyordu.

Ya siz !!!!
Nasyl hatyrlanmak istiyorsunuz !!! ???
Hatyrlanma ?eklinizi, kar?ynyzdakiler de?il, sizin ya?amda byrakty?ynyz
izler belirleyecek...
Basa don
miray Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 05-Nisan-2008
Konum: Adana
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5625
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti miray Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Subat-2012 Saat 15:29
GÜZEL BYR YAZI, TE?EKKÜRLER..
 
BEN DE ARKAMDAN FATYHA OKUYABYLECEK TORUNLARIM OLSUN YSTERYM..
yüre?im.. yaraly ku?um... topla ve aç kanatlaryny....
Basa don
Leylak Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 11-Ekim-2010
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3277
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Leylak Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Subat-2012 Saat 16:04
payla?ym için te?ekkürler lunacym
Basa don
matteacher Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 03-Ocak-2008
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 14378
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti matteacher Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Subat-2012 Saat 13:37
çok güzel bir payla?ymdy
KÜÇÜK KELEBE?YM 5 ya?ynda ELYF YLAYDA 10.02.2010 (9:00)
Basa don
tita Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mayis-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 13433
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti tita Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 27-Haziran-2014 Saat 08:55
çok etkilendim ve çok be?endim... biz ölünce acaba nasyl hatyrlanacaz... :( 
BONCU?UMMM YARAMAZ O?LU?UMMM ÇOK ?ÜKÜR RABBYME KAVU?TUM KUZUMA... (23.10.2010 -- 13:17 )
Basa don
Ekim Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 10-Nisan-2008
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 20783
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Ekim Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 27-Haziran-2014 Saat 11:59
cok güzelmis....
CANKUSUM kucagimda!!!
En güzel gün 15Ekim 2009, Saat 7:14

El Bebek Gül Bebek Gel Bebek Gel
Basa don
papat Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Mart-2009
Konum: Bursa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5409
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti papat Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Nisan-2016 Saat 08:06
bu payla?ymy görmemi?im, tarihe baktym da duru'yu heyecanla bekledi?im o son haftalara denk gelmi? :) ?imdi gözlerimde ya?larla okudum son çynarym babanem de gitti.. pamu?um benim annemle babama mecburi hizmet görevindeyken orta okula ba?lady?ym yyl 1 yyl dedem ve ananemle ya?amy?tym 11 ya?yndaydym koynunda yatyrdy ?imdi hep o yyldan kareler var aklymda sarylyp uyurken duydu?um kokusuyla hatyrlyyorum.. genelde aksi huysuz dedemi ise bana bakarken yumu?ayan içi gülen gözleriyle hatyrlyyorum babanemi, severken koklayy?yyla hatyrlyyorum hiç gözlerimden öpmezdi gözden öpmek ayrylyk getirir derdi.. dedemi de sabah erkenden seviyorum diye bahçeden en örselenmemi?lerini toplady?y yaz armutlaryyla hatyrlyyorum.. ?imdi nerde görsem o armutlary gözlerim dolar.. nurlar içinde uyusunlar in?allah hepsini çok özledim.. 
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +